Kapitel 8 – Finansiella poster m.m.

Tillämpning

8.1. Kapitlet behandlar inte

a) resultat vid försäljning av lageraktier (se kapitel 6),

b) valutakursdifferenser på långfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och
     bank samt skulder i utländsk valuta (se kapitel 11, 14 och 17),

c) ackordsförlust från beviljat ackord på finansiella fordringar och ackordsvinst från
     erhållet ackord på finansiella skulder (se kapitel 11 och 17),

d) nedskrivning och återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
     (se kapitel 11 och 20),

e) nedskrivning och återföring av nedskrivning av kortfristiga placeringar (se kapitel 14),
     eller

f) vinstutdelning från dotterföretag och intresseföretag (se kapitel 20). (BFNAR 2009:3).

Grundläggande bestämmelser

8.2. En finansiell inkomst respektive en finansiell intäkt ska bestämmas enligt reglerna i punkterna 6.2–6.4.

8.3. En finansiell utgift respektive en finansiell kostnad ska bestämmas enligt reglerna i punkterna 7.2–7.4.

Realisationsresultat

8.4. Vid avyttring av finansiella tillgångar ska intäkten minskas med tillgångens redovisade värde och nettot redovisas i resultaträkningen.

Insatsemission

8.4.A. Erhållen insatsemission ska redovisas som intäkt när behörigt organ har fattat beslut om insatsemission. (BFNAR 2009:3)

Vinstutdelning

8.5. Vinstutdelning, med undantag av utdelning som beräknats i förhållande till den omfattning i vilken andelsägaren har deltagit i företagets verksamhet, ska normalt redovisas som intäkt när behörigt har fattat beslut att utdelning ska lämnas.

Vinstutdelning från en ekonomisk förening eller ett noterat företag får redovisas som rörelseintäkt när utdelningen har erhållits. (BFNAR 2009:3).

Ränteintäkter och räntekostnader

8.6. Ränta ska redovisas det räkenskapsår som räntan avser.

8.7. Dröjsmålsränta som utgör ett oväsentligt belopp får redovisas som rörelseintäkt respektive rörelsekostnad.

Extraordinära poster

3 kap. 13 § första stycket ÅRL

Intäkter och kostnader i annan verksamhet än företagets normala verksamhet skall redovisas som extraordinära intäkter och kostnader. Lag (2006:871).