Kommentarer till Kapitel 3 – Årsredovisningens utformning

Avsnitt II – Årsredovisningens utformning

 

Årsredovisningens delar

(punkt 3.1)

Årsredovisningens olika delar ska presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter (tilläggsupplysningar). Hur de olika delarna med undantag för noterna (tilläggsupplysningarna) ska presenteras framgår av punkterna 3.2–3.5 och kapitel 4.

De tilläggsupplysningar som ska lämnas framgår i huvudsak av kapitel 19. Det allmänna rådet anger de minimikrav på tilläggsupplysningar som företaget ska lämna i årsredovisningen, men inget hindrar att företaget lämnar fler tilläggsupplysningar eller fler nyckeltal i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt än vad som krävs.

Årsredovisningens presentation

(punkterna 3.2–3.5)

Enligt punkt 3.2 ska ett företag som upprättar sin årsredovisning enligt det allmänna rådet anses uppfylla de krav som ställs enligt 2 kap. 2 §, 3 § första stycket, 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 § första stycket andra meningen ÅRL. Detta innebär att årsredovisningen bl.a. anses upprättad på ett överskådligt sätt, i enlighet med god redovisningssed och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat varför några ytterligare upplysningar inte behöver lämnas.

Punkt 3.3 beskriver hur årsredovisningens olika delar ska upprättas.

Förvaltningsberättelsen ska upprättas enligt den uppställningsform och med de rubriker och underrubriker som anges i punkt 4.1.

Resultaträkningen och balansräkningen ska enligt punkt 3.3 upprättas enligt de uppställningsformer och med de rubriker, underrubriker, summeringsrader och poster som anges i punkterna 4.3 eller 4.3A respektive punkterna 4.5 eller 4.5.A, trots det som anges i 3 kap. 3 § första stycket ÅRL. Regeln leder till att ett företag som tillämpar det allmänna rådet inte kan använda en så kallad funktionsindelad resultaträkning trots att 3 kap. 3 § första stycket ÅRL ger möjlighet till det.

Av punkt 3.4 framgår att ett företag som tillämpar det allmänna rådet inte får lägga till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än dem som finns i uppställningsformerna eller slå samman poster trots att 3 kap. 4 § andra–fjärde styckena ÅRL ger möjlighet till det.

Benämningen av posterna i uppställningsformerna i resultaträkningen och balansräkningen får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. Detta innebär t.ex. att resultaträkningsposten Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar kan anpassas om ett företag inte har gjort några nedskrivningar och inte har några immateriella tillgångar. Posten kan i ett sådant fall benämnas Avskrivning av materiella anläggningstillgångar.

En rubrik, underrubrik, summeringsrad eller post får utelämnas i förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen om det inte finns något att redovisa.

Enligt punkt 3.5 ska det på varje sida i årsredovisningen anges sidnummer samt företagets namn och organisationsnummer.

Årsredovisningens språk och form

Av 2 kap. 5 § ÅRL framgår att årsredovisningen ska avfattas på svenska och

upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.

Valuta och beloppsuppgifter

(punkterna 3.6 och 3.7)

Beloppen i årsredovisningen ska anges i hela kronor eller i tusental kronor. Är redovisningsvalutan euro ska beloppen anges i hela euro eller hundratal euro. Valet av enhet ska framgå av årsredovisningen. Även om beloppen anges i hela kronor eller euro får belopp i förvaltningsberättelsen anges i tusental kronor eller hundratal euro.

Jämförelsetal ska i resultaträkningen och balansräkningen lämnas i en särskild kolumn till höger om beloppsuppgifterna för det aktuella räkenskapsåret.

Jämförelsetal ska även lämnas i samtliga noter med undantag av noten om redovisningsprinciper och noten till eget kapital. Finns det inte något värde i en post för räkenskapsåret men väl jämförelseåret ska posten ändå finnas med. För uppgifterna i förvaltningsberättelsen, t.ex. förslag till resultatdisposition, finns det inte något krav på jämförelsetal.

Årsredovisningens undertecknande

(punkt 3.8)

Årsredovisningen ska skrivas under av dem som är styrelseledamöter och verkställande direktör när årsredovisningen avges.

Dagen för årsredovisningens undertecknande ska framgå av årsredovisningen och vara densamma som den dag årsredovisningen avges, dvs. den dag den beslutas.

Har någon som undertecknar årsredovisningen anmält avvikande mening och det antecknats i styrelseprotokoll ska yttrandet fogas till årsredovisningen enligt 2 kap. 7 § sjätte stycket ÅRL.