BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar

Jämförelse mellan BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar

1. Tillämpning och principer.    

Det allmänna rådet, 2009:1, får endast tillämpas av ekonomiska föreningar som är mindre företag enligt definitionen i 1 kap 3 § årsredovisningslagen.  Notera att även bostadsrättsföreningar utgör ekonomiska föreningar och omfattas av reglerna i detta allmänna råd.  Precis som för aktiebolag ska det allmänna rådet tillämpas i sin helhet och utan avvikelse, det vill säga ett företag som tillämpar detta råd får inte samtidigt tillämpa annan normgivning vid upprättandet av årsredovisning. BFNAR 2009:1 innehåller dock inga regler för fusion, ej heller för frågor som rör löpande bokföring. För dessa frågor gäller tidigare utgivna allmänna råd.

2. Årsredovisningens utformning.    

Förvaltningsberättelsens innehåll skiljer sig något från mindre aktiebolag. Av 4.1 i det allmänna rådet framgår att rubriken egna aktier inte ska finnas i årsredovisningen för en ekonomisk förening. I en förvaltningsberättelse för en mindre ekonomisk förening ska rubrikerna medlemsinformation samt Förlagsinsatser vara med om dessa poster finns i den ekonomiska föreningen. Resultaträkningens innehåll skiljer sig från mindre aktiebolags i princip endast för posten Övriga rörelseintäkter där även medlemsavgifter ska ingå för en ekonomisk förening. Eget kapital innehåller andra underrubriker i årsredovisningen för mindre ekonomiska föreningar. Till exempel medlemsinsatser, förlagsinsatser samt fond för yttre underhåll är sådana underrubriker till bundet eget kapital som är specifika för ekonomiska föreningar.  Någon överkursfond finns ej i de ekonomiska föreningarna. Vad gäller skulder så finns under posten övriga skulder begreppet inre reparations-/ underhållsfond med för de mindre ekonomiska föreningarna.

3. Speciellt om förvaltningsberättelsen.  

Under rubriken Allmänt om verksamheten ska det anges om företaget är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen. Några regler motsvarande aktiebolagslagens regler för kontrollbalansräkning finns ej för ekonomisk förening, varför denna information aldrig blir aktuell i en ekonomisk förenings förvaltningsberättelse. En ekonomisk förening ska i förvaltningsberättelsen lämna upplysning om förändringar i medlemsantalet enligt följande:

a. antalet medlemmar vid räkenskapsårets början,

b. antalet tillkommande medlemmar under räkenskapsåret,

c. antalet avgående medlemmar under räkenskapsåret och

d. antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut.

Föreningen ska även lämna upplysning om den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, och summan av de förlagsinsatser som sagts upp och ska inlösas under de nästföljande två räkenskapsåren.

4. Speciellt om resultaträkningen.  

I det allmänna rådet för ekonomiska föreningar anges att förvärv genom testamente eller gåva ska värderas till verkligt värde, alternativt till det värde som används vid beskattningen. I uppställningen punkt 6.26 anges för ekonomiska föreningar när årsavgifter medlemsavgifter samt gåva och förvärv genom testamente ska intäktsredovisas.

5. Speciellt om balansräkningen.  

Under punkt 9.1 om tillgångar anges särskilt att enligt ÅRL 3 kap 6 §, får en fordran på insats i en ekonomisk förening inte tas upp som tillgång. Detta gäller även vid redovisningen av fullgjorda upplåtelseavgifter i en bostadsrättsförening.

Vid förvärv genom testamente eller gåva anges för ekonomiska föreningar att verkligt värde får användas som anskaffningsvärde och hur detta värde ska beräknas, se punkt 9.11. Vidare anges såsom för mindre aktiebolag att anskaffningsvärde får bestämmas till det värde som används vid beskattningen.

I punkt 10.10 anges att anskaffningsvärdet för en fastighet normalt ska delas upp i byggnad och mark med utgångspunkt i taxeringsvärdet. Motsvarande punkt saknas i det allmänna rådet för mindre aktiebolag. I punkten 10.15 anges speciellt vad som gäller för utgifter för ombyggnation i ett företag som utgör privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen.  Under eget kapital finns regler för redovisning av medlemsinsatser, punkt 15.1 samt insatsemission, punkt 15.2 samt även förlagsinsatser. Här finns även bestämmelser för hur fond för yttre underhåll ska redovisas inom ramen för det egna kapitalet. Av punkt 15.5 framgår att lämnad gottgörelse ska redovisas som bokslutsdisposition.

6. Speciellt om tilläggsupplysningar.  

Inga skillnader finns utöver de fåtal särskilda krav som ställs i lagen på de olika associations­formerna.

7. Speciellt om andelar i koncern- och intresseföretag.

Reglerna om erhållen insatsemission redovisas i punkterna 20.4 samt 20.14.