Exempel till Kapitel 12 – Varulager

12 a – Värdering av egentillverkade varor

 

Förutsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett företag tillverkar två olika produkter, A och B. I förkalkylen uppskattas kostnaderna för att tillverka produkterna enligt följande:

Lönekostnad                         150 kr/tim inkl. arbetsgivaravgifter

Materialkostnad                      60 kr/kg

Samma arbetskraft och samma slags material används vid tillverkningen av båda produkterna enligt följande:

                                                A                                       B

Material                               8 kg/st                             6 kg/st

Arbetstid                             2 tim/st                            7 tim/st

Företaget uppskattar de fasta omkostnaderna enligt följande:

Tillverkningsomkostnad                  600 000 kr (tjänstemannalön,

                                                           avskrivningar, övriga indirekta

                                                           tillverkningskostnader)

Administrationsomkostnad             300 000 kr (ekonomipersonal,

                                                           försäkring, lokalhyra)

Försäljningsomkostnad                   400 000 kr (broschyrer, reklam,

                                                           säljfunktion)

Årsarbetstid i produktionen            20 000 timmar fördelat på

                                                           4 000 A-produkter

                                                           och 2 000 B-produkter

Förkalkylen bedöms ge ett realistiskt mått på produkternas anskaffningsvärde.

Företaget bedömer att försäljningspris, efter beaktande av inkurans, för produkt A är 1 000 kr och för produkt B 1 450 kr. Vid försäljning utgår provision till återförsäljare för produkt A med 3 % och för produkt B med 6 %.

På balansdagen den 31/12 inventerar företaget lagret och det finns 180 st produkt A och 300 st produkt B.

Tänk så här

Anskaffningsvärde

Administrations- och försäljningsomkostnader får inte räknas in i anskaffningsvärdet. Inte heller skäligt pålägg för tillverkningsomkostnader får ingå.

Förkalkyl

Anskaffningsvärde                                 Produkt A

Direkt material                              60 kr/kg × 8 kg/st=               480 kr

Direkt lön                                    150 kr/tim × 2 tim/st=               300 kr

Anskaffningsvärde                                                                              780 kr

Anskaffningsvärde                                 Produkt B

Direkt material                               60 kr/kg × 5 kg/st =               360 kr

Direkt lön                                   150 kr/tim × 6 tim/st =            1 050 kr

Anskaffningsvärde                                                                          1 410 kr

 

Nettoförsäljningsvärde

Nettoförsäljningsvärdet innebär att det bestämda försäljningsvärdet ska minskas med kostnader som direkt kan hänföras till försäljningen (försäljningssärkostnad). Med försäljningssärkostnad avses varurabatter, bonus, provisioner etc. Företaget har gjort vissa antaganden (se förutsättningar) avseende försäljningen.

Nettoförsäljningsvärde per produkt

                                                               Produkt A

Försäljningspris                                      1 000 kr

Provision återförsäljare, 3 %                    -30 kr

Nettoförsäljningsvärde                             970 kr

                                                               Produkt B

Försäljningspris                                      1 450 kr

Provision återförsäljare, 6 %                    -87 kr

Nettoförsäljningsvärde                          1 363 kr

Varulagrets värde

Varulagret ska värderas post för post till det lägsta av anskaffnings-värdet och nettoförsäljningsvärdet. Det lägsta värdet för produkt A är anskaffningsvärdet medan nettoförsäljningsvärdet är det lägsta värdet för produkt B. Varulagrets värde i årsredovisningen beräknas enligt följande:

                                                               Produkt A

Anskaffningsvärde                                    780 kr

Antal produkter                                        180 st

Varulagervärde A                              140 400 kr

                                                               Produkt B

Nettoförsäljningsvärde                          1 363 kr

Antal produkter                                        300 st

Varulagervärde B                              408 900 kr

Totalt varulagervärde                    549 300 kr

Redovisa så

här i års-
redovisningen

I resultaträkningen redovisas kostnaderna i respektive post. Inga exakta kostnader finns med i förutsättningarna varför det inte visas här. Förändringen i lagervärdet från föregående räkenskapsår redovisas i posten Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning.

I balansräkningen redovisas 549 300 kr i posten Färdiga varor och handelsvaror.

Inga tilläggsupplysningar krävs.

Referenser

Punkterna 12.4 och 12.9–12.14

 

12 b – Redovisning av handelsvaror samt egentillverkade varor i resultat- och balansräkningen

Förutsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett företag köper in produkten A och tillverkar produkterna B och C.

Företagets försäljning uppgår enligt följande (belopp i kr):

Produkt                             Oms. år 1                    Oms. år 2

A                                            120 000                        152 400

B                                            233 950                        545 500

C                                            680 380                        810 420

Summa                              1 034 330                    1 508 320

Lagervärde enligt lägsta värdets princip (belopp i kr):

Produkt               Värde år 0               Värde år 1             Värde år 2

A                              327 950                   400 000                 350 800

B                              600 000                   550 000                 745 000

C                              775 950                   800 000                 920 300

Av produkt B var 25 % (10 %) färdigtillverkade år 1 (år 2). Av produkt C var 50 % (25 %) färdigtillverkade år 1 (år 2).

Tänk så här

För produkterna B och C ska skillnaden mellan ingående och utgående lagervärden redovisas i posten Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning. Värdet i balansräkningen har ökat mellan år 1 och 2, vilket medför att i resultaträkningen ska en kreditpost redovisas på

315 300 kr ((745 000 + 920 300) – (550 000 + 800 000)). Värdet har minskat mellan år 0 och 1, vilket medför att i resultaträkningen ska en debetpost redovisas på -25 950 kr ((550 000 + 800 000) – (600 000 + 775 950)).

I exemplet finns inte något beloppsunderlag för redovisning av respektive års kostnader för produkterna A, B och C.  

Produkterna ska i balansräkningen redovisas i olika lagerposter. Produkt A ska alltid ingå i posten Färdiga varor och handelsvaror. Produkterna B och C ingår i den posten till den del de på balansdagen är färdigtillverkade. Resterande produkter B och C ingår i posten Varor under tillverkning. Råvaror och förnödenheter som ännu inte tagits i bruk ingår i posten Råvaror och förnödenheter. I exemplet finns inga sådana angivna.

 

 

 

Varor under tillverkning år 1

B

C

Totalt

Färdiga varor år 1

A

B

C

Totalt

Varor under tillverkning år 2

B

C

Totalt

Färdiga varor år 2

A

B

C

Totalt

 

75 % × 550 000

50 % × 800 000

 

 

100 % × 400 000

25 % × 550 000

50 % × 800 000

 

 

90 % × 745 000

75 % × 920 300

 

 

 

100 % × 350 800

10 % × 745 000

25 % × 920 300

 

412 500 kr

400 000 kr

812 500 kr

 

400 000 kr

137 500 kr

400 000 kr

937 500 kr

 

670 500 kr

690 225 kr

1 360 725 kr

 

 

350 800 kr

74 500 kr

230 075 kr

655 375 kr

Redovisa så

här i årsredo-

visningen

Resultaträkningen

Rörelseintäkter,

lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

Balansräkningen

Varulager m.m.

Varor under tillverkning

Färdiga varor och handelsvaror

År 2

 

 

1 508 320

 

 

315 300

31/12 år 2

 

1 360 725

655 375

År 1

 

 

1 034 330

 

 

-25 950

31/12 år 1

 

812 500

937 500

Inga tilläggsupplysningar krävs.

Referenser

Punkterna 4.5 och 12.12

 

12 c – Värdering av varulager i ett detaljhandelsföretag

Förutsättningar

En affär säljer skor. I försäljningspriset ingår ett schablonmässigt pålägg med 80 % på inköpspriset. På balansdagen finns 400 par skor i lager. Försäljningspriset är normalt 1 350 kr per par. I mellandagsrean har försäljningspriset för vissa skor satts ned till 600 kr. Av dessa skor finns 150 par kvar på balansdagen. Alla belopp är exkl. moms.

Tänk så här

Varulagret ska värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Ett detaljhandelsföretag får beräkna anskaffningsvärdet till försäljningspriset (exkl. moms) med avdrag för det pålägg som används i priskalkylen.

Värdering av skor till ordinarie pris

Anskaffningsvärdet beräknas till 750 kr (1 350/1,8) per par.

Anskaffningsvärdet 187 500 kr (750 × 250) är lägre än nettoförsäljningsvärdet 337 500 kr (1 350 × 250) varför dessa skor värderas till 187 500 kr enligt lägsta värdets princip.

Värdering av skor till reapris

Anskaffningsvärdet beräknas till 750 kr (1 350/1,8) per par (dvs.

utifrån ordinarie försäljningspris). Nettoförsäljningsvärdet 90 000 kr (600 × 150) är lägre än anskaffningsvärdet 112 500 kr (750 × 150) varför reaskorna värderas till 90 000 kr enligt lägsta värdets princip.

Redovisa så här i årsredovisningen

Balansräkningen

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror                                                    277 500

Referenser

Punkterna 12.4, 12.8, 12.13 och 12.14