Kapitel 7 – Rörelsekostnader

Tillämpning

7.1. Kapitlet behandlar inte

a) kostnad för tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fast pris (se kapitel 6),

b) avskrivningar (se kapitel 10),

c) nedskrivningar av anläggningstillgångar (se kapitel 10 och 11),

d) utgifter som ska aktiveras (se kapitel 10 och 12),

e) kostnad för sålda varor (se kapitel 12),

f) kostnad för kundförluster (se kapitel 13), eller

g) kostnad för avsättningar (se kapitel 16).

 

Grundläggande bestämmelser

Vad är en utgift?

7.2. En utgift är det som ett företag lämnar eller kommer att lämna till följd av en transaktion och som minskar företagets eget kapital. En överföring till företagets ägare som direkt minskar företagets eget kapital är inte en utgift.

Företaget ska redovisa varje transaktion för sig om inte något annat följer av punkt 2.6.

Hur stor är utgiften?

7.3. Vid betalning med likvida medel är utgiften det belopp som anges i en faktura, ett avtal eller liknande handling.

När blir utgiften en kostnad?

7.4. Ett företag ska redovisa en utgift som kostnad om inte en tillgång ska redovisas.

Endast den del av utgiften som enligt punkterna 7.5–7.8 hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en kostnad det räkenskapsåret.

7.5. En utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad

samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt.

7.6. En utgift som inte kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad det räkenskapsår eller de räkenskapsår företaget tagit emot den förbrukningsvara, tjänst eller övrig prestation som utgiften avser, om inte något annat följer av punkterna 7.7 och 7.8 samt 7.10.

7.7. En utgift för en tjänst eller annan prestation som utförs eller på annat sätt tillhandahålls efter det räkenskapsår den avser ska redovisas som kostnad det räkenskapsår tjänsten eller prestationen avser.

7.8. En utgift som inte kan hänföras till någon vara eller annan prestation ska redovisas som kostnad direkt.

Återkommande utgifter – Förenklingsregel

7.9. Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får utgiften redovisas som kostnad det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande handling om

a) utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och

b) varje räkenskapsår belastas med en årskostnad.

Första stycket b gäller inte det första året regeln tillämpas på en utgift.

När ska vissa utgifter redovisas som kostnad?

7.10. Nedan angivna slag av utgifter som inte kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad enligt följande, om inte förenklingsregeln i punkt 7.9 tillämpas:

Utgift för

Kostnaden redovisas

Hyra av tillgång eller tjänst (inklusive förhöjd

leasingavgift)

Fördelad över den avtalade hyres- eller

leasingperioden

Hyra av mässplats eller liknande

När det hyrda disponeras

Förbrukningsvara

När varan erhålls

Frakt

När frakten utförs

Reparation

När reparationen utförs

Avbrotts- eller

sakförsäkringspremie och liknande

Linjärt över försäkringsperioden

Reklamannons

När annonsen publiceras

Service

När tjänsten utförs

Utbildning

När utbildningen genomförs

Konsultarvode

När tjänsten utförs

Revisionsarvode

Det räkenskapsår revisionen avser

Löpande redovisningstjänster

Det räkenskapsår redovisningen avser

Redovisningstjänster avseende en

årsredovisning

Det räkenskapsår årsredovisningen avser

Royalty som är fast och oberoende av

försäljning eller användning

Linjärt över den avtalade perioden

När ska utgifter för personal redovisas som kostnad?

7.11. Utgifter för personal ska normalt redovisas som kostnad enligt följande:

Utgift för

Kostnaden redovisas

Lön

När arbetsprestationen utförs

Lagstadgade och avtalade arbetsgivaravgifter samt särskild löneskatt på förvärvsinkomster

När lönekostnaden, som arbetsgivaravgifterna och den särskilda löneskatten baseras på, redovisas

Bonus, provision eller gratifikation

Det räkenskapsår bonusen, provisionen eller gratifikationen avser

Premier på individuell pensionsförsäkring som skattemässigt är så kallad p-försäkring

När pensionspremien betalas

Preliminära premier på pensionsförsäkring som skattemässigt är så kallad p-försäkring där avräkning baseras på utbetald lön

när lönekostnaden redovisas

Särskild löneskatt på pensionskostnader

när pensionskostnaden redovisas

När redovisas försäljning och utrangering av immateriella och materiella anläggningstillgångar?

– Realisationsförlust

7.12. Vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar ska intäkten minskas med tillgångens redovisade värde.

Väsentliga risker och förmåner enligt punkt 6.4 första stycket övergår enligt följande:

Försäljning av

Väsentliga risker och förmåner övergår

Immateriell tillgång

när äganderätten övergår civilrättsligt

Fastighet

normalt vid tillträdet

Övriga materiella anläggningstillgångar

som hämtas av köparen

när tillgången hämtas

Övriga materiella anläggningstillgångar som

transporteras till köparen på köparens risk

när tillgången överlämnas till

fraktföretaget

Övriga materiella anläggningstillgångar som

transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar

tillgången till köparen

Installation av en övrig materiell anläggningstillgång som utgör en väsentlig del av försäljningen

efter utförd installation

Realisationsförlust vid försäljning av en fastighet som är anläggningstillgång får redovisas på kontraktsdagen.

7.13. En utrangering av en immateriell eller en materiell anläggningstillgång ska redovisas som kostnad när tillgången inte längre kan brukas och företaget inte avser reparera eller sälja tillgången.