Exempel till Kapitel 7 – Rörelsekostnader

7 a – Försäkringskostnad

Förutsättningar

Ett företag betalar en årspremie för att ha sitt lager försäkrat. Premien erläggs den 31 augusti varje år. År 1, 2 och 3 betalades 50 000 kr,

54 000 kr respektive 60 000 kr. Årsredovisningenupprättas per 31 december.

Tänk så här

Företaget kommer att varje år betala försäkringspremien och har inte anledning att tro att premien kommer variera med mer än 20 % mellan åren varför förenklingsregeln kan användas. Räkenskapsårets kostnad blir det fakturerade beloppet.

Alternativt kan företaget välja att periodisera utgiften enligt punkt

7.10. I årsredovisningen år 1 innebär detta att 33 333 kr (50 000/

12 × 8) tas upp som förutbetald kostnad eftersom åtta av tolv månader avser år 2.

Företagets val av alternativ ska tillämpas konsekvent.

Redovisa så här i

årsredovisningen

Vid tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1 Övriga externa kostnader

År 2 Övriga externa kostnader

År 3 Övriga externa kostnader

I balansräkningen redovisas inte något.

Utan tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1 Övriga externa kostnader

År 2 Övriga externa kostnader

År 3 Övriga externa kostnader

Balansräkningen

År 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

År 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

År 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

-50 000

-54 000

-60 000

 

 

 

-16 667

-51 333

-56 000

 

33 333

36 000

40 000

Referenser

Förenklingsregeln: punkt 7.9

Utan förenklingsregeln: punkterna 7.6 och 7.10

 

7 b – Leasing av bil

Förutsättningar

Ett företag börjar leasa en bil i augusti. Avtalet omfattar 36 månader och företaget faktureras 5 000 kr varje månad att betalas i förskott. Årsredovisning upprättas per 31 december.

Tänk så här

Utgiften är återkommande. Utgångspunkten vid bedömningen om

utgiften kan antas variera högst 20 % mellan åren är en normal årskostnad. Förenklingsregeln kan därför tillämpas även om företaget inte leasar bilen ett helt år under år 1 och 4. Företaget kommer att erhålla 6 fakturor år 1, 12 fakturor år 2 och år 3 samt 6 fakturor år 4.

Redovisa så här i

årsredovisningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1 Övriga externa kostnader

År 2 Övriga externa kostnader

År 3 Övriga externa kostnader

År 4 Övriga externa kostnader

I balansräkningen redovisas eventuell obetald leverantörsskuld.

Utan tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1 Övriga externa kostnader

År 2 Övriga externa kostnader

År 3 Övriga externa kostnader

År 4 Övriga externa kostnader

I balansräkningen redovisas förutom eventuell obetald leverantörsskuld:

År 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

År 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

År 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

-30 000

-60 000

-60 000

-30 000

 

 

 

-25 000

-60 000

-60 000

-35 000

 

 

5 000

5 000

5 000

Referenser

Förenklingsregeln: punkt 7.9

Utan förenklingsregeln: punkterna 7.6 och 7.10

7 c – Leasing av bil inklusive förhöjd leasingavgift

Förutsättningar

Ett företag börjar leasa en bil i augusti. Avtalet gäller 36 månader och företaget får en faktura på 4 000 kr varje månad att betala i förskott. Förenklingsregeln kan tillämpas på den här utgiften, men företaget väljer att inte tillämpa den.

Vid tecknandet av avtalet betalar företaget en förhöjd leasingavgift (förstagångshyra) på 36 000 kr.

Årsredovisning upprättas per 31 december.

Tänk så här

Utgiften för månadsdebiteringarna periodiseras på vanligt sätt.

Eftersom bilen leasas 5 månader första året blir kostnaden 20 000 kr (5 × 4 000). År 2 respektive år 3 leasas bilen hela året och kostnaden uppgår till 48 000 kr (12 × 4 000) per år. År 4 leasas bilen under 7 månader vilket medför en kostnad på 28 000 kr (7 × 4 000). Den förhöjda leasingavgiften redovisas enligt grundprinciperna. Förenklingsregeln kan inte tillämpas eftersom utgiften inte är årligen återkommande. Motprestationen är att företaget kan nyttja bilen under 36 månader. Kostnaden uppgår därför till 1 000 kr per månad (36 000/36). Sammanlagt kommer därför kostnaden att uppgå till

5 000 kr per månad.

Redovisa så här i

årsredovisningen

Resultaträkningen

År 1 Övriga externa kostnader

År 2 Övriga externa kostnader

År 3 Övriga externa kostnader

År 4 Övriga externa kostnader

 

-25 000

-60 000

-60 000

-35 000

I balansräkningen redovisas förutom eventuell obetald

leverantörsskuld:

År 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

År 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

År 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

35 000

23 000

11 000

Referenser

Punkterna 7.6 och 7.10

7 d – Annons- och försäkringskostnad

Förutsättningar

Ett företag har i september en årlig utgift på 8 000 kr för en annons i en telefonkatalog. Företaget betalar 1 oktober varje år även 15 000 kr för en företagsförsäkring för tiden oktober–september. Årsredovisningen upprättas per 31 december.

Tänk så här

Inte någon av utgifterna kan hänföras till en specifik intäkt. För den första utgiften får företaget en tjänst utförd i form av en annons i telefonkatalogen. Tjänsten avser inte en period utan levereras i samband med att annonsen införs. Kostnaden ska redovisas i den period som tjänsten utförs, dvs. 8 000 kr redovisas som kostnad i årsredovisningen varje år. Det finns inte någon anledning att använda sig av förenklingsregeln.

För den andra utgiften får företaget en tjänst i form av ett löpande löfte om ersättning om något skulle hända från oktober till september året efter. Eftersom tjänsten erhålls löpande ska utgiften periodiseras över den period som den avser. För år 1 innebär det att resultatet ska belastas med 3 750 kr (15 000/12 × 3). För år 2 blir resultatbelastningen 15 000 kr (11 250 + 3 750).

Alternativt kan företaget tillämpa förenklingsregeln på försäkringspremien eftersom det rör sig om en återkommande utgift som kan antas variera med högst 20 % mellan åren. Tillämpas förenklings-regeln redovisas en årlig kostnad på 15 000 kr.

Redovisa så här i

årsredovisningen

Vid tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1 Övriga externa kostnader

År 2 Övriga externa kostnader

I balansräkningen redovisas inte något.

Utan tillämpning av förenklingsregeln

Resultaträkningen

År 1 Övriga externa kostnader

År 2 Övriga externa kostnader

Balansräkningen

År 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

År 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

-23 000

-23 000

 

 

 

-11 750

-23 000

 

11 250

11 250

Referenser

Förenklingsregeln: punkterna 7.9 och 7.10

Utan förenklingsregeln: punkterna 7.6 och 7.10

7 e – Personalkostnader

Förutsättningar

Enligt anställningsvillkoren får de anställda 10 % av företagets resultat före skatt i bonus. Bonusen inkluderar arbetsgivaravgifter. År 1 utlovas även en provision på 1 % på de anställdas försäljning under december. Även provisionen inkluderar arbetsgivaravgifter. Det finns inget löfte att provisionen ska vara återkommande.

Årsredovisning upprättas per 31 december.

Årsredovisningen blir klar i mitten av februari. Resultatet före skatt uppgår till 1 212 740 kr före beräkning av bonus och provision. De anställda har sålt för 5 243 595 kr i december.

Tänk så här

Provisionen är ännu inte utbetald när årsredovisningen upprättas.

Provisionen baseras på försäljning under december det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas och ska redovisas det året.

Kostnaden beräknas till 52 436 kr (5 243 595 × 0,01).

Även bonusen ska periodiseras. Bonusen beräknas till 116 030 kr

((1 212 740 – 52 436) × 0,10).

Kostnader för arbetsgivaravgifter ingår enligt villkoren för bonus och provision.

Förenklingsregeln får inte tillämpas på personalutgifter.

Redovisa så här i

årsredovisningen

Resultaträkningen

Rörelsekostnader

Personalkostnader

Balansräkningen

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

   År 1

 

-168 466

31/12 år 1

 

168 466

Referenser

Punkt 7.11