Exempel till Kapitel 17 – Skulder

17 a – Skatteskulder

Förutsättningar

Ett företag har betalat in 11/12 av F-skatten på 120 000 kr (dvs. 110 000 kr). Beräknad inkomstskatt är 98 000 kr. Beräknad särskild löneskatt på tjänstepensionsförsäkringspremier är 23 000 kr och fastighetsskatt är 19 000 kr. F-skatten ska täcka den beräknade inkomstskatten, den särskilda löneskatten samt fastighetsskatten. Företaget betalar inte någon avkastningsskatt. Moms deklareras i skattedeklarationen.

Tänk så här

Enligt punkt 4.5 ska följande poster (för innevarande och

tidigare räkenskapsår) ingå i skatteskulden:

Beräknad och/eller fastställd inkomstskatt                                 +98 000

Beräknad och/eller fastställd fastighetsskatt    

eller motsvarande                                                                          +19 000

Beräknad och/eller fastställd särskild löneskatt

på pensionskostnader                                                                    +23 000

Beräknad och/eller fastställd avkastningsskatt                                       0

Beräknad och/eller fastställd moms som

deklareras i inkomstdeklarationen                                                            0

Inbetald F-skatt                                                                              -110 000

Skatteskuld                                                                                     =30 000

Redovisa så här i årsredovisningen

Resultaträkningen

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader                                    -19 000

Personalkostnader                                                -23 000

Skatter

Skatt på årets resultat                                            -98 000

Balansräkningen

Kortfristiga skulder

Skatteskulder                                                          30 000

Referenser

Punkterna 4.5 och 17.2

17 b – Skatteskuld vid balansdag 30/4

Förutsättningar

Ett företag ska upprätta årsredovisning för räkenskapsåret 1/5 år

3-30/4 år 4.

Företaget betalar 5 000 kr i månaden i F-skatt avseende taxering år 5.

Betalningarna sker under perioden februari år 4 till januari år 5. Vid

bokslutet 30/4 år 4 beräknar företaget den statliga inkomstskatten till

95 000 kr.

Föregående år, bokslutet 30/4 år 3, beräknade företaget den statliga

inkomstskatten till 75 000 kr. Företaget betalade F-skatt med 3 000 kr per månad från februari år 3 till januari år 4.

Företaget betalar inte fastighetsskatt eller motsvarande, särskild

löneskatt på pensionskostnader eller avkastningsskatt. Moms

deklareras i skattedeklarationen.

Företaget upprättar balansräkning enligt punkt 4.5.

Tänk så här

Inkomstdeklarationen för räkenskapsåret 1/5 år 2-30/4 år 3 ska

lämnas i början av maj år 4 varför företaget inte har fått någon

fastställd taxering avseende detta räkenskapsår.

Inkomstdeklarationen för räkenskapsåret 1/5 år 3-30/4 år 4 ska

lämnas i början av maj år 5.

Enligt punkt 4.5 ska följande poster för innevarande och tidigare

räkenskapsår ingå i skatteskulden. Eftersom företaget inte ska betala

fastighetsskatt eller motsvarande, särskild löneskatt på

pensionskostnader eller avkastningsskatt och moms deklareras

löpande i skattedeklarationen tas dessa rader inte med i beräkningen.

Taxering år 4 (balansdag 30/4 år 3)

Beräknad inkomstskatt                                                                +75 000

Inbetald F-skatt (12 × 3 000)                                                        -36 000

Beräknad skuld                                                                              =39 000

Taxering år 5 (balansdag 30/4 år 4)

Beräknad inkomstskatt                                                                +95 000

Inbetald F-skatt (3 × 5 000)*                                                        -15 000

Beräknad skuld                                                                             =80 000

* betalningar i februari, mars och april

Total skatteskuld 30/4 år 4 blir 119 000 kr.

Redovisa så

här i årsredo-

visningen

Resultaträkningen                                                    År 4                 År 3

Skatter

Skatt på årets resultat                                              -95 000            -75 000

Balansräkningen                                             31/12 år 4       31/12 år 3

Kortfristiga skulder

Skatteskulder                                                           119 000       framgår ej

Referenser

Punkterna 4.5 och 17.2

 

17 c – Semesterlöneskuld

Förutsättningar

Ett företag har 5 anställda. Intjänandeåret för semestern är 1 april-31

mars. Den 31 december har de anställda sammanlagt 100 semesterdagar innestående. Alla anställda har en månadslön på 30 000 kr. Lagstadgade arbetsgivaravgifter antas vara 30 %. Företaget följer semesterlagen.

Årsredovisning upprättas per 31 december år 2.

Tänk så här

Semesterlönen per semesterdag beräknas till 5,4 % av månadslönen. Den består dels av lön (4,6 %), dels av semesterlönetillägg (0,8 %). Semesterlöneskulden blir 162 000 kr (30 000 × 0,054 ×100 dagar).

Arbetsgivaravgifter på semesterlöneskulden blir 48 600 kr (162 000 × 0,3). Total semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgifter blir 210 600 kr

(162 000 + 48 600).

Redovisa så här i årsredovisningen

Balansräkningen                                                                      31/12 år 2

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                            210 600

Referenser

Punkt 17.10