Kapitel 4 – Uppställningsformer för årsredovisningen

Uppställningsform för förvaltningsberättelsen

4.1. Förvaltningsberättelsen ska upprättas med följande rubriker och underrubriker.

Rubrik/underrubrik Här anges Se punkt
Verksamheten
Allmänt om verksamheten Vilken verksamhet företaget bedriver, om företaget bytt firma och andra förhållanden som särskilt berör företaget 5.1
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 5.2
Egna aktier Upplysningar enligt 6 kap. 1 § andra stycket 6–9 årsredovisningslagen (1995:1554) om företaget förvärvat egna aktier enligt 19 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551)
Flerårsöversikt En rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat 5.6
Resultatdisposition Styrelsens och verkställande direktörens förslag till hur fritt eget kapital ska disponeras 5.7

(BFNAR 2011:1)

Uppställningsform för resultaträkningen

4.2. Ett företag ska i resultaträkningen ange räkenskapsårets samt föregående

räkenskapsårs början och slut.

Poster som påverkar resultatet negativt ska anges med minustecken.

3 kap. 2 § ÅRL

Resultaträkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Lag 1999:1112).

1 kap. 3 § första stycket 3 ÅRL

I denna lag betyder

3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, Lag (2010:848).

4.3. Resultaträkningen ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

Upprättas resultaträkningen i förkortad form enligt 3 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.3.A tillämpas.

Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om tilläggsupplysningar (noter) i ÅRL  respektive punkt
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. kapitel 6 5 kap. 7 § första stycket ÅRL(koncernföretag)
Nettoomsättning Primära intäkter i företagetsnormala verksamhet, t.ex.

varuförsäljning, tjänsteintäkter, hyresintäkter m.m.

6.5–6.21,6.24 och

6.25

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning • Årets förändring av redo-visat värde av produkter i arbete och av färdiga egen-tillverkade varor, samt 12.12
• För uppdrag till fast pris som redovisas enligt alternativregeln, skillnaden mellan årets aktiverade utgifter för pågående arbete för annans räkning och årets återföring av tidigare års aktiverade utgifter 6.22–6.24
Aktiverat arbete för egen räkning Utgifter för eget arbete under året som har aktiverats som anläggningstillgång 10.12
Övriga rörelseintäkter Sekundära intäkter i företagets normala verksamhet, t.ex. realisationsvinst vid försäljning av icke-finansiella anläggningstillgångar, valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär samt bidrag för bl.a. personal 6.25–6.30
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader kapitel 7 5 kap. 7 § första stycket ÅRL(koncernföretag)
Råvaror ochförnödenheter Kostnaden för förbrukning av råvaror och förnödenheter (årets inköp +/- förändring av lagerposten Råvaror och förnödenheter) samt kostnader för legoarbeten och underentreprenader kapitel 12, 6.14, 6.20, 6.23 och 6.24
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om tilläggsupplysningar (noter) i ÅRL  respektive punkt
Handelsvaror Kostnaden för sålda handels- varor (årets inköp +/-förändring av lager av handelsvaror) kapitel 12 och 14
Övriga externakostnader Alla övriga rörelsekostnader som inte passar i någon annan post, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar 6.14, 6.20, 6.23, 6.24 och 10.4
Personalkostnader Kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala avgifter, pensionskostnader och företagshälsovård samt dessutom styrelsearvoden 6.14, 6.20, 6.23 och 6.24 5 kap. 18, 18 b och 19 §§ ÅRL samt 19.5–19.7 och 19.12–19.15
Av- ochnedskrivningar av

materiella och immateriella anläggningstillgångar

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriellaanläggningstillgångar samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar 10.16–10.36
Nedskrivningar av omsättningstill-gångar utöver

normala

nedskrivningar

Belopp endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av kundfordringar
Övrigarörelsekostnader Sekundära kostnader i företagets normala verksamhet, t.ex. realisationsförlust vid försäljning och utrangering av icke-finansiella anläggningstillgångar samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 7.12 och 7.13
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster kapitel 8 och 20
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om tilläggsupplysningar (noter) i ÅRL  respektive punkt
Resultat från andelar i koncernföretag Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 20.12 och 8.4
Resultat från andelar i intresseföretag Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 20.12 och 8.4
Resultat från övriga finansiellaanläggningstillgångar Nettot av intäkter och kostnader från företagets övrigavärdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar med undantag av nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även på värdepapper avseende koncern- och intresseföretag), utdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat 8.4–8.7 20.15
Övriga ränteintäkter och liknanderesultatposter Resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), utdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar 8.4–8.7 20.16
Nedskrivningar av finansiellaanläggningstillgångar och kortfristiga

placeringar

Nedskrivningar av och åter-föring av nedskrivningar påfinansiella anläggningstill-gångar och kortfristiga placeringar 11.14–11.20, 14.5 och 20.6–20.9
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om tilläggsupplysningar (noter) i ÅRL  respektive punkt
Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella skulder, t.ex. räntor på lån, positiva och negativa valutakursdifferenser samt dröjsmåls-räntor på leverantörsskulder 8.6–8.7, 6.29 och16.14 20.17
Summa finansiella poster
Resultat efterfinansiella poster
Extraordinära intäkter Intäkter endastundantagsvis
Extraordinärakostnader Kostnader endast undantagsvis, t.ex. kostnader på grund av naturkatastrofer och krigshändelser
Boksluts-dispositioner
Erhållnakoncernbidrag 20.13
Lämnadekoncernbidrag 20.13
Förändring avperiodiseringsfonder
Förändring avöveravskrivningar
Övrigabokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat Inkomstskatt som belastat räkenskapsårets resultat
Övriga skatter Belopp endast undantagsvis
Årets resultat

(BFNAR 2011:1)

 

 

4.3.A En resultaträkning i förkortad form enligt 3 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska upprättas med de rubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om tilläggsupplysningar (noter) i ÅRL  respektive punkt
Bruttoresultat Summan av det som ska redovisas i följande poster i uppställningsformen i punkt 4.3Nettoomsättning

 

 

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Råvaror och förnödenheter

 

 

 

Handelsvaror

 

Övriga externa kostnader

kapitel 6 och 7 

 

6.5–6.21, 6.24 och 6.25

6.22–6.24 och 12.12

 

 

10.12

 

6.25–6.30

kapitel 12, 6.14, 6.20, 6.23 och 6.24

kapitel 12 och 14

6.14, 6.20, 6.23, 6.24 och 10.4

5 kap. 7 § första stycket ÅRL (koncernföretag) 

3 kap. 11 § andra stycket ÅRL

Personalkostnader Kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala avgifter, pensionskostnader och företagshälsovård samt dessutom styrelsearvoden 6.14, 6.20, 6.23 och 6.24 5 kap. 18, 18 b och 19 §§ ÅRL samt 19.5–19.7 och 19.12–19.15
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar 10.16–10.36
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar Belopp endast undantagsvis, t.ex. vid exceptionellt stora nedskrivningar av kundfordringar
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om tilläggsupplysningar (noter) i ÅRL  respektive punkt
Övriga rörelsekostnader Sekundära kostnader i företagets normala verksamhet, t.ex. realisationsförlust vid försäljning och utrangering av icke-finansiella anläggningstillgångar samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 7.12 och 7.13
Rörelseresultat
Finansiella poster Kapitel 8 och 20
Resultat från andelari koncernföretag Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 20.12 och 8.4
Resultat från övriga
finansiella anläggnings-
tillgångar
Nettot av intäkter och kostnader från företagets övriga värdepapper och fordringar som är anlägg- ningstillgångar med undan- tag av nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även på värde- papper avseende koncern- och intresseföretag), utdel- ningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat 8.4–8.7 20.15
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat från finansiella omsättningstillgångar med undantag för nedskrivningar, t.ex. ränteintäkter (även dröjsmålsräntor på kundfordringar), utdelningar, positiva och negativa valutakursdifferenser samt realisationsresultat vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar 8.4–8.7 20.16
Rubrik/post/ summeringsrad Här redovisas Se kapitel respektive punkt Se om tilläggsupplysningar (noter) i ÅRL  respektive punkt
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar Nedskrivningar av och återföring av nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 11.14– 11.20, 14.5 och 20.6–20.9
Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från finansiella skulder, t.ex. räntor på lån, positiva och negativa valutakursdifferenser samt dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 8.6–8.7, 6.29 och 16.14 20.17
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter Intäkter endast undantagsvis
Extraordinära kostnader Kostnader endast undantagsvis, t.ex. kostnader på grund av naturkatastrofer och krigshändelser
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 20.13
Lämnade koncernbidrag 20.13
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av över-avskrivningar
Övriga bokslutsdispositioner
Summa boksluts-
dispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat Inkomstskatt som belastat räkenskapsårets resultat
Övriga skatter Belopp endast undantagsvis
Årets resultat

(BFNAR 2011:1)

Uppställningsform för balansräkningen

4.4. Ett företag ska ange räkenskapsårets och föregående räkenskapsårs balansdag.

3 kap. 1 § ÅRL

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen. Lag (1999:1112).

5 kap. 14 § tredje stycket ÅRL

Vid aktiekapitalet skall antalet aktier anges. Består aktiekapitalet av aktier av olika slag, skall motsvarande uppgift lämnas för varje aktieslag. Lag (2005:556).

4.5. Balansräkningen ska upprättas med de rubriker, underrubriker, poster och summeringsrader som framgår av nedanstående uppställningsform.

Upprättas balansräkningen i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska i stället punkt 4.5.A tillämpas.

Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggs-upplysningar(noter) i ÅRL

respektive

punkt

TILLGÅNGAR kapitel 9
Tecknat men ejinbetalt kapital Fordringar på aktieägare förtecknat men ej inbetalt

kapital vid nyemission

Anläggningstillgångar 9.4–9.6 5 kap. 3 § första stycket 1–6 ÅRL, 19.22 och 19.23
Immateriellaanläggningstillgångar I respektive post utgifter förförvärvade immateriella

anläggningstillgångar

kapitel 10 4 kap. 6 § andrastycket ÅRL
Koncessioner, patent,licenser, varumärken

samt liknande

rättigheter

Hyresrätter ochliknande rättigheter
Goodwill
Förskott avseendeimmateriella

anläggningstillgångar

Förskott i samband medförvärv, t.ex. depositioner

och handpenning

Summa immateriellaanläggningstillgångar
Materiellaanläggningstillgångar I respektive post utgifter förförvärvade och

egentillverkade materiella

anläggningstillgångar

kapitel 10 4 kap. 6 § andrastycket ÅRL
Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggs-upplysningar(noter) i ÅRL

respektive punkt

Byggnader och mark Byggnader, mark och mark-anläggningar samt maskiner avsedda för en byggnads allmänna användning
Maskiner och andratekniska anläggningar Maskiner och andra tekniskaanläggningar avsedda för

produktionen

Inventarier, verktyg ochinstallationer Inventarier, verktyg ochinstallationer avsedda för hjälpavdelningar, administration och

försäljning

Förbättringsutgifter påannans fastighet 10.6
Övriga materiellaanläggningstillgångar T.ex. djur som klassificerats som anläggningstillgång
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiellaanläggningstillgångar Utgifter som avser pågående nyanläggningar samt förskott i samband med förvärv avmateriella anläggningstillgångar
Summa materiellaanläggningstillgångar
Finansiellaanläggningstillgångar I respektive post långfristigafinansiella placeringar kapitel 11och 20
Andelar i koncernföretag Aktier och andelar ikoncernföretag 20.1, 20.3–20.9 och

20.11

5 kap. 8–9 §§ÅRL,

20.18

Fordringar hos koncern-företag Fordringar på koncernföretagsom förfaller till betalning

senare än 12 månader från balansdagen

11.6
Andelar iintresseföretag Aktier och andelar iintresseföretag 20.2–20.9och 20.11 5 kap. 8–9 §§ÅRL, 20.18

 

Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggs-upplysningar(noter) i ÅRL

respektive punkt

Fordringar hosintresseföretag Fordringar på intresseföretag som förfaller till betalning senare än 12 månader frånbalansdagen 11.6
Andra långfristigavärdepappersinnehav Långsiktigt innehav av värdepapper som inte avser koncern- eller intresseföretag 5 kap. 4 b §tredje stycket

och 4 c § ÅRL

Lån till delägare ellernärstående Fordringar på delägare och andra till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551) och som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen 5 kap. 12 §ÅRL
Andra långfristigafordringar Fordringar som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen
Summa finansiellaanläggningstillgångar
Summaanläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 9.4–9.6
Varulager m.m. I respektive post varor somlagerhålls samt varor och tjänster som tillverkas eller

tillhandahålls för egen eller

annans räkning

kapitel 12
Råvaror ochförnödenheter Lager av råvaror och förnödenheter som har inköpts för att bearbetas eller för att vara komponenter i den egna tillverkningen
Varor undertillverkning Lager av varor där tillverkning har påbörjats
Färdiga varor ochhandelsvaror Lager av färdiga egentillverkade varor samt varor som har köpts för vidareförsäljning (handelsvaror)
Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggs-upplysningar (noter) i ÅRL respektive

punkt

Övriga lagertillgångar Lager av värdepapper (t.ex. lageraktier), lagerfastigheter samt djur som klassificeratssom omsättningstillgång kapitel 14
Pågående arbete förannans räkning Pågående arbete för annans räkning till fast pris där arbetet redovisas enligt alternativegeln om• de aktiverade utgifterna överstiger de fakturerad beloppen, och

• någon  resultatavräkning inte har redovisats

6.23 19.24
Förskott tillleverantörer Betalningar samt obetalda fakturor för varor och tjänster som regelmässigt redovisassom lager men där

prestationen ännu inte erhållits

Summa varulager
Kortfristiga fordringar I respektive post fordringarsom förfaller till betalning

inom 12 månader från

balansdagen

kapitel 13 5 kap. 12 §ÅRL
Kundfordringar 13.5
Fordringar hoskoncernföretag Fordringar på koncernföretaginklusive kundfordringar
Fordringar hosintresseföretag Fordringar på intresseföretaginklusive kundfordringar
Övriga fordringar Övriga fordringar, t.ex. aktuella skattefordringar
Rubrik/underrubrik/ post/

summeringsrad

Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggs-upplysningar (noter) i ÅRLrespektive punkt
Upparbetad men ejfakturerad intäkt Upparbetade men ejfakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning enligt huvudregeln och från uppdrag till fast pris enligt huvudregeln 6.14 och6.20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader ochupplupna intäkter, t.ex.

förutbetalda hyreskostnader och försäkringspremier

7.4, 7.10,7.11 och 6.4
Summa kortfristigafordringar
Kortfristiga placeringar I respektive post placeringar som är avsedda att realiseras inom 12 månader efter balansdagen kapitel 14
Andelar ikoncernföretag Undantagsvis andelar ikoncernföretag 20.1 och20.10
Övriga kortfristigaplaceringar Innehav av värdepapper eller andra placeringar som inte är anläggningstillgångar och som inte redovisas i någon annan post under rubriken Omsättningstillgångar
Summa kortfristigaplaceringar
Kassa och bank kapitel 14
Kassa och bank Kontantkassa samt bank- ochgirotillgodohavanden
Redovisningsmedel Medel som mottagits förannans räkning med

redovisningsskyldighet

Summa kassa och bank
Summaomsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggs-upplysningar(noter) i ÅRL respektive punkt
EGET KAPITALOCH SKULDER
Eget kapital kapitel 15 5 kap. 14 § andrastycket första

meningen ÅRL

Bundet eget kapital
Aktiekapital Aktiekapitalet med uppgift om totalt antal aktier och i förekommande fall uppdelat på olika aktieslag
Ej registrerataktiekapital Beslutad ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission
Uppskrivningsfond
Reservfond
Summa bundet egetkapital
Fritt eget kapital
Överkursfond Den del av en nyemission under året som överstiger aktiernas kvotvärde
Balanserat resultat Det sammanlagda beloppet av från tidigare år balanserade vinster och förluster samt  aktieägartillskott
Årets resultat Årets resultat enligtresultaträkningen
Summa fritt eget kapital 5 kap. 7 § andra stycket ÅRL, 20.19(moderföretag)
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Ackumuleradeöveravskrivningar
Övriga obeskattadereserver
Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggs-upplysningar(noter) i ÅRL respektive punkt
Summa obeskattadereserver
Avsättningar kapitel 16
Avsättningar förpensioner och liknande

förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Åtaganden för pensioner enligt tryggandelagen till nuvarande och tidigare anställda
Övriga avsättningar förpensioner och liknande

förpliktelser

Övriga åtaganden för pensioner till nuvarande och tidigare anställda
Övriga avsättningar Andra avsättningar än förpensionsåtaganden, t.ex. för

garantiåtaganden

Summa avsättningar
Långfristiga skulder I respektive post skulder somförfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen kapitel 17 5 kap. 10 § andra stycket och 13 § ÅRL
Obligationslån
Checkräkningskredit Den del av en utnyttjad kreditsom bedöms vara en långfristig finansiering 17.5
Övriga skulder tillkreditinstitut
Skulder tillkoncernföretag
Skulder tillintresseföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder I respektive post skulder somförfaller till betalning inom

12 månader från balansdagen

kapitel 17 5 kap. 13 § ÅRL
Checkräkningskredit Den del av en utnyttjad kreditsom inte bedöms vara en

långfristig finansiering

17.5
Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggs-upplysningar(noter) i ÅRL respektive

punkt

Övriga skulder tillkreditinstitut
Förskott från kunder Betalningar från och obetaldafakturor till kunder där

motprestation ännu inte lämnats

6.14
Pågående arbete förannans räkning Pågående arbete för annansräkning till fast pris där arbetet redovisas enligt alternativregeln om

• de fakturerade beloppen överstiger de aktiverade utgifterna, och

• någon resultatavräkning inte har redovisats

6.23 19.25
Fakturerad men ejupparbetad intäkt Fakturerade men ej upparbetade intäkter för uppdrag till fast pris enligt huvudregeln 6.20
Leverantörsskulder
Växelskulder
Skulder till koncernföretag Skulder till koncernföretag,inklusive leverantörsskulder
Skulder tillintresseföretag Skulder till intresseföretag,inklusive leverantörsskulder
Skatteskulder Aktuella skatteskulder bestående av beräknad och/eller fastställd skuld förinnevarande och tidigare

räkenskapsår avseende

•  mervärdesskatt som

       deklareras i inkomst-

deklarationen,

•  inkomstskatt,

•  fastighetsskatt eller

       motsvarande,

•  särskild löneskatt på

       pensionskostnaden, samt

•  avkastningsskatt minskad med F-skatteinbetalningar till skattekontot

Rubrik/underrubrik/post/summeringsrad Här redovisas Se kapitelrespektive

punkt

Se om tilläggsupplysningar(noter) i ÅRL respektive punkt
Övriga skulder Övriga kortfristiga skulder,t.ex.

•  mervärdesskatt som deklareras i särskild skattedeklaration,

•  punktskatter,

•  lagstadgade arbetsgivaravgifter som förfaller till betalning efterföljande månad,

•  innehållen personalskatt, och

•  redovisningsmedel

Upplupna kostnaderoch förutbetalda

intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, t.ex. upplupen kostnad för semesterlöner 7.4, 7.10,7.11, 6.4,

6.24, 17.9

och 17.10

Summa kortfristigaskulder
SUMMA EGETKAPITAL OCH

SKULDER

STÄLLDASÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER kapitel 18 5 kap. 11 § andra stycket (koncernföretag) och 5 kap. 12 § ÅRL
Ställda säkerheter 18.1
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar i respektive post panter och därmed jämförliga säkerheter som motsvaras av en skuld-eller avsättningspost i balansräkningen
Företagsinteckning det nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisar inte)
Fastighetsinteckning det nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)
Tillgångar med
äganderättsförbehåll
tillgångens redovisade värde
Belånade fordringar tillgångens redovisade värde
Andra ställda säkerheter tillgångens redovisade värde