Kapitel 18 – Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Grundläggande bestämmelser

3 kap. 1 § andra meningen ÅRL

Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen. Lag (1999:1112).

 

Ställda säkerheter

5 kap. 11 § första och tredje styckena ÅRL

För varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 skall, om säkerhet har ställts, omfattningen av säkerheterna anges med uppgift om deras art och form.

För mindre företag som slår samman poster enligt 3 kap. 4 § femte stycket ska, i stället för vad som föreskrivs i första stycket, anges omfattningen av ställda säkerheter för den sammanslagna posten med uppgift om deras art och form. Lag (2010:1515).

 

18.1. Den upplysning som ska lämnas enligt 5 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) beträffande omfattningen av respektive ställd säkerhet är tillgångens redo- visade värde. För respektive slag av inteckning ska upplysning i stället lämnas om inteckningens belopp.

Ansvarsförbindelser

När ska ett företag redovisa en ansvarsförbindelse?

18.2. Ett företag ska redovisa en ansvarsförbindelse om företaget har ett möjligt

åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler

a) men ett utflöde av resurser förväntas endast om en eller flera andra händelser också inträffar,

b) det är osäkert om dessa framtida händelser kommer att inträffa, och

c) det ligger utanför företagets kontroll om händelserna kommer att inträffa.

Företaget ska också redovisa en ansvarsförbindelse om företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler som inte har redovisats som skuld eller avsättning på grund av att

a) det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åta-
     gandet, eller

b) en tillförlitlig uppskattning av beloppet inte kan göras.

18.3. Ett företag ska alltid redovisa en ansvarsförbindelse om företaget

a) har tecknat ett borgensåtagande eller liknande, eller

b) är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag.

Värdering av ansvarsförbindelser

18.4. En ansvarsförbindelse enligt punkt 18.2 ska redovisas till det belopp som motsvarar en välgrundad uppskattning av åtagandet.

En ansvarsförbindelse enligt punkt 18.3 a ska redovisas till värdet av åtagandet.

En ansvarsförbindelse enligt punkt 18.3 b ska redovisas till summan av det andra företagets skulder och avsättningar på balansdagen.

18.5. Ansvarsförbindelser får inte nuvärdeberäknas.

18.6. Ett företag ska även lämna upplysning om sådana ansvarsförbindelser som inte kan bestämmas till ett belopp. Upplysningen ska avse ansvarsförbindelsens art och form.