Exempel till Kapitel 6 – Rörelseintäkter

6 a – Öppet köp

Förutsättningar

Ett företag säljer en vara. Enligt avtalet eller enligt särskilda regler

som gäller vid försäljningen (t.ex. vid hemförsäljning) har köparen

rätt att inom en viss tid ångra köpet och få pengarna tillbaka (s.k.

öppet köp).

Tänk så här

Förutom de risker som normalt finns vid en försäljning tillkommer

vid s.k. öppet köp risken att köparen utnyttjar ångerrätten.

Avgörande för hur detta ska redovisas blir hur stor risken är. Inom

detaljhandeln är öppet köp vanligt och statistiken över hur många varor som lämnas tillbaka är god. Säljaren kan därför redovisa en intäkt vid försäljningen samt en avsättning för köparens ångerrätt.

Redovisa så här i årsredovisningen

I årsredovisningen redovisas intäkten samma år som försäljningen

även om öppet köp gäller. Pröva om en avsättning för returerna ska

göras enligt kapitel 16.

Referenser

Punkterna 6.4, 16.2 och 16.7

6 b – Försäljning av vara som innefattar installation

Förutsättningar

Försäljningsavtalet innehåller villkor att säljaren ska leverera och

installera varan.

Tänk så här

Börja med att bestämma om installationen utgör en väsentlig del av

försäljningsavtalet. Är installationen en mindre rutininsats ska den inte ses som en väsentlig del av varuförsäljningen varför hela försäljningen redovisas enligt reglerna för varuförsäljning. Är installationen det väsentliga ska varuförsäljningen redovisas enligt reglerna för tjänsteuppdrag.

Kan installationen utföras direkt vid leverans är det normalt en mindre rutininsats varför intäkten redovisas när varan levererats även om installationen inte är utförd. Är installationen däremot en väsentlig del av varuförsäljningen redovisas intäkten först efter det att varan installerats.

Redovisa så här i

årsredovisningen

Avvakta med att intäktsredovisa till dess varan installerats om inte

installationen är en mindre rutininsats (t.ex. installation av en

fabrikstestad tvättmaskin där installationen endast består i att ansluta

el och vatten).

Referenser

Punkt 6.5

6 c – Serviceavgifter som ingår i produktens pris

Förutsättningar

Ett företag säljer en vara. I priset ingår rätt till service. Den del av

priset som avser service är väsentlig och går att identifiera.

Tänk så här

Eftersom priset för service är väsentligt och går att identifiera ska

intäkten från serviceavtalet redovisas skilt från huvudavtalet

(försäljningsavtalet). Serviceavtalet är ett uppdrag med ett obestämt

antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod. Det går inte att

förutse att uppdraget innehåller någon aktivitet som är dominerande.

Redovisa så här i

årsredovisningen

Inkomst som avser service redovisas som intäkt linjärt under avtalstiden. Den del som tjänats in under räkenskapsåret ska redovisas som intäkt i årsredovisningen.

Referenser

Punkterna 6.2 och 6.9

6 d – Uppdrag på löpande räkning

Förutsättningar

Ett konsultföretag har avtalat med en kund om att utföra ett tjänsteuppdrag fr.o.m. 1 juli år 1 t.o.m. 30 juni år 2. Konsultföretaget har rätt att fakturera 500 kr per timme för utfört arbete månadsvis i efterskott. Den 31 december år 1 har konsultföretaget utfört arbete åt kunden med sammanlagt 50 timmar, varav 40 timmar har fakturerats medan 10 timmar som avser utfört arbete under december år 1 faktureras i januari år 2.

Tänk så här

(huvudregeln)

Huvudregeln

Utfört uppdrag per 31/12

25 000 kr

Fakturerat per 31/12

-20 000 kr

Fordran

5 000 kr

Sammanställningen visar att konsultföretaget har en fordran på kunden som motsvarar värdet av det arbete som företaget utfört men inte fakturerat. Värdet på fordran uppgår till 5 000 kr eftersom företaget utfört 10 timmar arbete à 500 kr som inte fakturerats.

Redovisa så här i

årsredovisningen

(huvudregeln)

Huvudregeln

Resultaträkningen

 År 1

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

Nettoomsättning

25 000

Balansräkningen

31/12 år 1

Kortfristiga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

5 000

Tilläggsupplysning om redovisningsprinciper

 

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Tänk så här

(alternativregeln)

Alternativregeln

Alternativregeln innebär att den faktiska faktureringen ligger till

grund för redovisningen av intäkter. I resultaträkningen redovisas det

som faktiskt fakturerats i posten Nettoomsättning. I balansräkningen

redovisas inte någon fordran för utfört men ej fakturerat arbete.

Redovisa så här i

årsredovisningen

(alternativregeln)

Alternativregeln

Resultaträkningen

  År 1

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

   

Nettoomsättning

20 000

Tilläggsupplysning om redovisningsprinciper

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt

alternativregeln.

Referenser

Huvudregeln: punkterna 6.11, 6.12, 6.14 och 19.3

Alternativregeln: punkterna 6.11, 6.13, 6.14 och 19.3