Kommentarer till Kapitel 18 – Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Grundläggande bestämmelser

Av 3 kap. 1 § andra meningen ÅRL framgår att ställda panter och ansvarsförbindelser ska redovisas inom linjen i balansräkningen. Att redovisa inom linjen betyder att t.ex. en ställd pant ska tas upp på en särskild plats i balansräkningen (se punkt 4.5 och 4.5.A) utan att något belopp räknas in i balansomslutningen. Informationen visar att företaget har ställt säkerheter eller ingått förbindelser för vilka ansvar kan komma att utkrävas i framtiden.

Ett företag som har ställt säkerheter eller tecknat ansvarsförbindelser till förmån för vissa ledande befattningshavare i företaget eller till förmån för koncernföretag ska även lämna vissa tilläggsupplysningar (se kapitel 19 och 20).

Ställda säkerheter

(punkt 18.1)

Ett företag som har ställt en säkerhet för en skuld ska ange omfattningen av säkerheten med uppgift om dess art och form. Uppgifterna ska lämnas inom linjen för varje skuldpost (se 5 kap. 11 § första stycket ÅRL). Har företaget valt att upprätta balansräkningen i förkortad form ska uppgiften i stället avse den sammanslagna posten.

Ställda säkerheter redovisas under följande två rubriker i respektive balansräkningsuppställning i kapitel 4:

• Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

• Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

Under respektive rubrik finns följande poster:

• Företagsinteckning

• Fastighetsinteckning

• Tillgångar med äganderättsförbehåll

• Belånade fordringar

• Andra ställda säkerheter

Under den första rubriken, Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, redovisas de säkerheter företaget ställt för skulder och avsättningar som återfinns i företagets balansräkning. I posten Andra ställda säkerheter ingår t.ex. värdet på kapitalförsäkringar eller andra tillgångar som ställts som säkerhet för egna pensionsåtaganden.

Under den andra rubriken, Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, redovisas de säkerheter företaget ställt för åtaganden som inte har redovisats som skuld eller avsättning i företagets balansräkning, t.ex. lämnade säkerheter för ansvarsförbindelser eller för någon annans skuld.

Den upplysning som ska lämnas beträffande omfattningen av respektive ställd säkerhet är, när en tillgång är ställd som säkerhet, tillgångens redovisade värde. När säkerhet har ställts i form av en inteckning ska, för respektive slag av inteckning, upplysningen i stället avse de ställda säkerheternas belopp (se punkt 18.1). Nedan visas hur säkerheterna i respektive post värderas.

Post

Säkerheten värderas till

Företagsinteckning

beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)

Fastighetsinteckning

beloppet på inteckningen (pantbrev som inte är ställda som säkerhet för något åtagande ska inte anges)

Tillgångar med äganderättsförbehåll

tillgångens redovisade värde

Belånade fordringar

tillgångens redovisade värde

Andra ställda säkerheter

tillgångens redovisade värde

Se exempel 16 d där en kapitalförsäkring har lämnats som säkerhet för ett pensionsåtagande.

Ansvarsförbindelser

(punkterna 18.2–18.6)

När ska ett företag redovisa en ansvarsförbindelse?

(punkterna 18.2 och 18.3)

Har företaget tecknat en ansvarsförbindelse ska den redovisas under rubriken Övriga ansvarsförbindelser. I balansräkningsuppställningen i kapitel 4 finns inga angivna poster under rubriken Övriga ansvarsförbindelser utan företaget får specificera vilken sorts ansvarsförbindelse företaget har.

Ett åtagande ska redovisas som en skuld, en avsättning eller en ansvarsförbindelse. Skulder behandlas i kapitel 17 och avsättningar i kapitel 16. Är samtliga villkor för att redovisa en skuld (se punkt 17.2) eller avsättning (se punkt 16.2) inte uppfyllda ska företaget redovisa en ansvarsförbindelse.

Utgångspunkten för att ett åtagande ska redovisas som en skuld eller en avsättning är att företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler (se punkt 17.2 a och 16.2 a). Ett åtagande omfattar alltid en utomstående part. Det är dock inte nödvändigt att företaget känner till vem motparten är – åtagandet kan vara gentemot allmänheten. Ett företag kan däremot inte ha ett åtagande gentemot sig självt. Om åtagandet inte är säkert utan möjligt och förutsättningarna i punkt 18.2 första stycket a–c är uppfyllda, ska företaget i stället redovisa en ansvarsförbindelse.

Företaget ska således, enligt punkt 18.2 första stycket, redovisa en ansvarsförbindelse om det har ett möjligt åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler

• men ett utflöde av resurser förväntas endast om en eller flera andra händelser också
     inträffar,

• det är osäkert om dessa framtida händelser kommer att inträffa, och

• det ligger utanför företagets kontroll om händelserna kommer att inträffa.

Företaget ska också, enligt punkt 18.2 andra stycket a, redovisa en ansvarsförbindelse om det har ett åtagande men detta inte har redovisats som en skuld eller avsättning på grund av att det inte förväntas respektive är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet (se punkt 17.2 b och 16.2 b).

Företaget ska även, enligt punkt 18.2 andra stycket b, redovisa en ansvarsförbindelse om det har ett åtagande men detta inte har redovisats som en avsättning på grund av att beloppet inte kan uppskattas tillförlitligt (se punkt 16.2 c).

Enligt punkt 18.3 ska ett företag alltid redovisa en ansvarsförbindelse om företaget

• har tecknat ett borgensåtagande eller liknande, eller

• är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag.

Värdering av ansvarsförbindelser

(punkterna 18.4–18.6)

En ansvarsförbindelse enligt punkt 18.2 ska redovisas till det belopp som motsvarar en välgrundad uppskattning av åtagandet.

En ansvarsförbindelse enligt punkt 18.3 a ska redovisas till värdet av åtagandet.

En ansvarsförbindelse enligt punkt 18.3 b ska redovisas till summan av det andra företagets skulder och avsättningar på balansdagen.

Enligt punkt 18.5 får ansvarsförbindelser inte nuvärdeberäknas.

I vissa fall kan det vara svårt att bestämma en ansvarsförbindelse till ett belopp. Företaget ska ändå, inom linjen, lämna upplysning om ansvarsförbindelsens art och form (se punkt 18.6).