Kapitel 5 – Förvaltningsberättelsen

Avsnitt III – Förvaltningsberättelsen

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

6 kap. 1 § andra stycket 1 ÅRL

Upplysningar skall även lämnas om

1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat, Lag 2010:1515).

 

5.1. Med sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat enligt 6 kap. 1 § andra stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) avses

a) faktiskt bedriven verksamhet,

b) byte av firma, och

c) speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

6 kap. 1 § andra stycket 2 ÅRL

Upplysningar skall även lämnas om

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut, Lag (2010:1515).

 

5.2. Med sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut enligt 6 kap. 1 § andra stycket 2 årsredovisningslagen (1995:1554) avses

a) beslutade viktiga förändringar i verksamheten,

b) för företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat,

c) den omständigheten att företaget har upprättat kontrollbalansräkning eller är skyldig att göra det, och

d) den omständigheten att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.

 

5.3. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

Egna aktier *

6 kap. 1 § andra stycket 6–9 ÅRL

Upplysningar skall även lämnas om

6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna,

7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,

8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och

9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret. Lag (2010:1515).

 

5.4. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

5.5. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

 

Flerårsöversikt

6 kap. 1 § första stycket ÅRL

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen. Lag (2010:1515).

 

5.6. För att uppfylla kravet på en rättvisande översikt enligt 6 kap. 1 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska företaget för räkenskapsåret och de tre föregående åren lämna uppgift om

a) nettoomsättning,

b) resultat efter finansiella poster, och

c) soliditet (justerat eget kapital i procent av balansomslutning).

Varierar nettoomsättningen mer än 30 procent mellan åren ska företaget kommentera detta. Ett företag som inte redovisar någon nettoomsättning behöver inte ange någon sådan.

Ett företag som redovisar resultaträkningen i förkortad form ska lämna uppgift om bruttoresultat i stället för nettoomsättning enligt första stycket a.

 

Resultatdisposition

6 kap. 2 § första meningen ÅRL

I aktiebolag och ekonomiska föreningar skall i förvaltningsberättelsen även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller föreningens vinst eller förlust.
Lag (2005:918).

 

5.7. Det förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust som ska lämnas enligt 6 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska avse summan av fritt eget kapital.