Kapitel 9 – Tillgångar

Avsnitt V – Balansräkning

Grundläggande bestämmelser

Vilka tillgångar ska ett företag redovisa?

9.1. Ett företag ska redovisa tillgångar som det äger.

Företaget ska också redovisa förbättringsutgifter på annans fastighet (se punkt 10.6) samt redovisningsmedel som mottagits för annans räkning som tillgång.

När ska en tillgång redovisas?

9.2. En tillgång ska redovisas när företaget har övertagit väsentliga risker och förmåner som är förknippade med att äga tillgången.

Risker och förmåner enligt första stycket övergår enligt följande:

 

Väsentliga risker och förmåner övergår

Tillgången hämtas av köparen

när tillgången hämtas

Tillgången transporteras till köparen på köparens risk

när tillgången överlämnas till

fraktföretaget

Tillgången transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar

tillgången till köparen

Installationen av varan utgör en väsentlig

del av förvärvet

efter utförd installation

Tillgångar som levereras genom delleveranser och varorna har funktionellt samband

när företaget utfört samtliga

delleveranser

Tillgångar som levereras genom delleveranser om

• tillgångarna i en delleverans saknar

funktionellt samband med tillgångar i en

annan leverans, och

• företaget inte har andra åtaganden än

garanti avseende den levererade tillgången

efter varje utförd delleverans

Fastighetsförvärv

normalt vid tillträdet

Värdepapper som utgör lager

på kontraktsdagen

Förvärv av annan tillgång

när äganderätten övergår civilrättsligt

Sådana utgifter som enligt detta allmänna råd ska ingå i en tillgångs anskaffningsvärde ska, även om risker och förmåner inte har övergått, redovisas som en tillgång om arbete utförts eller förskott erlagts.

När ska en tillgång inte längre redovisas?

9.3. En tillgång ska inte längre redovisas när de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med ägandet har övergått (se tabellen i punkt 9.2).

Har en tillgång utrangerats (se punkt 7.13) ska den inte heller redovisas.

En leasegivare ska redovisa uthyrda tillgångar även om risker och förmåner övergått till leasetagaren.

När är en tillgång en anläggningstillgång respektive omsättningstillgång?

4 kap. 1 § första stycket ÅRL

Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Lag (1999:1112).

 

9.4. Avsikten vid förvärvet avgör om en tillgång är en anläggningstillgång eller en

omsättningstillgång. En tillgång som ett företag avser omsätta i den normala verksamheten är en omsättningstillgång.

9.5. Beslutar företaget att avyttra eller utrangera en anläggningstillgång ska tillgången inte omklassificeras.

En finansiell anläggningstillgång som förfaller inom 12 månader efter balansdagen ska omklassificeras till omsättningstillgång.

9.6. Beslutar företaget att stadigvarande bruka eller inneha en omsättningstillgång ska tillgången omklassificeras. Anskaffningsvärdet för en sådan tillgång är dess redovisade värde vid tidpunkten för omklassificeringen.

Tillgångens redovisade värde

4 kap. 3 § första stycket ÅRL

Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a, 14 e eller 14 f §. Lag (2010:1515).

 

Beräkning av en tillgångs anskaffningsvärde

Likvidtransaktion

9.7. När en tillgång betalas med likvida medel är utgångspunkten vid beräkningen av anskaffningsvärdet det inköpspris som anges i en faktura, ett avtal eller liknande handling.

9.8. Endast belopp som ges ut för företagets räkning ska ingå i anskaffningsvärdet. Belopp som ges ut för någon annans räkning, t.ex. mervärdesskatt, ska inte räknas in i anskaffningsvärdet.

Förvärv med försäkringsersättning

9.9. Vid beräkning av anskaffningsvärdet för en tillgång som anskaffas med försäkringsersättning är utgångspunkten det belopp som anges i punkterna 9.7 och 9.8 samt 2.7 och 2.8.

Förvärv genom testamente eller gåva

9.10. Anskaffningsvärdet för en tillgång som förvärvats genom testamente eller gåva får bestämmas till det värde som används vid beskattningen.

Förvärv med offentliga stöd

9.11. När en tillgång finansieras helt eller delvis med offentliga stöd ska stödet minska anskaffningsvärdet och inte redovisas som intäkt. Överstiger stödet utgifterna för anskaffningen ska skillnaden redovisas som intäkt.

Stöd i form av skattereduktioner och skatteavdrag ska inte minska anskaffningsvärdet utan minska årets skattekostnad.

9.12. Återbetalas stödet eller föreligger återbetalningsskyldighet ska tillgångens

redovisade värde ökas med motsvarande belopp.