Kommentarer till Kapitel 15 – Eget kapital och obeskattade reserver

Eget kapital

(punkterna 15.1–15.4)

Enligt 4 kap. 7 § ÅRL får uppskrivningsfonden tas i anspråk bl.a. för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för förlusttäckning. Lagens möjlighet att ta fonden i anspråk vid nyemission till underkurs gäller dock inte för företag som tillämpar det allmänna rådet. Den möjligheten får enligt 13 kap. 4 § tredje stycket ABL endast tillämpas av företag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Tas uppskrivningsfonden i anspråk för att täcka förluster ska detta redovisas när det beslutats av behörigt organ (se punkt 15.1).

Enligt 4 kap. 8 § ÅRL ska uppskrivningsfonden minskas vid avskrivning, nedskrivning eller vid avyttring eller utrangering av en enskild tillgång. Ett företag som tillämpar det allmänna rådet får enligt punkt 10.37 inte skriva upp andra anläggningstillgångar än byggnad och mark. Företaget ska ha kontroll över och kunna identifiera hur stor del av uppskrivningsfonden som hänför sig till enskilda tillgångar. Detta för att företaget ska kunna minska uppskrivningsfonden och öka balanserat resultat med räkenskapsårets avskrivning på det kvarvarande uppskrivna värdet. Även vid t.ex. försäljning av en fastighet som är uppskriven, ska det kvarvarande uppskrivna värdet överföras till balanserat resultat.

Ingen ytterligare upplysning enligt 5 kap. 14 § första stycket ÅRL behöver lämnas, eftersom eget kapital delas upp i bundet och fritt eget kapital i balansräkningsuppställningen i kapitel 4.

Ett företag som tillämpar det allmänna rådet kan endast äga egna aktier i de fall som anges i 19 kap. 5 § ABL. Egna aktier får enligt ÅRL inte tas upp som tillgång. Bestämmelsen i 5 kap. 14 § andra stycket andra och tredje meningarna ÅRL innebär att ett företag som har köpt egna aktier ska minska balanserat resultat med köpeskillingen. Har egna aktier sålts ska det belopp företaget fått vid försäljningen öka balanserat resultat.

Överkursfonden

Av 3 kap. 5 a § ÅRL framgår att den del av en nyemission som överstiger aktiernas

kvotvärde ska redovisas i posten Överkursfond. Överkursfonden ingår i bolagets fria

egna kapital.

Aktieägartillskott

När och hur ska ett aktieägartillskott redovisas?

(punkterna 15.2 och 15.3)

Aktieägartillskott kan erhållas med eller utan villkor om återbetalningsskyldighet. Både villkorade och ovillkorade aktieägartillskott ska redovisas som en ökning av posten Balanserat resultat i balansräkningen när utfästelsen erhålls. Även utfästelser efter balansdagen men innan årsredovisningen avges får tas med.

Ett aktieägartillskott som är villkorat innebär ett avtal med förbehåll som ger rätt till framtida återbetalning under förutsättning att återbetalning kan ske ur disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning. Avtalet binder aktieägarna men inte företaget. Återbetalningen är beroende av framtida beslut av bolagsstämman. När bolagsstämman har beslutat om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott ska fritt eget kapital minskas oavsett om utbetalning skett eller ej.

Utdelning

När ska utdelning redovisas?

(punkt 15.4)

När bolagsstämman har beslutat att lämna utdelning ska fritt eget kapital minskas oavsett om utdelningen är utbetald eller ej.

Obeskattade reserver

Under rubriken Obeskattade reserver i balansräkningsuppställningen i kapitel 4 ska företaget redovisa det sammanlagda värdet av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder, överavskrivningar och andra obeskattade reserver, dvs. sådana obeskattade reserver som enligt gällande skatteregler måste bokföras för att företaget ska få göra skattemässiga avdrag. De obeskattade reserverna består av obeskattade vinster inklusive uppskjuten skatteskuld.

Enligt balansräkningsuppställningen i kapitel 4 ska de obeskattade reserverna redovisas i tre poster, Periodiseringsfonder, Ackumulerade överavskrivningar och Övriga obeskattade reserver.

Posten Ackumulerade överavskrivningar ska användas när företaget tillämpar reglerna för räkenskapsenlig avskrivning. Ett företag som tillämpar reglerna för restvärdeavskrivning redovisar däremot inte skillnaden mellan planmässiga avskrivningar (dvs. avskrivningar beräknade enligt reglerna i kapitel 10) och skattemässiga avskrivningar.