Exempel till Kapitel 16 – Avsättningar

16 a – Produktgarantier

Förutsättningar

Enligt försäljningsvillkoren åtar sig en tillverkare att reparera, byta

ut eller på annat sätt åtgärda tillverkningsfel som upptäcks inom två

år från försäljningsdagen. Tidigare statistik visar att det är sannolikt

att garantin kommer att utnyttjas i en del fall.

Utgifterna för garantier under räkenskapsåret uppgår till 500 000 kr.

I balansräkningen för föregående räkenskapsår uppgick avsättning

för garantier till 400 000 kr.

Tänk så här

Tillverkaren har ett åtagande gentemot köparna till följd av garantin

vid försäljningen. Det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för

att reglera åtagandet och att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.

Tillverkaren ska redovisa en kollektiv avsättning i balansräkningen för samtliga sina åtaganden gentemot köparna på balansdagen.

Eftersom den utgående avsättningen innebär en ökning i förhållande till den ingående avsättningen redovisas en kostnad på 100 000 kr (500 000 – 400 000) i resultaträkningen utöver den faktiska kostnaden på 500 000 kr som under året belastat resultaträkningen.

Vid inkomstbeskattningen gäller enligt den så kallade schablonregeln att avdraget för framtida garantiutgifter inte får överstiga kostnaderna under beskattningsåret på grund av garantiåtaganden, bortsett från förändringen av avsättningen för framtida garantiutgifter (16 kap. 4 § IL). Avsättningen i balansräkningen och avdraget vid beskattningen för framtida garantiutgifter kommer därför att stämma överens.

Redovisa så här i årsredovisningen

Resultaträkningen                                        År 2                      År 1

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader                            -600 000                            *

* framgår inte av exemplet.

Balansräkningen                                     31/12 år 2             31/12 år 1

Avsättningar

Övriga avsättningar                                       500 000                 400 000

Referenser

Punkterna 16.2 och 16.7

 

16 b – Skattetvist

Förutsättningar

Under år 2 genomförs en skatterevision hos ett företag. Vid revisionen gör Skatteverket bedömningen att företaget blivit för lågt taxerat vid taxeringen år 1 avseende inkomståret 0. Skatteverket beslutar därför i december år 2 att inkomstbeskatta företaget med ytterligare belopp. Beskattningsbeslutet medför att företaget ska betala 2 miljoner kr i tillkommande skatt som ska betalas i början av år 3. Företaget gör bedömningen att det är möjligt att få en ändring i beskattningsbeslutet och överklagar det. Företaget yrkar att det inte ska behöva betala någon tillkommande skatt. I samband med överklagandet begär företaget anstånd med att betala skattebeloppet. Skatteverket medger anstånd med betalning.

Någon övrig avsättning fanns inte redovisad den 31/12 år 1.

Tänk så här

Beskattningsbeslutet innebär att företaget har ett åtagande vid utgången av år 2. Visserligen har företaget överklagat beskattningsbeslutet och hoppas få en ändring till stånd men det är ändå sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet.

Företaget gör en avsättning med 2 miljoner kr i balansräkningen för

år 2.

Avsättningens storlek kan vara en viktig extern faktor som påverkat företagets ställning och resultat och ska i så fall beskrivas i förvaltningsberättelsen.

Redovisa så här i årsredovisningen

Förvaltningsberättelsen

Verksamheten

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Skatteverket har under året påfört företaget 2 miljoner kr i

tillkommande skatt efter en skatterevision avseende taxering år 1.

Företaget har avsatt motsvarande belopp i årsredovisningen. Beslutet

har överklagats och styrelsen bedömer att det är möjligt att länsrätten ändrar beslutet.

Resultaträkningen                                       År 2                      År 1

Skatter

Skatt på årets resultat                                 -2 000 000                            0

Balansräkningen                                     31/12 år 2             31/12 år 1

Avsättningar

Övriga avsättningar                                    2 000 000                             0

Referenser

Punkterna 5.2, 16.2 och 16.8

 

16 c – Pensionsstiftelse

Förutsättningar

Ett företag har bildat en pensionsstiftelse till säkerhet för företagets åtagande om pension. Enligt stiftelseförordnandet omfattas samtliga anställda i företaget. Stiftelsen och företaget har samma räkenskapsår.

Stiftelsens förmögenhet värderas på balansdagen år 2 till 3 468 000 kr. Företagets pensionsreserv, dvs. kapitalvärdet av företagets pensionsåtaganden, fastställs till 3 535 000 kr, en ökning med 160 000 kr från föregående års kapitalvärde (3 375 000 kr). Av föregående års beräkningar framgår att stiftelsens förmögenhet då översteg pensionsreserven med 9 000 kr.

Den redovisade lönekostnaden för år 2 uppgår till 425 000 kr. Redovisad kostnad för arbetsgivaravgifter före avsättningen till pensioner uppgår till 140 250 kr. Andra personalkostnader (t.ex. utbildning) uppgår till 30 000 kr. Räkenskapsårets skattesats för särskild löneskatt är 24 %.

Personalkostnaden hänförs i sin helhet till en person som både är ägare och VD i företaget.

Tänk så här

År 2 understiger stiftelsens förmögenhet pensionsreservens värde och en avsättning ska göras motsvarande mellanskillnaden 67 000 kr

(3 535 000 – 3 468 000). Företaget ska också beräkna särskild löneskatt på det reserverade beloppet vilken blir 16 080 kr (0,24 × 67 000).

Eftersom avsättningen i balansräkningen inte uppfyller kraven i 28 kap. IL och därmed inte är avdragsgill utgår ingen avkastningsskatt på reserveringen.

Personalkostnaden i resultaträkningen består av följande delposter

(belopp i kr):

Lönekostnad                                                                                    425 000

Arbetsgivaravgifter på lönekostnaden                                          140 250

Mellanskillnad pensionsreserv och stiftelsens förmögenhet        67 000

Särskild löneskatt på pensionskostnad                                            16 080

Utbildningskostnad                                                                           30 000

Personalkostnad                                                                               678 330

Redovisa så här i årsredovisningen

Resultaträkningen                                                                          År 2

Rörelsekostnader                                                                      

Personalkostnader                                                                         -678 330

Balansräkningen                                                                      31/12 år 2

Avsättningar

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser      67 000

Övriga avsättningar                                                                          16 080

Tilläggsupplysning till resultaträkningen

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar samt                   År 2                 År 1

sociala kostnader inkl.

pensionskostnader                   

Löner och andra ersättningar                                  425 000        xxx.xxx

Sociala kostnader och pensionskostnader              223 330        xxx xxx

(varav pensionskostnader)                                       (83 080)

Totala löner och andra ersättningar

sociala kostnader och pensionskostnader       648 330        xxx xxx

Referenser  

Punkterna 16.15 och 16.16 samt 19.14 och 19.15

16 d – Pensionsåtagande med kapitalförsäkring

Förutsättningar

År 1

Under året har företaget tecknat en pensionsutfästelse för ägaren vilken säkerställs genom en av företaget tecknad och till ägaren pantförskriven kapitalförsäkring. Enligt avtalet är företagets åtagande för ägarens pension och därtill hörande särskilda löneskatt begränsad till utfallet på kapitalförsäkringen.

Kapitalförsäkringen är tecknad med återbetalningsskydd för 1 000 000 kr. Återköpsvärdet per den 31 december är 980 000 kr. Försäkringskapitalet är 995 000 kr. Kapitalförsäkringen är företagets enda finansiella anläggningstillgång.

Företagets utgifter för pensionsförsäkringspremier för övriga

anställda är 47 000 kr.

Räkenskapsårets skattesats för särskild löneskatt är 24 %.

Företagets kostnader för löner uppgår under räkenskapsåret till 1 425 000 kr. Av dessa avser 425 000 kr lön till ägaren. Kostnaden för arbetsgivaravgifter är 470 250 kr. Företagets övriga personalkostnader (t.ex. för utbildning) uppgår till 40 000 kr.

Tänk så här År 1

Kapitalförsäkringslösningen avser ägaren som har det bestämmande inflytandet över verksamheten. Pensionsutfästelsen får inte redovisas som en avsättning till följd av reglerna i 5 § tryggandelagen varför den ska redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

Kapitalförsäkringen ska redovisas som en tillgång i företagets balansräkning.

Kapitalförsäkringen och pensionsutfästelsen ska redovisas till samma värde, dvs. anskaffningsvärdet för kapitalförsäkringen. Någon nedskrivning behöver inte göras av kapitalförsäkringens redovisade värde. Värdenedgången understiger både 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång (kapitalförsäkringen är företagets enda finansiella anläggningstillgång).

Pensionsutfästelsen säkerställs genom en kapitalförsäkring som även omfattar den särskilda löneskatten varför inte någon separat beräkning behöver göras.

Personalkostnaden i resultaträkningen består av följande delposter (belopp i kr):

 

Lönekostnad                                                         1 425 000

Arbetsgivaravgifter på lönekostnaden                  470 250

Pensionskostnad

             Premier för pensionsförsäkringar              47 000

             Särskild löneskatt på pensionskostn.         11 280

             Kapitalförsäkringslösning                      1 000 000

Utbildningskostnad                                                  40 000

Personalkostnad                                                  2 993 530

Redovisa så här i årsredovisningen År 1

Resultaträkningen                                                     År 1

Rörelsekostnader

Personalkostnader                                              -2 993 530

Balansräkningen                                              31/12 år 1

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar                             1 000 000

Avsättningar

Övriga avsättningar till pensioner                      

och liknande förpliktelser                                   1 000 000

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter

som har ställts för egna skulder och avsättningar

Andra ställda säkerheter                                     1 000 000

Tilläggsupplysningar till resultaträkningen

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar samt                       År 1               År 0

sociala kostnader inkl.

pensionskostnader

Löner och andra ersättningar                             1 425 000         xxx xxx

Sociala kostnader och                                         1 528 530         xxx xxx

pensionskostnader

                  (varav pensionskostnader)             (1 058 280)

Totala löner, andra ersättningar,

sociala kostnader och

pensionskostnader                                            2 953 530         xxx xxx

Förutsättningar År 10

De redovisade värdena på kapitalförsäkringen och det tillhörande

pensionsåtagandet är oförändrade under år 2-9 eftersom försäkringen har ökat i värde.

År 10 påbörjas pensionsutbetalningen till ägaren samtidigt som återbäring med 150 000 kr betalas ut från kapitalförsäkringen. Kapitalförsäkringens värde på balansdagen är 1 350 000 kr.

Företagets utgifter för pensionsförsäkringspremier för övriga anställda är 53 000 kr.

Räkenskapsårets skattesats för särskild löneskatt är 24 %.

Kostnaden för löner och andra ersättningar är 1 665 000 kr.
Av dessa avser 525 000 kr ägaren. Kostnaden för arbetsgivaravgifter
är 549 450 kr. Övriga personalkostnader är 60 000 kr.

Tänk så här

År 10

Erhållen återbäring från kapitalförsäkringen enligt avtalet för pensionsutfästelsen omfattar även den särskilda löneskatt som företaget ska betala. Företaget har vid utbetalningen beräknat hur stor del som avser pension respektive särskild löneskatt. Av räkenskapsårets erhållna återbäring på 150 000 kr utbetalades följaktligen 120 968 kr (150 000/1,24) i pension till ägaren. Den särskilda löneskatten blir 29 032 kr.

Det verkliga värdet överstiger det redovisade värdet på kapital-försäkringen varför balansräkningen inte påverkas av utbetalningen. Pensionsutbetalningen och skyldigheten att betala särskild löneskatt ska redovisas som kostnad i resultaträkningen. Erhållen återbäring från kapitalförsäkringen redovisas som intäkt. Först när återbäringarna leder till att kapitalförsäkringens värde understiger det redovisade värdet ska utbetalningarna minska de redovisade beloppen i balansräkningen.

 

Personalkostnaden i resultaträkningen består av följande delposter (belopp i kr):

Lönekostnad                                                                                  1 665 000

Arbetsgivaravgifter på lönekostnaden                                            549 450

Pensionskostnad                                                                               120 968

Pensionsutbetalningar                                                                        53 000

Premier för pensionsförsäkringar

Särskild löneskatt på pensionskostn.*                                               41 752

Övriga personalkostnader                                                                 60 000

Personalkostnad                                                                             2 490 170

*(53 000 × 0,24) + 29 032

Återbäringen från kapitalförsäkringen (150 000 kr) redovisas i posten Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar.

Redovisa så här i årsredovisningen

År 10

Resultaträkningen                                                                         År 10

Rörelsekostnader

Personalkostnader                                                                     -2 490 170

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar                   150 000

Balansräkningen                                                                      31/12 år 10

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar                                                        1 000 000

Avsättningar

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   1 000 000

 

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter

som har ställts för egna skulder och

avsättningar

Andra ställda säkerheter                                          1 000 000

Tilläggsupplysningar till resultaträkningen

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar samt                  År 10                    År 9

sociala kostnader inkl.

pensionskostnader

Löner och andra ersättningar                          1 665 000               xxx xxx

Sociala kostnader och pensionskostnader         765 170              xxx xxx

                (varav pensionskostnader)                (215 720)

Totala löner, andra ersättningar,

sociala kostnader och

pensionskostnader                                         2 430 170               xxx xxx

Referenser

Punkterna 11.3, 11.16, 11.17, 16.15, 16.17, 18.1 och 19.14–19.15