Exempel till Kapitel 5 – Förvaltningsberättelsen

5 a  och 5 b har utgått

5 c – Flerårsöversikt i ett konsultföretag

Förutsättningar

Följande uppgifter framgår av företagets årsredovisningar.

Belopp i tkr.

 

År 4

År 3

År 2

År 1

Nettoomsättning

3 200

3 525

3 445

3 400

Resultat efter finansiella poster

100

150

200

150

Totalt eget kapital

305

300

330

275

Obeskattade reserver

70

100

160

120

Balansomslutning

1 000

1 150

1 300

1 200

Skattesatsen är 28 %.

       

Tänk så här

Enligt punkt 5.6 c beräknas soliditeten som eget kapital inklusive

egetkapitalandel av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. Med en skattesats på 28 % blir soliditeten år 4 35,54 % ((305 + (0,72 × 70))/1 000 × 100).

Soliditeten får avrundas till helt procenttal.

Redovisa så här
i förvaltnings-

berättelsen

Flerårsöversikt

 

År 4

År 3

År 2

År 1

Nettoomsättning (tkr)

3 200

3 525

3 445

3 400

Resultat efter finansiella poster (tkr)

100

150

200

150

Soliditet                                                     36 %     32 %

34 %

30 %

Referenser

Punkt 5.6