Exempel till Kapitel 10 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar

10 a – Förvärv av fastighet och avskrivning av byggnad

Förutsättningar

Ett företag förvärvar 1 juli år 1 en fastighet för 1 000 000 kr (inklusive utgift för lagfart). 200 000 kr betalas kontant och 800 000 kr finansieras med ett amorteringsfritt banklån med 4,5 % ränta som betalas 31 december och 30 juni. Taxeringsvärdet uppgår till 600 000 kr varav

150 000 kr avser mark.

Byggnadens nyttjandeperiod är 40 år. Skattemässigt är byggnaden ett hyreshus och värdeminskningsavdrag får göras med 2 % per år.

Årsredovisning upprättas per 31 december.

Tänk så här

Anskaffningsvärdet på byggnad och mark fördelas normalt efter taxeringsvärdets fördelning. Utgiften för lagfarten hänförs till fastighetsköpet och ska redovisas på mark och byggnad enligt samma fördelning. Anskaffningsvärdet för mark blir därför 250 000 kr (150 000/600 000 × 1 000 000) och anskaffningsvärdet för byggnaden 750 000 kr.

Trots att fastigheten är förvärvad den 1 juli får byggnaden skrivas av med lika stora belopp varje år. Det innebär en avskrivning på 18 750 kr (750 000/40) varje år.

Företaget har också möjlighet att beräkna avskrivningen i överensstämmelse med Skatteverkets allmänna råd. Det innebär att avskrivning årligen kan ske med 15 000 kr (750 000 × 0,02). För att få en fullständig överensstämmelse med inkomstdeklarationen kan företaget även välja att skriva av under den period företaget verkligen ägt tillgången (dvs. fr.o.m. 1 juli).

Första årets avskrivning blir 7 500 kr (750 000 × 0,02 × 6/12).

För att inte behöva göra justeringar i inkomstdeklarationen väljer företaget att skriva av med samma belopp som i deklarationen.

Mark ska inte skrivas av.

Redovisa så här i årsredovisningen

Resultaträkningen

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Tilläggsupplysning om redovisningsprinciper

Avskrivning

Tillämpad avskrivningstid:

Byggnader

År 1

 

 

-7 500

 

-18 000

31/12 år 1

 

992 500

 

800 000

 

 

 

50 år

 

Tilläggsupplysning till balansräkningen

(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Byggnader och mark

 
 

        År 1

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

0

1 000 000

Utgående anskaffningsvärden

1 000 000

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

0

-7 500

Utgående avskrivningar

-7 500

Redovisat värde

992 500

Referenser

Punkterna 10.8, 10.16–10.19, 10.25, 10.27, 19.2 och 19.22

10 b – Förvärv och avskrivning av en tidigare leasad bil

Förutsättningar

Ett företag som leasar en bil beslutar att köpa den. Bilen löses ut för

240 000 kr. Företaget avser ha kvar bilen ytterligare 4 år för att sedan sälja den och köpa eller leasa en ny. Restvärdet om 4 år uppskattas till

50 000 kr.

En förhöjd leasingavgift (förstagångshyra) betalades av företaget när

leasingen påbörjades. Vid förvärvet återstår 24 000 kr av den periodiserade förstagångshyran (förutbetald kostnad).

Tänk så här

Både det som betalas till leasegivaren och det som finns kvar i företagets balansräkning som periodiserad förstagångshyra ska ingå i anskaffningsvärdet. Det innebär att det totala anskaffningsvärdet uppgår till 264 000 kr.

Nyttjandeperioden för bilen är 4 år, men enligt punkt 10.23 (förenklingsregel) får den bestämmas till 5 år. Eftersom företaget väljer att tillämpa punkt 10.23 kan hänsyn inte tas till det uppskattade restvärdet (se punkt 10.21). Företaget skriver därför av bilen med 52 800 kr varje år.

Redovisa så här i årsredo-visningen

Resultaträkningen

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Tilläggsupplysning om redovisningsprinciper

Avskrivning

Tillämpad avskrivningstid:

Inventarier, verktyg och installationer

Tilläggsupplysning till balansräkningen

(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Inventarier, verktyg och installationer

 

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående anskaffningsvärden

 

 

 

-52 800

 

 

211 200

 

 

 

5 år

 

 

 

År x

0

264 000

264 000

 

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

0

-52 800

-52 800

211 200

Referenser

Punkterna 10.9, 10.19, 10.21, 10.23, 19.2 och 19.22

10 c – Avskrivning av en maskin som levereras år 1 och tas i bruk år 2

Förutsättningar

Ett företag köper en maskin för 1 800 000 kr. Den levereras i december år 1 och tas i bruk i februari år 2. Beräknad nyttjandeperiod är 6 år. Företaget vill av skatteskäl värdera maskinen så lågt som möjligt. Företaget äger inga andra maskiner eller inventarier.

Tänk så här

Enligt punkt 10.19 ska avskrivning påbörjas det år tillgången tas i bruk, dvs. först år 2 redovisas en avskrivning med 300 000 kr (1 800 000/6).

Enligt 18 kap. IL får företaget avdrag för värdeminskning på under året anskaffade maskiner och inventarier utan krav på att de har tagits i bruk. Enligt huvudregeln för räkenskapsenlig avskrivning får avskrivning göras enligt följande:

År 1: 30 % × 1 800 000 = 540 000 kr

År 2: 30 % × (1 800 000 – 540 000) = 378 000 kr.

Skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och dess skattemässiga värde redovisas som en obeskattad reserv.

Redovisa så här i årsredovisningen

Resultaträkningen

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Bokslutsdispositioner

Förändring av överavskrivningar

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar

Tilläggsupplysning om

redovisningsprinciper

Avskrivning

Tillämpad avskrivningstid:

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Tilläggsupplysning till balansräkningen

(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

År 2

 

 

-300 000

 

-78 000

31/12 år 2

 

1 500 000

 

618 000

 

 

 

 

6 år

 

 

 

År 2

1 800 000

0

1 800 000

0

-300 000

-300 000

1 500 000

År 1

 

 

0

 

-540 000

31/12 år 1

 

1 800 000

 

540 000

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1

0

1 800 000

1 800 000

0

0

0

1 800 000

Referenser

Punkterna 9.1, 10.16, 10.19, 19.2 och 19.22

10 d – Förbättringsutgifter på en anläggningstillgång

Förutsättningar

Ett företag köper år 1 en maskin för 1 000 000 kr.

Nyttjandeperioden bestäms till 5 år.

År 4 förbättras maskinen för 500 000 kr.

Nyttjandeperioden för den förbättrade maskinen bestäms till 6 år.

Tänk så här

En tillkommande aktiverad utgift är inte en separat avskrivningsenhet. Medför en investering i en produktionsutrustning att nyttjande-

perioden för utrustningen förlängs ska det nya totala redovisade

värdet skrivas av enligt den omprövade nyttjandeperioden.

Redovisat värde 1/1 år 4                                                              400 000

Förbättring år 4                                                                              500 000

Avskrivningsunderlag                                                                    900 000

Avskrivningen år 4 är 150 000 kr (900 000/6).

Redovisa så här i

årsredovisningen

Resultaträkningen

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska

anläggningar

Tilläggsupplysning om

redovisningsprinciper

Avskrivning

Tillämpad avskrivningstid:

Maskiner och andra tekniska

anläggningar

Tilläggsupplysning till

balansräkningen

(mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

Ingående anskaffningsvärden

Inköp

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

 År 4

 

 

-150 000

31/12 år 4

 

 

750 000

 

 

 

 

 

6 år

 

 

 

 

 

År 4

1 000 000

500 000

1 500 000

-600 000

-150 000

-750 000

750 000

 År 3

 

 

-200 000

31/12 år 3

 

 

400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 3

1 000 000

0

1 000 000

-400 000

-200 000

-600 000

400 000

Referenser

Punkterna 10.15, 10.16, 10.18, 19.2 och 19.22

 

10 e – Återföring av en nedskrivning

Förutsättningar

Ett företag förvärvar ett växthus för 2 000 000 kr år 1.

Nyttjandeperioden bestäms till 20 år.

År 6 skrivs växthuset ned eftersom värdet har minskat till

1 000 000 kr p.g.a. minskande kundunderlag och det antas att värdenedgången är bestående.

År 9 byggs ett bostadsområde nära växthuset vilket medför att kundunderlaget ökar. Värdet på växthuset bedöms ha ökat till 1 800 000 kr.

Tänk så här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nedskrivning ska återföras om skälet som föranledde nedskrivningen inte längre finns kvar. Efter återföringen av nedskrivningen får inte värdet på tillgången överstiga ett värde motsvarande vad tillgången skulle ha varit redovisad till om avskrivning skett på det ursprungliga avskrivningsunderlaget.

Växthuset skrivs av med 100 000 kr (2 000 000/20) per år.

Nedskrivning:

Redovisat värde 1/1 år 6                                         1 500 000

Värde                                                                          -1 000 000

Nedskrivning                                                                  500 000

Efter nedskrivningen skrivs växthuset av med 66 667 kr

(1 000 000/15) per år.

Återföring av nedskrivning:

Redovisat värde den 1/1 år 9 är 800 000 (1 000 000 – (66 667 × 3)).

Hade någon nedskrivning inte gjorts skulle redovisat värde den 1/1 år 9 uppgått till 1 200 000 kr. Återföring görs med 400 000 kr. År 9 bedöms värdet ha ökat till 1 800 000 kr. Hade värdet bedömts vara 1 150 000 kr hade återföring fått göras med endast 350 000 kr.

Efter återföringen av nedskrivningen skrivs växthuset av med 100 000 kr (1 200 000/12) per år.

I resultaträkningen redovisas 300 000 kr (400 000 – 100 000).

Det ska framgå i noten till anläggningstillgångar att hela nedskrivningen är återförd. Den skillnad mellan nedskrivning och återfört belopp som beror på de avskrivningar som skulle ha redovisats om tillgången inte skrivits ned, anges i noten på raderna för Omklassificering m.m. vid avskrivningar respektive nedskrivningar.

 

Redovisa så här i årsredo-visningen

Resultaträkningen

Rörelsekostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Tilläggsupplysning om

redovisningsprinciper

Avskrivning

Tillämpad avskrivningstid:

Byggnader och mark

Tilläggsupplysning till balansräkningen (mer utförlig än vad som krävs enligt ÅRL)

Byggnader och mark

 

Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Omklassificeringar m.m.

Årets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Ingående nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Omklassificeringar m.m.

Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

     År 9

 

 

300 000

31/12 år 9

 

1 100 000

 

 

 

 

20 år

 

 

 

 

År 9

2 000 000

2 000 000

-700 000

-100 000

-100 000

-900 000

-500 000

400 000

100 000

0

1 100 000

      År 8

 

 

-66 667

31/12 år 8

 

800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 8

2 000 000

2 000 000

-633 333

0

-66 667

-700 000

-500 000

0

0

-500 000

800 000

Referenser

Punkterna 10.34–10.36, 19.2 och 19.22