Kommentarer till Kapitel 5 – Förvaltningsberättelsen

Avsnitt III – Förvaltningsberättelsen

 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

(punkt 5.1)

Information som är viktig för bedömningen av företagets ställning och resultat och som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna ska enligt 6 kap. 1 § andra stycket 1 ÅRL lämnas i förvaltningsberättelsen.

Ett företag ska därför alltid ange vilken verksamhet det faktiskt bedriver, dvs. inte bara återge det som står i bolagsordningen. Företaget ska ange tidigare firma om den har bytts. Därutöver ska företaget också ange speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget. Utgångspunkten är förhållandena i det enskilda företaget. Det kan t.ex. vara fråga om att företaget endast har en kund eller leverantör. Andra exempel är att företaget i hög grad är beroende av leasade anläggningstillgångar eller offentliga stöd.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

(punkt 5.2)

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket 2 ÅRL ska upplysning lämnas om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut. I punkten anges vilka händelser av väsentlig betydelse som företaget i förekommande fall måste informera om. Detta gäller även händelser som inträffat efter balansdagen men innan årsredovisningen avges. Det som ska anges är

• beslutade viktiga förändringar i verksamheten,

• för företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat,

• den omständigheten att företaget har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det, och

• den omständigheten att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

Exempel på viktiga förändringar i verksamheten är köp och försäljning av dotterföretag, fusion, etablering eller nedläggning av rörelse- eller produktgrenar, ingångna större avtal och större investeringar. Information om planerade förändringar behöver bara lämnas om definitivt beslut fattats. Detsamma gäller om företaget lämnat ett anbud men osäkerhet råder om affären kommer till stånd.

För företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat är t.ex. faktorer avseende marknaden, miljön, råvaruförsörjningen, räntor eller valutakurser. Se exempel 16 b om skattetvist.

Exempel på när företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet är att företaget försatts i likvidation eller konkurs.

Egna aktier

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet kan endast äga egna aktier i de fall som anges i 19 kap. 5 § ABL. Egna aktier får enligt ÅRL inte tas upp som tillgång. Ett företag som innehar eller har förvärvat eller överlåtit egna aktier ska enligt 6 kap. 1 § andra stycket 6–9 ÅRL lämna upplysningar om detta.

Flerårsöversikt

(punkt 5.6)

Enligt 6 kap. 1 § första stycket ÅRL ska förvaltningsberättelsen innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen. För att uppfylla kravet på en rättvisande översikt ska företaget för räkenskapsåret och de tre föregående åren lämna uppgift om

• nettoomsättning,

• resultat efter finansiella poster, och

• soliditet (eget kapital inklusive eget kapitalandel av obeskattade reserver vid respektive räkenskapsårs slut i procent av balansomslutningen).

Se exempel 5 c.

Nettoomsättning och resultat efter finansiella poster får anges i tusental kronor även om resultaträkning och balansräkning anges i hela kronor (se punkt 3.6). Soliditeten får avrundas till helt procenttal.

Varierar nettoomsättningen med mer än 30 procent mellan åren ska företaget kommentera detta. Ett företag som inte redovisar någon nettoomsättning behöver inte ange någon sådan.

Företaget kan ange ytterligare nyckeltal, t.ex. sådana som är branschspecifika.

Ett företag som redovisar resultaträkningen i förkortad form ska lämna uppgift om bruttoresultat i stället för nettoomsättning.

Resultatdisposition

(punkt 5.7)

Enligt 6 kap. 2 § första meningen ÅRL ska i förvaltningsberättelsen lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Enligt punkt 5.7 ska förslaget till resultatdisposition avse summan av fritt eget kapital. Summan av fritt eget kapital omfattar posterna Överkursfond, Balanserat resultat och Årets resultat.

Se exempel 19 g.

Enligt 18 kap. 4 § ABL ska styrelsen avge ett motiverat yttrande om den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Ett sådant yttrande kan skrivas i anslutning till den föreslagna resultatdispositionen i årsredovisningen.