Kapitel 6 – Rörelseintäkter

Avsnitt IV – Resultaträkning

 

Tillämpning

6.1. Kapitlet behandlar inte

a) aktiverat arbete för egen räkning (se kapitel 10),

b) valutakursvinster av rörelsekaraktär (se kapitel 13 och 17), eller

c) ackordsvinster av rörelsekaraktär (se kapitel 17).

 

Grundläggande bestämmelser

Vad är en inkomst?

6.2. En inkomst är det som ett företag tar emot eller kommer att ta emot för egen räkning till följd av en transaktion och som ökar företagets eget kapital. Tillskott från företagets ägare är inte en inkomst.

Företaget ska redovisa varje transaktion för sig om inte något annat följer av punkt 2.6.

Hur stor är inkomsten?

6.3. Vid betalning med likvida medel är inkomsten det belopp som angetts i en

faktura, ett avtal eller liknande handling.

När blir inkomsten en intäkt?

6.4. Ett företag ska redovisa en inkomst som intäkt om

a) väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått,

b) beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och

c) det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Endast den del av inkomsten som hör till det räkenskapsår för vilket årsredovisningen upprättas är en intäkt det räkenskapsåret om inte annat framgår av detta kapitel.

När ska försäljning av varor redovisas som intäkt?

6.5. Vid försäljning av varor övergår väsentliga risker och förmåner enligt punkt 6.4 första stycket enligt följande:

 

 

Väsentliga risker och förmåner

övergår

Varan hämtas av köparen

när varan hämtas

Varan transporteras till köparen på köparens risk

när varan överlämnas till fraktföretaget

Varan transporteras till köparen på säljarens risk

när fraktföretaget överlämnar

varan till köparen

Installationen av varan utgör en väsentlig del av försäljningen

efter utförd installation

Varor som levereras genom delleveranser och varorna har funktionellt samband

när företaget utfört samtliga

delleveranser

Varor som levereras genom delleveranser om

• varorna i en delleverans saknar funktionellt

samband med varor i en annan leverans, och

• företaget inte har andra åtaganden än garanti

avseende den levererade varan

efter varje utförd delleverans

Fastighet som är omsättningstillgång

normalt vid tillträdet

Värdepapper som utgör lager

på kontraktsdagen

När och hur redovisas tjänste- och entreprenaduppdrag?

Vad är ett tjänsteuppdrag respektive ett entreprenaduppdrag?

6.6. Ett tjänsteuppdrag föreligger om det finns avtal som innebär att ett företag under en tidsperiod ska utföra en eller flera tjänster.

Ett entreprenaduppdrag föreligger om det finns avtal som avser produktion av ett objekt eller flera objekt som står i nära samband med, eller är beroende av, varandra med avseende på utformning, teknik och funktion eller användning.

Ett avtal som avser tillverkning av produkter som företaget normalt har i lager eller tillverkar mot order är inte ett entreprenaduppdrag. Ett avtal om komplettering av ett tjänste- eller entreprenaduppdrag ska anses vara samma slag av uppdrag som det ursprungliga om avtalen sammantaget är att anse som samma slags uppdrag (se punkterna 6.7–6.10).

Definitioner och redovisning av olika slag av uppdrag

Provisionsbaserade uppdrag

6.7. Ett provisionsbaserat uppdrag är ett uppdrag för vilket inkomsten grundar sig på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster. Intäkten från ett provisionsbaserat uppdrag ska redovisas enligt punkt 6.25.

Uppdrag på löpande räkning

6.8. Ett uppdrag på löpande räkning är ett uppdrag för vilket inkomsten uteslutande eller så gott som uteslutande grundar sig på ett avtalat arvode per tidsenhet, den faktiska tidsåtgången och de eventuella faktiska utgifterna för uppdraget.

Intäkten från och kostnaderna för ett uppdrag på löpande räkning ska redovisas enligt punkterna 6.12–6.14.

Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod

6.9. Ett uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen

tidsperiod är ett uppdrag

a) som inte är provisionsbaserat eller på löpande räkning,

b) som avser ett obestämt antal aktiviteter vilka ska utföras under en överenskommen tidsperiod, och

c) för vilket inkomsten utgår för denna tidsperiod.

Inkomsten från ett uppdrag enligt första stycket ska redovisas som intäkt linjärt över den överenskomna tidsperioden. Är en aktivitet dominerande ska intäkten redovisas när denna aktivitet har utförts.

Uppdrag till fast pris

6.10. Uppdrag till fast pris är andra uppdrag än sådana enligt punkterna 6.7–6.9.

Intäkten från och kostnaderna för ett uppdrag till fast pris ska redovisas enligt punkterna 6.15–6.24.

Redovisningsmetoder för uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris

6.11. Uppdrag på löpande räkning och uppdrag till fast pris ska redovisas antingen enligt en huvudregel eller enligt en alternativregel. Ett företag ska använda samma metod vid redovisning av samtliga uppdrag av samma slag.

Ett företag som tillämpar alternativregeln får byta till huvudregeln. Byte från huvudregeln till alternativregeln är endast tillåtet om det finns särskilda skäl.

Redovisning av uppdrag på löpande räkning

När redovisas intäkten från uppdrag på löpande räkning och hur stor är den?
– Huvudregel

6.12. Enligt huvudregeln ska en inkomst från ett uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller förbrukats under redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden.

När redovisas intäkten från uppdrag på löpande räkning och hur stor är den?
– Alternativregel

6.13. Enligt alternativregeln ska en inkomst från ett uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att företaget fakturerar för utfört arbete och levererat eller förbrukat material.

Intäkten är det fakturerade värdet under förutsättning att företaget inte fakturerar senare än vad som motiveras av affärsmässiga skäl.

I vilka poster redovisas uppdrag på löpande räkning?

6.14. Uppdrag på löpande räkning ska redovisas i följande poster:

Post

Postens innehåll

Resultaträkningen

 

Nettoomsättning

Intäkt enligt punkt 6.12 eller punkt 6.13

Råvaror och förnödenheter

Uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen

Övriga externa kostnader

Andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Personalkostnader

Uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Balansräkningen

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt (tillgång)

Vid tillämpning av huvudregeln:

Den del av den redovisade intäkten enligt punkt 6.12 som inte fakturerats

Förskott från kunder (skuld)

Belopp som fakturerats innan arbete utförts eller material levererats eller förbrukats

Redovisning av uppdrag till fast pris

4 kap. 10 § ÅRL

Pågående arbeten för någon annans räkning får värderas till belopp som överstiger

anskaffningsvärdet, om det finns särskilda skäl och det står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§.

 

När redovisas intäkten från uppdrag till fast pris och hur stor är den?

– Huvudregel

6.15. Enligt huvudregeln ska en inkomst från ett uppdrag till fast pris redovisas som intäkt om företaget på ett tillförlitligt sätt kan beräkna

a) uppdragsinkomsten,

b) färdigställandegraden på balansdagen, och

c) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget.

Intäkten ska redovisas även om punkt 6.4 första stycket a inte är uppfylld.

Räkenskapsårets intäkt ska baseras på färdigställandegraden på balansdagen, minskad med under tidigare räkenskapsår redovisade intäkter från uppdraget.

6.16. Färdigställandegraden beräknas normalt som nedlagda utgifter på balansdagen i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget.

6.17. Metoden att beräkna färdigställandegraden ska tillämpas konsekvent på alla uppdrag.

6.18. Är det sannolikt att ett avtal kommer att leda till förlust ska förlusten redovisas som kostnad oavsett om uppdraget påbörjats eller inte.

6.19. Kan företaget inte beräkna utfallet av uppdraget på ett tillförlitligt sätt, ska en

intäkt redovisas som motsvarar de uppdragsutgifter som uppkommit och som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.

I vilka poster redovisas uppdrag till fast pris?
– Huvudregel

6.20. Uppdrag till fast pris som redovisas enligt huvudregeln ska redovisas i följande

poster:

Post

Postens innehåll

Resultaträkningen

 

Nettoomsättning

Intäkt enligt punkt 6.15 eller, i

förekommande fall, enligt punkt 6.19

Råvaror och förnödenheter

Uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen samt kostnad för material enligt punkt 6.18

Övriga externa kostnader

Andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt kostnad för annat än material och personal enligt punkt 6.18

Personalkostnader

Uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt kostnad för personal enligt punkt 6.18

Balansräkningen

 

Upparbetad men ej fakturerad

intäkt (tillgång)

Redovisad intäkt minskad med det belopp som har fakturerats om skillnaden är positiv

Fakturerad men ej upparbetad

intäkt (skuld)

Redovisad intäkt minskad med det belopp som har fakturerats om skillnaden är negativ

När redovisas intäkten från uppdrag till fast pris och hur stor är den?
– Alternativregel

6.21. Enligt alternativregeln ska en inkomst från ett uppdrag till fast pris redovisas

som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort.

6.22. Ett företag som redovisar ett uppdrag till fast pris enligt alternativregeln och där uppdraget inte väsentligen är fullgjort ska redovisa en positiv justeringspost i resultaträkningen.

Justeringsposten ska bestå av de uppdragsutgifter under räkenskapsåret som hade kunnat läggas till anskaffningsvärdet för lager av egentillverkade varor (se 4 kap. 3 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och punkterna 12.9 och 12.10). Posten får värderas enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Är det sannolikt att ett avtal kommer att leda till förlust ska förlusten minska postens värde oavsett om uppdraget påbörjats eller inte.

När uppdraget redovisas som intäkt enligt punkt 6.21 ska de poster som redovisats som positiva justeringsposter i tidigare års resultaträkningar redovisas som en negativ justeringspost i resultaträkningen. (BFNAR 2011:1)

 

I vilka poster redovisas uppdrag till fast pris?
– Alternativregel (uppdrag som inte är fullgjorda på balansdagen)

6.23. Uppdrag till fast pris som inte är fullgjorda och som redovisas enligt alternativregeln ska redovisas i följande poster:

Post

Postens innehåll

Resultaträkningen

 

Förändring av lager av

produkter i arbete, färdiga varor och pågående

arbete för annans räkning

Justeringspost enligt punkt 6.22 andra stycket

Råvaror och förnödenheter

Uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller

förbrukats senast på balansdagen

Övriga externa kostnader

Andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Personalkostnader

Uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen

Balansräkningen

 

Pågående arbete för annans räkning (tillgång eller skuld)

Totala aktiverade utgifter minskat med det belopp som fakturerats. Är skillnaden positiv är posten en tillgång.

Är den negativ är posten en skuld

I vilka poster redovisas uppdrag till fast pris?
– Alternativregel (uppdrag som är fullgjorda på balansdagen)

6.24. Uppdrag till fast pris som är fullgjorda och som redovisas enligt alternativregeln ska redovisas i följande poster:

Post

Postens innehåll

Resultaträkningen

 

Nettoomsättning

Intäkt enligt punkt 6.21

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

Justeringspost enligt punkt 6.22 tredje stycket

Råvaror och förnödenheter

Uppdragsutgifter för material som företaget har haft under räkenskapsåret om materialet levererats eller förbrukats senast på balansdagen samt uppdragsutgifter för ännu ej levererat eller förbrukat material

Övriga externa kostnader

Andra uppdragsutgifter än för material och personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt uppdragsutgifter för återstående arbete

Personalkostnader

Uppdragsutgifter för personal som företaget har haft under räkenskapsåret om arbetet utförts senast på balansdagen samt uppdragsutgifter för återstående arbete

Balansräkningen

 

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter (skuld)

Uppdragsutgifter för återstående arbete, material och annat

 

När ska vissa inkomster redovisas som intäkt?

6.25. Nedanstående inkomster ska redovisas som intäkt enligt följande:

Inkomst från

Intäkten redovisas

Hyra och leasing

Fördelad över den avtalade hyres- eller leasingperioden

Förhöjd förstagångshyra

Linjärt över den avtalade leasingperioden

Royalty som baseras på mängden av försäljning eller användning

Löpande i takt med försäljning eller användning om

företaget har, eller kan få, tillgång till de uppgifter som krävs i form av försäljningsstatistik, statistik över

användande, etc.

Royalty som är fast och oberoende av försäljning eller användning

Linjärt över avtalets löptid

Provision som baseras på utfallet av försäljning av andras varor eller utförda tjänster

Löpande om den provisionsgrundande försäljningen har skett eller den provisionsgrundande tjänsten är utförd och om övriga avtalsvillkor för provisionen är uppfyllda

Inträdesavgift i ett

franchisesystem

Vid avtalets tecknande

Löpande avgifter i ett

franchisesystem

Löpande i takt med försäljning eller användning

Försäkringsersättning

När en händelse har inträffat som omfattas av ett

försäkringsavtal och försäkringsföretaget har fattat beslut om ersättning

Skadestånd

När överenskommelse om belopp har träffats med

motparten eller när beloppet är fastställt i en

lagakraftvunnen dom eller dom i överinstans med samma utfall som i underinstans

 

När och hur redovisas offentliga stöd?

6.26. Ett företag ska redovisa offentliga stöd som intäkt om inte stödet ska

a) minska anskaffningsvärdet vid förvärv av en tillgång enligt punkt 9.11,

     eller

b) redovisas som skuld enligt punkt 17.4.

Ett offentligt stöd som redovisats som skuld och som efterskänks eller av annan anledning inte ska återbetalas ska redovisas som intäkt.

6.27. Villkoren i punkt 6.4 första stycket är uppfyllda om beslut om offentligt stöd har fattats senast på balansdagen. Stöd som uppenbart hänför sig till ett räkenskapsår får redovisas som intäkt det räkenskapsåret även om beslut har fattats efter balansdagen men innan årsredovisningen avges.

6.28. Ett offentligt stöd som avser att täcka kostnader ska redovisas som intäkt samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser.

Avser stödet kostnader under flera räkenskapsår ska stödet fördelas och redovisas som intäkt under dessa räkenskapsår.

Avser stödet att täcka uppkomna förluster ska hela stödet redovisas som intäkt under räkenskapsåret.

6.29. Offentliga stöd som avser att täcka rörelsekostnader ska redovisas i posten

Övriga rörelseintäkter.

Stöd som avser att täcka finansiella kostnader ska redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

 

När redovisas försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar?
– Realisationsvinst

6.30. Vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar ska intäkten minskas med tillgångens redovisade värde.

Väsentliga risker och förmåner enligt punkt 6.4 första stycket övergår enligt följande:

Försäljning av

Väsentliga risker och förmåner

övergår

Immateriell tillgång

När äganderätten övergår civilrättsligt

Fastighet

Normalt vid tillträdet

Övriga materiella anläggningstillgångar som

hämtas av köparen

När tillgången hämtas

Övriga materiella anläggningstillgångar som

transporteras till köparen på köparens risk

När tillgången överlämnas till

fraktföretaget

Övriga materiella anläggningstillgångar som

transporteras till köparen på säljarens risk

När fraktföretaget överlämnar

tillgången till köparen

Installation av en övrig materiell

anläggningstillgång som utgör en väsentlig

del av försäljningen

Efter utförd installation

 

Realisationsvinst vid försäljning av fastighet som är anläggningstillgång får redovisas på kontraktsdagen.