Kapitel 17 – Skulder

Tillämpning

17.1. Kapitlet behandlar inte

a) förskott från kunder (se punkt 6.14),

b) pågående arbete för annans räkning (se punkt 6.23), eller

c) fakturerad men ej upparbetad intäkt (se punkt 6.20).

Kapitlet behandlar inte heller värdering av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (se kapitel 6 och 7) med undantag för ospecificerad skuld till leverantörer samt semesterlöneskuld (se punkterna 17.9 och 17.10).

Grundläggande bestämmelser

Vilka skulder ska ett företag redovisa?

17.2. Ett företag ska redovisa en skuld om

a) företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler, och

b) det förväntas att ett utflöde av resurser från företaget kommer att krävas för att reglera åtagandet.

17.3. En skuld som är tvistig ska redovisas som skuld om tvisten rör skuldens existens, belopp, kvaliteten på det levererade eller liknande. Uppenbart grundlösa krav som riktas mot företaget ska däremot inte redovisas.

Offentliga stöd

17.4. Ett offentligt stöd ska redovisas som skuld om stödet är utbetalt till företaget

och förenat med ovillkorlig återbetalningsskyldighet.

Ett offentligt stöd ska också redovisas som skuld om stödet är utbetalt till företaget och förenat med villkor som företaget bedömer att det inte kan uppfylla.

När är en skuld långfristig respektive kortfristig?

17.5. En skuld som förfaller inom 12 månader efter balansdagen är en kortfristig

skuld. Andra skulder är långfristiga.

En checkräkningskredit som förfaller inom 12 månader efter balansdagen ska normalt redovisas som långfristig skuld om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen.

Värdering

17.6. En skuld ska värderas till det belopp som krävs för att reglera åtagandet.

17.7. Skulder får inte nuvärdeberäknas.

Skulder i utländsk valuta

4 kap. 13 § ÅRL

Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till

redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i överensstämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2000:34).

 

17.8. En skuld i utländsk valuta ska räknas om till balansdagens kurs. Den del av en skuld i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot räknas om till termins-kursen.

Ospecificerad skuld till leverantörer

17.9. Skulder till leverantörer som företaget inte fått faktura på får redovisas som en ospecificerad skuld i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om var och en av de enskilda skulderna är

a) av oväsentlig betydelse för företaget, och

b) svår att specificera och värdera.

Det redovisade värdet ska dels vara skäligt med hänsyn till förhållandena på balans-dagen, dels grundas på erfarenhet eller annan välgrundad värdering.

Semesterlöneskuld

17.10. Ett företag ska redovisa de anställdas intjänade men inte uttagna semesterdagar som semesterlöneskuld i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Lagstadgade arbetsgivaravgifter ska ingå i semesterlöneskulden men däremot inte avgifter enligt avtal.

Semesterlöneskulden ska beräknas individuellt för varje anställd.