Kapitel 21 – Särskilda regler första gången årsredovisning upprättas enligt detta allmänna råd

Avsnitt VIII – Särskilda regler första gången årsredovisning
upprättas enligt detta allmänna råd

Tillämpning

21.1. Detta kapitel behandlar vad som särskilt gäller första gången ett företag som tillämpat annan normgivning upprättar årsredovisning enligt detta allmänna råd.

Korrigeringar i ingående balans

Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas

21.2. Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har en tillgång, skuld eller avsättning enligt nedan, ska redovisa följande korrigeringar mot ingående eget kapital.

Tillgång/Skuld/Avsättning

Korrigeringsbelopp

Post i ingående eget

kapital

Egenupparbetad immateriell

anläggningstillgång

Tillgångens ingående

redovisade värde

Balanserat resultat

Materiell anläggningstillgång till följd av att ett leasingavtal

redovisats som finansiell leasing

Tillgångens ingående

redovisade värde

Balanserat resultat

Skuld till följd av att ett

leasingavtal redovisats som

finansiell leasing

Skuldens ingående

redovisade värde

Balanserat resultat

Uppskjuten skattefordran

Tillgångens ingående

redovisade värde

Balanserat resultat

Uppskjuten skatteskuld till

följd av att en anläggningstillgång tidigare har skrivits upp

Avsättningens ingående

redovisade värde

Uppskrivningsfond

Uppskjuten skatteskuld i andra fall än ovan

Avsättningens ingående

redovisade värde

Balanserat resultat

Tillgångar, skulder och avsättningar som tidigare inte har redovisats

21.3. Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret inte har redovisat en tillgång, skuld eller avsättning som skulle ha redovisats enligt detta allmänna råd, ska redovisa följande korrigering mot ingående eget kapital.

Tillgång/Skuld/Avsättning

Korrigeringsbelopp

Post i ingående eget kapital

Finansiell anläggningstillgång

Tillgångens värde

beräknat enligt kapitel 11

Balanserat resultat

Åtagande

Avsättningens värde

beräknat enligt kapitel 16

Balanserat resultat

(BFNAR 2009:3)

Uppskrivna tillgångar samt värdering till verkligt värde

21.4. Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har tillgångar eller skulder värderade enligt nedan, ska redovisa följande korrigeringar mot ingående eget kapital.

Tillgång/Skuld

Korrigeringsbelopp

Post i ingående eget kapital

Andra uppskrivna anläggningstillgångar än byggnad och mark

Kvarvarande

uppskrivning

Uppskrivningsfond, till den del den avser den uppskrivna tillgången

Balanserat resultat, till den del

uppskrivningsfonden inte täcker

korrigeringen för kvarvarande

uppskrivning

Finansiella instrument

värderade till verkligt

värde enligt 4 kap. 14 a §

årsredovisningslagen

(1995:1554)

Skillnaden mellan verkligt värde och värde enligt kapitel 11, 14 respektive 17

Balanserat resultat eller i

förekommande fall Fond för verkligt värde

Ingen korrigering i ingående balans

21.5. Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har tillgångar värderade enligt nedan, ska inte redovisa några korrigeringar.

a) Egentillverkade materiella anläggningstillgångar vilkas anskaffningsvärden inkluderar
     sådana utgifter som inte får räknas in i anskaffningsvärdet enligt punkt 10.11 a–f.

b) Byggnad och mark som tidigare har skrivits upp.

c) Varulager med anskaffningsvärden som inkluderar sådana utgifter som inte får räknas
     in i anskaffningsvärdet enligt punkterna 12.10 och 12.11.

Anskaffningsvärdena respektive de uppskrivna värdena är även fortsättningsvis grund för värderingen av tillgångarna i första stycket. (BFNAR 2011:1)

21.6. Ett företag, som i den utgående balansen för det närmast föregående räkenskapsåret har andra tillgångar, skulder eller avsättningar än sådana som anges i punkterna 21.2–21.5, ska inte redovisa några korrigeringar för dessa. Sådana tillgångar, skulder eller avsättningar ska värderas enligt reglerna i detta allmänna råd.

Jämförelsetal

Balansräkning, resultaträkning och noter

3 kap. 5 § första stycket ÅRL

För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 skall beloppet av motsvarande post för det närmast före-gående räkenskapsåret anges. Lag (2006:871).

 

21.7. Ett företag, som det närmast föregående räkenskapsåret har en uppställningsform för resultaträkningen och balansräkningen som stämmer överens med detta allmänna råd och som inte ska redovisa korrigering enligt punkterna 21.2–21.4, ska lämna jämförelsetalen enligt 3 kap. 5 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och punkt 3.7 på sätt som anges i samma punkt.

21.8. Andra företag än de som omfattas av punkt 21.7 behöver inte räkna om jämförelse-talen enligt 3 kap. 5 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och punkt 3.7.

Väljer företaget att inte räkna om jämförelsetalen ska årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga till årsredovisningen.

Väljer företaget att räkna om jämförelsetalen ska dessa lämnas på sätt som anges i punkt 3.7.

Flerårsöversikt

21.9. De uppgifter som ska lämnas i förvaltningsberättelsen enligt punkt 5.6 första stycket och som avser tidigare räkenskapsår behöver inte räknas om.

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

21.10. Ett företag ska upplysa om att det allmänna rådet tillämpas första gången och att detta kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Ett företag som lämnar årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret som bilaga ska, utöver det som anges i första stycket, upplysa om att jämförelsetalen inte har räknats om och att årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga.

Upplysning om förändringar i eget kapital

21.11. Förändringar i ingående eget kapital till följd av korrigeringar enligt punkterna 21.2–21.4 ska anges med varje korrigering på egen rad i noten till eget kapital.

_____________________________

Detta allmänna råd får tillämpas på årsredovisningar som upprättas per den 31 december 2008 eller senare.

BFNAR 2009:3 Detta allmänna råd får tillämpas på årsredovisningar som påbörjas efter den 31 december 2009 men får tillämpas på räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2008.

BFNAR 2011:1

1. Detta allmänna råd tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

2. Den nya lydelsen av punkterna 12.10 och 21.5 tillämpas på årsredovisningar som avser räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010 och endast på indirekta tillverkningskostnader som hänförs till produktionen av egentillverkade varor efter detta räkenskapsårs början.