Kommentarer till Kapitel 1 – Tillämpning

Avsnitt I – Tillämpning och principer

Vilka företag får tillämpa detta allmänna råd?

(punkterna 1.1 och 1.2)

Mindre företag som är privata aktiebolag får tillämpa det allmänna rådet. Ett aktiebolag som är moderföretag i en större koncern får inte tillämpa det allmänna rådet även om det är ett mindre företag. Däremot kan ett dotterföretag som tillhör kategorin mindre företag och som ingår i en koncern tillämpa det allmänna rådet även om det i koncernen finns företag som tillämpar andra redovisningsnormer.

I 1 kap. 3 § första stycket 4–7 ÅRL finns definitioner av större och mindre företag respektive större och mindre koncerner. Ytterligare regler finns i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11). Moderföretag, dotterföretag och koncern definieras i 1 kap. 4 § ÅRL.

Bestämmelser om privata respektive publika aktiebolag finns i ABL. Anledningen till att publika aktiebolag inte får tillämpa det allmänna rådet är den möjlighet till spridning av aktier m.m. som ges enligt ABL och som ställer ytterligare krav på årsredovisningen.

Ett aktiebolag som tillämpar det allmänna rådet benämns företag.

Tillämpning av detta allmänna råd

(punkterna 1.3–1.5)

Enligt 6 kap. 1 § första stycket 1 BFL ska ett aktiebolag avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning. När ett mindre företag, som enligt punkt 1.1 får tillämpa det allmänna rådet, ska upprätta årsredovisning kan företaget välja att tillämpa det allmänna rådet.

Väljer ett företag att inte tillämpa det allmänna rådet ska det, utöver lag, tillämpa antingen annan normgivning från Bokföringsnämnden eller rekommendationer och uttalanden från det numera nedlagda Redovisningsrådet. I Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden (BFNAR 2000:2) anges i vilken utsträckning dessa får tillämpas.

Enligt punkt 1.4 ska ett företag som väljer att tillämpa det allmänna rådet tillämpa det i sin helhet och utan avvikelse. Företaget ska därför inte tillämpa annan normgivning när det upprättar årsredovisning. Det allmänna rådet ska ses som en helhet och reglerna är villkorade av varandra. Ett företag som tillämpar det allmänna rådet får dock alltid lämna fler tilläggsupplysningar samt upplysningar i förvaltningsberättelsen.  

Genom att företaget lämnar upplysning att det allmänna rådet tillämpas (se punkt 19.1) får användare av årsredovisningen information om vilka regler och principer som har tillämpats när årsredovisningen upprättades.

Har företaget övertagit ett annat bolag genom fusion ska Bokföringsnämndens normgivning om fusion tillämpas tillsammans med det allmänna rådet (se punkt 1.5).

Det allmänna rådet anger endast hur årsredovisningen ska upprättas varför även normgivning som rör t.ex. löpande bokföring och anläggningsregister ska tillämpas.

 

Vad gäller om en fråga inte är reglerad i detta allmänna råd?

(punkt 1.6)

Är en fråga inte reglerad i det allmänna rådet ska företaget söka vägledning i följande

ordning:

• Regler i det allmänna rådet som behandlar liknande frågor.

• Grundläggande redovisningsprinciper enligt 2 kap. 4 § första stycket ÅRL och det allmänna rådets grundläggande principer (se kapitel 2).

Regeln i punkt 1.6 innebär att företaget inte får tillämpa t.ex. andra allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden vid sidan av det allmänna rådet. Har ett företag t.ex. en fråga om redovisning av utgifter för hemsidor får företaget således inte tillämpa URA 39 Redovisning av utgifter för hemsidor eller regler i internationell normgivning. Företaget ska tillämpa punkt 10.3 om egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar eller reglerna om förvärvade immateriella anläggningstillgångar (punkterna 10.8, 10.15–10.23 och 10.29–10.33 m.fl.).

Finns inte någon regel i det allmänna rådet som behandlar liknande frågor ska företaget söka vägledning i de grundläggande redovisningsprinciper som finns i 2 kap. 4 § första stycket ÅRL och de grundläggande principerna i kapitel 2 i det allmänna rådet.