Kommentarer till Kapitel 8 – Finansiella poster m.m.

Tillämpning

(punkt 8.1)

Under rubriken Finansiella poster i resultaträkningen (se punkt 4.3) redovisas i respektive post intäkter och kostnader från företagets finansiella tillgångar och skulder. I detta kapitel behandlas följande intäkter och kostnader:

• Ränteintäkter, utdelningar och realisationsresultat från finansiella anläggningstill- gångar, vilka redovisas i posten Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar.

• Ränteintäkter, utdelningar och realisationsresultat från finansiella omsättningstill- gångar, vilka redovisas i posten Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

• Räntekostnader från finansiella skulder, vilka redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Kapitlet behandlar inte

• resultat vid försäljning av lageraktier (se kapitel 6),

• valutakursdifferenser på långfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank samt skulder i utländsk valuta (se kapitel 11, 14 och 17),

• ackordsförlust från beviljat ackord på finansiella fordringar och ackordsvinst från erhållet ackord på finansiella skulder (se kapitel 11 och 17),

• nedskrivning och återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar (se kapitel 11 och 20),

• nedskrivning och återföring av nedskrivning av kortfristiga placeringar (se kapitel 14), eller

• vinstutdelning från dotterföretag och intressentföretag (se kapitel 20).

Grundläggande bestämmelser

(punkterna 8.2 och 8.3)

Grundläggande bestämmelser om vad som är en inkomst och en intäkt samt vad som är en utgift och en kostnad finns i kapitel 6 och 7. I dessa kapitel anges hur storleken på inkomsten respektive utgiften ska beräknas samt när en inkomst ska redovisas som intäkt och när en utgift ska redovisas som kostnad. Dessa grundläggande bestämmelser gäller också för de finansiella posterna.

Realisationsresultat

(punkt 8.4)

Realisationsresultat (såväl realisationsvinster som realisationsförluster) beräknas som försäljningsinkomsten minskad med det redovisade värdet på de sålda andelarna. Det är endast nettot av transaktionen som redovisas i resultaträkningen. Enligt punkt 11.11 ska genomsnittsmetoden användas om avyttringen gäller aktier av samma slag och sort.

Av punkt 9.3 följer att en finansiell tillgång inte längre ska redovisas i balansräkningen det räkenskapsår väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet har övergått. Det är avtalsvillkoren som avgör när risker och förmåner övergår från säljare till köpare. Normalt övergår väsentliga risker och förmåner på kontraktsdagen.

Insatsemission

(punkt 8.4.A)

Erhållen insatsemission ska redovisas som intäkt när behörigt organ har beslutat om insatsemission.

Vinstutdelning

(punkt 8.5)

Vinstutdelning, med undantag av utdelning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, ska normalt redovisas som intäkt när behörigt organ fattat beslut att utdelning ska lämnas.

Vinstutdelning från en ekonomisk förening eller ett noterat företag får redovisas som intäkt när utdelningen har erhållits. Företaget behöver därför inte bevaka beslut om utdelning utan kan av förenklingsskäl redovisa intäkten när utdelningen erhålls.

Som framgår av punkt 8.1 behandlar detta kapitel inte utdelning på andelar i koncern- och intresseföretag (se kapitel 20).

Ränteintäkter och räntekostnader

(punkterna 8.6 och 8.7)

Enligt punkt 8.6 ska ränta redovisas det räkenskapsår den avser. Det innebär att ränta som sträcker sig över balansdagen ska periodiseras.

Enligt punkt 2.4 behöver ett företag inte periodisera ränteinkomster eller ränteutgifter som understiger 5 000 kronor. Ett företag med räkenskapsår som slutar den 30 juni behöver därmed inte göra någon periodisering om räntan på ett banktillgodohavande för första halvåret understiger 5 000 kronor och principen tillämpas konsekvent.

Dröjsmålsränta som utgör ett oväsentligt belopp får redovisas som rörelseintäkt respektive rörelsekostnad. En dröjsmålsränta är en betalning för ett försenat betalningsflöde. Det innebär att den inte har med den ursprungliga affärstransaktionen att göra. Av förenklingsskäl är det enligt punkt 8.7 möjligt att redovisa oväsentliga dröjsmålsräntor i rörelsens intäkts- respektive kostnadsposter.

Extraordinära poster

Enligt 3 kap. 13 § första stycket ÅRL ska intäkter och kostnader i annan verksamhet än företagets normala redovisas som extraordinära intäkter och kostnader. Till företagets normala verksamhet räknas även sekundära intäkter och kostnader, t.ex. realisationsvinster och realisationsförluster. Av detta följer att ytterst få transaktioner ska redovisas som extraordinära poster. Av uppställningsformen för resultaträkningen (se punkt 4.3) framgår att kostnader till följd av naturkatastrofer och krigshändelser är exempel på extraordinära kostnader.

Bokslutsdispositioner

Vad gäller redovisning av bokslutsdispositioner, se kapitel 4 med tillhörande kommentarer.

Skatter

Vad gäller redovisning av företagets inkomstskatt, se kapitel 4 med tillhörande

kommentarer.