Exempel till Kapitel 19 – Tilläggsupplysningar

19 a – Redovisningsprinciper

Förutsättningar

Ett företag tillämpar BFNAR 2008:1 och redovisar tjänsteuppdrag

till fast pris enligt huvudregeln.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner       5 år

Lastbilar        4 år

Byggnader   25 år

Vid beräkningen av avskrivningsunderlaget på lastbilar har hänsyn

tagits till ett beräknat restvärde.

Tänk så här

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet behöver inte lämna fler

upplysningar om redovisningsprinciper än vad som framgår av

punkterna 19.1–19.3.

Redovisa så här i årsredovisningen

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar    5 år

Inventarier, verktyg och installationer            4 år

Byggnader och mark                                      25 år

Inventarier, verktyg och installationer består av lastbilar. Vid fastställande av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Referenser

Punkterna 19.1–19.3

19 b – Upplysning om medelantal anställda

Redovisa så här i årsredo-visningen

Medelantal anställda

 

År 2

 

År 1

 

Sverige

Danmark

Sverige

Danmark

Kvinnor

xx

xx

xx

xx

Män

xx

xx

xx

xx

Totalt

xx

xx

xx

xx

Referenser

5 kap. 18 § ÅRL och punkterna 19.5–19.7

 

19 c – har utgått

 

19 d – Upplysning om könsfördelning i styrelse och ledning (för företag med fler
än 10 anställda)

Redovisa så här i årsredo-visningen

Köns-

fördelning

 

År 2

 

År 1

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelse

xx

xx

xx

xx

Ledning

xx

xx

xx

xx

Referenser

5 kap. 18 b § ÅRL och punkterna 19.12–19.13

19 e – Upplysning om löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inkl. pensionskostnader

Tänk så här

Upplysningen om löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader avser endast personalkostnader i form av löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl. pensionskostnader. Eftersom posten Personalkostnader i resultaträkningen även innehåller exempelvis utbildningskostnader behöver beloppet i tilläggsupplysningen inte vara detsamma som i posten Personalkostnader.

Redovisa så här i årsredovisningen

Löner och andra ersättningar samt sociala

kostnader inkl. pensionskostnader

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader och pensionskostnader

(varav pensionskostnader)

Övriga anställda

Totala löner och andra ersättningar

sociala kostnader och pensionskostnader

År 2

 

xxx.xxx

xxx.xxx

(xxx.xxx)

xxx.xxx

 

xxx.xxx

År 1

 

xxx.xxx

xxx.xxx

 

xxx.xxx

 

xxx.xxx

Referenser

5 kap. 19 § ÅRL samt punkterna 19.14 och 19.15.

19 f – Upplysningar om anläggningstillgångar

Tänk så här

Upplysning ska lämnas för varje redovisad post under rubriken

Anläggningstillgångar i årsredovisningen. Enligt Balansräknings-

uppställningen i punkt 4.5 ingår följande poster.

• Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande

rättigheter

• Hyresrätter och liknande rättigheter

• Goodwill

• Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

• Byggnader och mark

• Maskiner och andra tekniska anläggningar

• Inventarier, verktyg och installationer

• Förbättringsutgifter på annans fastighet

• Övriga materiella anläggningstillgångar

• Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella

anläggningstillgångar

• Andelar i koncernföretag

• Fordringar hos koncernföretag

• Andelar i intresseföretag

• Fordringar hos intresseföretag

• Andra långfristiga värdepappersinnehav

• Lån till delägare eller närstående

• Andra långfristiga fordringar

Det framgår av uppställningen nedan (Redovisa så här i

årsredovisningen) hur upplysningen presenteras. Rader som inte är

relevanta ska inte tas med, t.ex. utgår raderna för avskrivning och

uppskrivning vad gäller noten till finansiella anläggningstillgångar

eftersom någon avskrivning eller uppskrivning inte görs på dessa

I exemplet visas fler rader än vad som krävs enligt ÅRL. Den extra informationen gör att redovisat värde i balansräkningen kan härledas.

Redovisa så här i årsredo-visningen

 

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar m.m.

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Återförda avskrivningar på försäljningar resp.utrangeringar

Omklassificeringar m.m.

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Ingående uppskrivningar

Återförda uppskrivningar på försäljningar resp.utrangeringar

Omklassificeringar m.m.

Årets uppskrivningar

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

Utgående uppskrivningar

År 2

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

 

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

-xxx.xxx

xxx.xxx

 

-xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

xxx.xxx

År 1

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

 

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

-xxx.xxx

xxx.xxx

 

-xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

xxx.xxx

 

Ingående nedskrivningar

Återförda nedskrivningar på försäljningar resp.utrangeringar

Återförda nedskrivningar

Omklassificeringar m.m.

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

-xxx.xxx

 

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

-xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

 

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

-xxx.xxx

-xxx.xxx

xxx.xxx

Referenser

5 kap. 3 § ÅRL och punkt 19.22

19 g – Upplysning om förändringar i eget kapital

Förutsättningar

Vid årets ingång består företagets egna kapital av de poster och belopp som anges vid Redovisa så här i årsredovisningen.

I årsredovisningen för föregående år lämnade styrelsen följande förslag till vinstdisposition (belopp i kr):

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond                                                                                    20 000

Balanserat resultat                                                                           450 000

Årets resultat                                                                                     75 000

Totalt                                                                                                545 000

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen

disponeras enligt följande:

Utdelning till ägarna                                                                       45 000

Balanseras i ny räkning                                                                    500 000

Totalt                                                                                               545 000

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

Under räkenskapsåret beslutades om en fondemission på 100 000 kr genom överföring av 20 000 kr från uppskrivningsfonden, 30 000 kr från reservfonden och 50 000 kr från balanserat resultat.

Dessutom genomfördes en nyemission i vilken 130 000 kr betalades in, varav 30 000 kr utgjorde överkurs.

Räkenskapsårets avskrivning på den tidigare uppskrivna tillgången är 10 000 kr.

Företagets redovisade förlust för räkenskapsåret uppgick till 15 000 kr.

Tänk så här

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående år ska specificeras. Har företaget erhållit eller återbetalat aktieägartillskott specificeras detta på en egen rad.

Upplysning om föregående års förändringar behöver inte lämnas enligt punkt 3.7.

Redovisa så här i

årsredovisningen

Förändring i eget kapital

 

Aktie-kapital

Uppskriv-ningfond

Reserv-fond

Överkursfond

Balanserat

resultat

Årets

resultat

Totalt

Belopp vid

årets ingång

 

100 000

 

100 000

 

50 000

 

20 000

 

450 000

 

75 000

 

795 000

Resultat-

disposition enligt bolagsstämman:

             

Utdelning

       

-45 000

 

-45 000

Balanseras

i ny räkning

     

 

-20 000

 

95 000

 

75 000

 

Fondemission

100 000

-20 000

-30 000

 

-50 000

   

Nyemission

100 000

   

30 000

   

130 000

Avskrivn. resp.

försäljn. av

uppskriven

tillgång

 

 

 

 

-10 000

   

 

 

 

10 000

   

Årets resultat

         

-15 000

-15 000

Belopp vid

årets utgång

 

300 000

 

70 000

 

20 000

 

30 000

 

460 000

 

-15 000

 

865 000

Referenser

5 kap. 14 § andra stycket första meningen ÅRL

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel

respektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar

(noter) i ÅRL respektive punkt

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

i respektive post övriga säkerheter ställda för en skuld eller ett åtagande som inte redovisas i balansräkningen

   

Företagsinteckning

det nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)

   

Fastighetsinteckning

det nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)

   

Tillgångar med äganderättsförbehåll

tillgångens redovisade värde

   

Belånade fordringar

tillgångens redovisade värde

   

Andra ställda

säkerheter

tillgångens redovisade värde

   

Summa ställda

säkerheter

     

Ansvarsförbindelser

 

18.2–18.6

 

Övriga ansvarsförbindelser

i egna poster övriga ansvarsförbindelser omfattande t.ex. diskonterade växlar, borgensförbindelser samt ansvar för åtaganden i andra företag där företaget är obegränsat ansvarig delägare

   

Summa ansvars-

förbindelser

     

(BFNAR 2011:1)

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel

respektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar

(noter) i ÅRL respektive punkt

Finansiella anläggningstillgångar

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Andelar i koncernföretag

 

 

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag

 

Fordringar hos intresseföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

Lån till delägare eller när-stående

Andra långfristiga fordringar

kapitel 11 och 20

 

20.1, 20.3– 20.9 och 20.11

11.6

20.2–20.9 och 20.11

11.6

 

 

 

5 kap. 8–9 §§ ÅRL, 20.18

 

 

5 kap. 8–9 §§ ÅRL, 20.18

 

5 kap. 4 b § tredje stycket och 4 c § ÅRL

5 kap. 12 § ÅRL

Summa anläggningstillgångar

     

Omsättningstillgångar

 

9.4–9.6

 

Varulager m.m.

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning

Färdiga varor och handelsvaror

Övriga lagertillgångar

Pågående arbete för annans räkning

Förskott till leverantörer

kapitel 12

 

 

 

 

 

kapitel 14 6.23

 

 

 

 

 

 

 

19.24

Kortfristiga fordringar

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Kundfordringar

Fordringar hos koncernföretag

Fordringar hos intresseföretag

Övriga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

kapitel 13

 

 

13.5

 

 

 

6.14 och 6.20

7.4, 7.10, 7.11 och 6.4

5 kap. 12 § ÅRL

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel

respektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar

(noter) i ÅRL respektive punkt

TILLGÅNGAR

 

kapitel 9

 

Tecknat men ej
inbetalt kapital

Fordringar på aktieägare för tecknat men ej inbetalt kapital vid nyemission

   

Anläggningstillgångar

 

9.4–9.6

5 kap. 3 § första stycket 1–6 och femte stycket ÅRL samt 19.22 och 19.23

Immateriella anläggningstillgångar

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Goodwill

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

kapitel 10

4 kap. 6 § andra stycket ÅRL

Materiella anläggningstillgångar

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Övriga materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

kapitel 10

 

 

 

 

 

 

 

10.6

4 kap. 6 § andra stycket ÅRL

4.5.A En balansräkning i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel

respektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar

(noter) i ÅRL respektive punkt

Balanserat resultat

Det sammanlagda beloppet av från tidigare år balanserade vinster och förluster samt aktieägartillskott

   

Årets resultat

Årets resultat enligt resultat-räkningen

   

Summa fritt eget kapital

   

5 kap. 7 § andra stycket ÅRL, 20.19 (moder-företag)

Summa eget kapital

     

Obeskattade reserver

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Periodiseringsfonder

Ackumulerade överavskrivningar

Övriga obeskattade reserver

   

Avsättningar

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Övriga avsättningar

kapitel 16

 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m

Åtaganden för pensioner enligt tryggandelagen till nuvarande och tidigare anställda

kapitel 16

 

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel

respektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar

(noter) i ÅRL respektive punkt

Kortfristiga placeringar

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Andelar i koncernföretag

 

Övriga kortfristiga placeringar

kapitel 14

 

 

20.1 och 20.10

 

Kassa och bank

Kontantkassa samt bank- och girotillgodohavanden

kapitel 14

 

Redovisningsmedel

Medel som mottagits för annans räkning med redovisningsskyldighet

   

Summa omsättningstillgångar

     

SUMMA TILLGÅNGAR

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER

     

Eget kapital

 

kapitel 15

5 kap. 14 § andra stycket första meningen ÅRL

Bundet eget kapital

     

Aktiekapital

Aktiekapitalet med uppgift om totalt antal aktier och i förekommande fall uppdelat på olika aktieslag

   

Ej registrerat aktie-kapital

Beslutad ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission

   

Uppskrivningsfond

     

Reservfond

     

Summa bundet eget kapital

     

Fritt eget kapital

     

Överkursfond

Den del av en nyemission under året som överstiger aktiernas kvotvärde

   

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel

respektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar

(noter) i ÅRL respektive punkt

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖR-
BINDELSER

 

kapitel 18

5 kap. 11 § andra stycket (koncernföre- tag) samt 12 § ÅRL

Ställda säkerheter

 

18.1

 

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

I respektive post panter och därmed jämförliga säkerheter som motsvaras av en skuld- eller avsättningspost i balansräkningen

   

Företagsinteckning

Det nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)

   

Fastighetsinteckning

Det nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)

   

Tillgångar med äganderättsförbehåll

Tillgångens redovisade värde

   

Belånade fordringar

Tillgångens redovisade värde

   

Andra ställda säkerheter

Tillgångens redovisade värde

   

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

I respektive post övriga säkerheter ställda för en skuld eller ett åtagande som inte redovisas i balansräkningen

   

Företagsinteckning

Det nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)

   

Fastighetsinteckning

Det nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)

   

Tillgångar med äganderättsförbehåll

Tillgångens redovisade värde

   

Belånade fordringar

Tillgångens redovisade värde

   

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel

respektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar

(noter) i ÅRL respektive punkt

Långfristiga skulder

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

 

Obligationslån

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder

kapitel 17

 

 

 

 

17.5

5 kap. 10 § andra och tredje stycket samt 13 § ÅRL

Kortfristiga skulder

Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.5

Checkräkningskredit

Övriga skulder till kreditinstitut

Förskott från kunder

Pågående arbete för annans räkning

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Leverantörsskulder

Växelskulder

Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

kapitel 17

 

 

17.5

 

6.14

6.23

 

6.20

 

 

 

 

 

 

 

7.4, 7.10, 7.11, 6.4, 6.24, 17.9 och 17.10

5 kap. 13 § ÅRL

 

 

 

 

 

19.25

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

Rubrik/underrubrik/

post/summeringsrad

Här redovisas

Se kapitel

respektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar

(noter) i ÅRL respektive punkt

Andra ställda säkerheter

Tillgångens redovisade värde

   

Summa ställda säkerheter

     

Ansvarsförbindelser

 

18.2–18.6

 

Övriga ansvarsförbindelser

I egna poster övriga ansvarsförbindelser omfattande t.ex. diskonterade växlar, borgensförbindelser samt ansvar för åtaganden i andra företag där företaget är obegränsat ansvarig delägare

   

Summa ansvarsförbindelser

     

(BFNAR 2011:1)

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag