Kapitel 19 – Tilläggsupplysningar

Avsnitt VI – Tilläggsupplysningar

 

Redovisningsprinciper

5 kap. 2 § ÅRL

Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar eller skulder skall anges.

För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar eller skulder i annan valuta än redovisningsvalutan skall det anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till redovisningsvalutan. Lag (2000:34).

 

19.1. De upplysningar om värderingsprinciper som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska omfatta

a) uppgift om att företaget tillämpar årsredovisningslagen och detta allmänna råd, samt

b) upplysningar enligt punkterna 19.2 och 19.3. (BFNAR 2009:3).

3 kap. 5 § andra–fjärde styckena ÅRL

Om företaget har ändrat principerna för värdering, klassificering eller indelning i poster eller delposter, skall posterna för det närmast föregående räkenskapsåret räknas om eller ändras på det sätt som behövs för att de skall kunna jämföras med räkenskapsårets poster på ett meningsfullt sätt.

Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§, får avvikelse från vad som föreskrivs i andra stycket göras. I så fall skall upplysning om skälen för avvikelsen anges i en not.

Andra stycket gäller inte mindre företag under förutsättning att upplysningar om den bristande jämförbarheten lämnas i noterna. Lag (2006:871).

 

Avskrivning

5 kap. 3 § andra, tredje och femte styckena ÅRL

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster skall anges.

Till den del en tillgång skrivits av eller skrivits ned uteslutande av skatteskäl ska en upplysning lämnas om detta med angivande av avskrivningens eller nedskrivningens storlek.

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte stycket ska det som föreskrivs i första och andra styckena om anläggningstillgångarnas poster i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna. Lag (2010:1515).

 

4 kap. 4 § andra stycket ÅRL

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas, skall det i en not lämnas upplysning om detta. I noten skall i så fall också anges skälen för den längre avskrivningstiden. Lag (2004:1173).

 

19.2. De upplysningar om grunderna för avskrivning av anläggningstillgångar som

företaget ska lämna enligt 5 kap. 3 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska omfatta avskrivningstid för varje post.

Ett företag som fördelar avskrivningen på annat sätt än linjärt ska lämna upplysning om hur avskrivningen fördelas.

Ett företag som skriver av en tillgång till restvärdet (se punkt 10.21 andra stycket) ska lämna upplysning om det.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

19.3. Ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fast pris ska lämna upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln på respektive slag av uppdrag.

Upplysningar till resultaträkningen

3 kap. 11 § ÅRL

Mindre företag får slå samman posterna 1–6 i bilaga 2 respektive posterna 1–3 och 6 i bilaga 3 till en post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust.

Ett företag som slår samman poster enligt första stycket ska i resultaträkningen, i anslutning till posten bruttovinst eller bruttoförlust, lämna uppgift om nettoomsättningen. Bolagsverket får i ett enskilt fall medge att uppgiften om nettoomsättningen utelämnas, om det är motiverat av konkurrensskäl. Lag (2010:1515).

 

19.4. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

Personalkostnader

Medelantalet anställda, könsfördelning och fördelning mellan olika länder

5 kap. 18 § ÅRL

Uppgift skall lämnas om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, skall medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges. Lag (1999:1112).

 

19.5. Medelantalet anställda enligt 5 kap. 18 § årsredovisningslagen (1995:1554)

ska beräknas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11).

19.6. Den uppgift om könsfördelning som ska lämnas enligt 5 kap. 18 § årsredovisningslagen (1995:1554) får baseras på förhållandet på balansdagen.

19.7. När företaget lämnar uppgifter enligt 5 kap. 18 § andra meningen årsredovisningslagen (1995:1554) ska en anställd anses anställd i det land där denne utför sina huvudsakliga arbetsuppgifter.

19.8. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

19.9 har upphävts. (BFNAR 2011:1)

19.10 har upphävts. (BFNAR 2011:1)

19.11 har upphävts. (BFNAR 2011:1)

Sjukfrånvaro – företag med fler än tio anställda

Könsfördelning i styrelse och ledning – företag med fler än 10 anställda

5 kap. 18 b § ÅRL

Uppgift skall lämnas om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter,

verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland

styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare skall redovisas var för sig. Upp-gifterna skall avse förhållandena på balansdagen.

Det som sägs i första stycket gäller inte företag i vilka medelantalet anställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till högst tio. Lag (2006:871).

 

19.12. Med andra personer i företagets ledning enligt 5 kap. 18 b § årsredovisningslagen (1995:1554) avses personer i företagets ledningsgrupp.

19.13. En verkställande direktör som även är styrelseledamot ska ingå både i gruppen styrelseledamöter och i gruppen övriga befattningshavare när uppgift om fördelning mellan kvinnor och män lämnas enligt 5 kap. 18 b § årsredovisningslagen (1995:1554).

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

5 kap. 19 § ÅRL

Av räkenskapsårets personalkostnader skall följande belopp anges särskilt:

1. löner och andra ersättningar, och

2. sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.  Lag (1999:1112).

 

19.14. Med löner och andra ersättningar enligt 5 kap. 19 § 1 årsredovisningslagen (1995:1554) avses

a) skattepliktiga ersättningar till anställda som har redovisats som kostnad under räkenskapsåret, och

b) årets förändring av semesterlöneskuld och andra lönerelaterade reserveringar.

19.15. Med sociala kostnader enligt 5 kap. 19 § 2 årsredovisningslagen (1995:1554) avses

a) årets arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980),

b) årets sociala avgifter till följd av avtal,

c) årets skatter på pensionspremier och pensionsmedel, samt

d) pensionskostnader.

19.16. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

19.17. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

19.18. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

19.19. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

19.20. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

19.21. har upphävts. (BFNAR 2011:1)

Upplysningar till balansräkningen

Anläggningstillgångar

5 kap. 3 § första stycket 1–6 och femte stycket ÅRL

För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall uppgift lämnas om

1. tillgångarnas anskaffningsvärde,

2. tillkommande och avgående tillgångar,

3. överföringar,

4. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,

5. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

6. årets uppskrivningar, med särskild uppgift om uppskrivningsbeloppets användning och oavskrivet uppskrivningsbelopp,

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte stycket ska det som föreskrivs i första och andra styckena om anläggningstillgångarnas poster i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna. Lag (2010:1515).

 

 

19.22. Upplysningen om tillgångarnas anskaffningsvärde enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestå av uppgift om tillgångarnas ingående och utgående anskaffningsvärden.

19.23. Har tillgångar anskaffats med offentligt stöd ska uppgift om anskaffningsvärde enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) avse tillgångarnas redovisade anskaffningsvärde. Uppgift ska lämnas om stödets storlek.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

4 kap. 6 § andra stycket ÅRL

I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt. Lag (2004:1173).

 

Finansiella anläggningstillgångar

5 kap. 4 b § tredje stycket ÅRL

I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 4 kap. 14 a–14 c §§ får värderas till verkligt värde och vilkas bokförda värde är högre än det verkliga värdet skall upplysningar lämnas om

1. bokfört värde och det verkliga värdet, och

2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ner och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas. Lag (2007:132).

 

5 kap. 4 c § ÅRL

Föreskrifterna i 4 a § och 4 b § skall även tillämpas på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § skall anses som derivatinstrument. Lag (2003:774).

 

Omsättningstillgångar

Pågående arbete för annans räkning

19.24. Ett företag som redovisar ett tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris

enligt alternativregeln (se punkterna 6.21och 6.22) ska, i det fall någon resultatavräkning inte redovisats, för sådana pågående uppdrag lämna upplysning om

a) aktiverade nedlagda utgifter, och

b) fakturerat belopp.

Upplysning enligt första stycket ska lämnas till tillgångsposten Pågående arbete för annans räkning, om aktiverade nedlagda utgifter är större än fakturerat belopp.

Upprättas balansräkningen i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas upplysningen till posten Varulager m.m. (BFNAR 2011:1)

Fordringar

5 kap. 10 § första och tredje styckena ÅRL

För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall anges den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte stycket ska det som föreskrivs i första och andra styckena om fordringsposter och skuldposter i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna. Lag (2005:918).

 

5 kap. 12 § ÅRL

Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en

motsvarande befattningshavare i företaget eller i ett annat koncernföretag, skall upplysning lämnas om detta. Detsamma gäller om företaget har ställt pant eller annan säkerhet eller har ingått ansvarsförbindelse till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

Uppgift skall lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av ställda säkerheter och ingångna ansvarsförbindelser samt beloppet av de lån för vilka säkerhet ställts. Uppgift skall även lämnas om vilken anknytning till företaget den har som företaget har lämnat lån till, ställt säkerhet för eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för.

Andra stycket tillämpas också, om ett aktiebolag har lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Eget kapital

5 kap. 5 § ÅRL

Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden eller fonden för verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, skall uppgift lämnas om

1. fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

2. belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och

3. belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk med uppgift om hur beloppet har använts. Lag (2003:774).

 

5 kap. 14 § andra stycket första meningen ÅRL

Förändringar i eget kapital jämfört med föregående års balansräkning skall specificeras. Lag (2005:556).

 

5 kap. 14 § tredje stycket ÅRL

Vid aktiekapitalet skall antalet aktier anges. Består aktiekapitalet av aktier av olika slag, skall motsvarande uppgift lämnas för varje aktieslag. Lag (2005:556).

 

Skulder

5 kap. 10 § andra och tredje styckena ÅRL

För varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska anges den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen samt den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte stycket ska det som föreskrivs i första och andra styckena om fordringsposter och skuldposter i balansräkningen i stället avse de sammanslagna posterna. Lag (2010:1515).

 

5 kap. 13 § ÅRL

Om företaget har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till

nyteckning, skall för varje lån eller liknande rättighet anges utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller för nyteckning. För varje lån mot vinstandelsbevis skall utestående lånebelopp och räntebestämmelserna anges. Lag (1999:1112).

 

Pågående arbete för annans räkning

19.25. Ett företag som redovisar ett tjänste- eller entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln (se punkterna 6.21och 6.22) ska, i det fall någon resultatavräkning inte redovisats, för sådana pågående uppdrag lämna upplysning om

a) aktiverade nedlagda utgifter, och

b) fakturerat belopp.

Upplysning enligt första stycket ska lämnas till skuldposten Pågående arbete för annans räkning, om aktiverade nedlagda utgifter är mindre än fakturerat belopp.

Upprättas balansräkningen i förkortad form enligt 3 kap. 4 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas upplysningen till posten Kortfristiga skulder.
(BFNAR 2011:1)

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

5 kap. 12 § ÅRL

Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en

motsvarande befattningshavare i företaget eller i ett annat koncernföretag, skall upplysning lämnas om detta. Detsamma gäller om företaget har ställt pant eller annan säkerhet eller har ingått ansvarsförbindelse till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

Uppgift skall lämnas om storleken av lämnade lån, huvudsakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av ställda säkerheter och ingångna ansvarsförbindelser samt beloppet av de lån för vilka säkerhet ställts. Uppgift skall även lämnas om vilken anknytning till företaget den har som företaget har lämnat lån till, ställt säkerhet för eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för.

Andra stycket tillämpas också, om ett aktiebolag har lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2005:918)

 

Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

5 kap. 11 a § första stycket 1 ÅRL *

Om företaget har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen och riskerna eller fördelarna med arrangemangen är betydande ska, när uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att bedöma företagets ställning, uppgift lämnas om

1. inriktningen på och det kommersiella syftet med arrangemangen, och

Lag (2009:34).

 

19.26. Sådan uppgift som ett företag ska lämna enligt 5 kap. 11 a § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) ska ange

   a) vilket slags arrangemang det är fråga om, och

   b) de kommersiella skäl som företaget har för att ägna sig åt arrangemanget.         (BFNAR 2009:3)