Kapitel 16 – Avsättningar

Tillämpning

16.1. Kapitlet behandlar inte framtida förluster vid redovisning av

a) varulager (se kapitel 12), eller

b) tjänste- och entreprenaduppdrag (se kapitel 6).

Grundläggande bestämmelser

När ska ett företag redovisa en avsättning?

3 kap. 9 § ÅRL

Som avsättningar skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som avsättningar.
Lag (1999:1112).

 

16.2. Ett företag ska redovisa en avsättning om

a) företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler,

b) det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet,
      och

c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vad får inte redovisas som en avsättning?

16.3. En avsättning får inte göras för utgifter som krävs för den framtida verksamheten.

16.4. En avsättning får inte göras för beräknad inkomstskatt som ska betalas i framtiden och som beror på skillnaden mellan å ena sidan en tillgångs, en skulds eller en avsättnings redovisade värde och å andra sidan dess skattemässiga värde (uppskjuten skatt).

16.5. En avsättning får inte göras för den del av ett terminskontrakt som per balansdagen säkrar en fordran eller skuld i utländsk valuta.

Vilka avsättningar behöver inte redovisas?

16.6. Företaget behöver inte redovisa åtaganden som avsättningar om summan av dessa kan antas understiga det lägsta av 25 000 kronor och tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång.

Första stycket gäller inte pensionsåtaganden, inklusive särskild löneskatt.

Värdering

16.7. En avsättning ska göras med det belopp som motsvarar en välgrundad uppskattning av företagets utgifter för att reglera åtagandet. Vid uppskattningen ska företaget beakta risk och osäkerhet. Om åtagandet kan medföra att tillgångar avyttras eller utrangeras ska beräknad vinst inte påverka avsättningens storlek.

Särskilda regler om pensionsåtaganden, inklusive särskild löneskatt, finns i punkterna 16.15–16.18.

En välgrundad uppskattning enligt första stycket innebär normalt följande:

Åtagande

En välgrundad

uppskattning innebär

En välgrundad

uppskattning får

alternativt anses innebära

Av löpande karaktär, t.ex. öppet köp

att avsättningen ska beräknas med ledning av tidigare års faktiska utgifter för motsvarande typ av åtagande

att avsättningen, i avsaknad

av uppgifter om tidigare års faktiska utgifter, beräknas utifrån företagsekonomiskt motiverade riktlinjer för branschen

Garantiåtagande

att avsättningen ska beräknas med ledning av tidigare års faktiska utgifter för  motsvarande typ av åtagande

att avsättningen beräknas

enligt inkomstskattelagen

(1999:1229)

Förlustkontrakt, t.ex. ej

annullerbara

inköpskontrakt för varor

att avsättningen ska beräknas som det lägsta av företagets utgifter för att inte fullfölja kontraktet och nettot av kontrakterat pris minskat med tillgångens nettoförsäljningsvärde

 

Övriga avsättningar

utom avsättningar enligt

punkterna 16.8 och 16.9

att avsättningen ska beräknas med ledning av innehållet i avtal eller offentligrättsliga regler

 

 

16.8. Avsättning till följd av tvist med myndighet eller i domstol ska redovisas till

det belopp som beslutats av den instans som senast prövat ärendet.

16.9. Avsättning till följd av beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling och

återställande av plats ska redovisas successivt över tillgångens nyttjandeperiod.

Nuvärdeberäkning

16.10. Andra avsättningar än pensionsåtaganden ska nuvärdeberäknas om åtagandet

kan antas vara reglerat senare än tio år efter balansdagen.

Andra avsättningar än pensionsåtaganden får, men behöver inte, nuvärdeberäknas om åtagandet kan antas vara reglerat inom tio år efter balansdagen. Väljer företaget att nuvärdeberäkna en sådan avsättning ska alla avsättningar nuvärdeberäknas.

Ett företag som tidigare inte har nuvärdeberäknat avsättningar får byta värderingsmetod till nuvärdeberäkning. Ett företag som nuvärdeberäknar avsättningar får endast byta värderingsmetod om det finns särskilda skäl.

16.11. Vid nuvärdeberäkning enligt punkt 16.10 ska företaget använda en räntesats som motsvarar statslåneräntan på balansdagen, avrundad uppåt till närmast hela procenttal.

Företaget får vid nuvärdeberäkning använda samma räntesats under hela den tid som respektive avsättning redovisas.

Förändringar i avsättningar

16.12. En avsättning i balansräkningen ska omprövas varje balansdag. Är något villkor i punkt 16.2 a–c inte uppfyllt ska avsättningen återföras om inte annat följer av punkt 16.18.

16.13. Värdet på en avsättning i balansräkningen ska justeras varje balansdag så att

det motsvarar en välgrundad uppskattning av företagets utgifter för att reglera åtagandet.

Första stycket gäller inte pensionsåtaganden, inklusive särskild löneskatt.

16.14. En återföring eller en förändring i avsättningens redovisade värde ska redovisas i den kostnadspost som avsättningen hänför sig till. Den del av förändringen av en avsättnings redovisade värde som beror på nuvärdeberäkning enligt punkt 16.10 ska dock redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Särskilt om pensioner

16.15. Ett åtagande om pension som uteslutande är beroende av värdet på en av företaget ägd tillgång ska tas upp till tillgångens redovisade värde.

Övriga pensionsåtaganden ska tas upp till värdet enligt allmän pensionsplan eller kapitalvärdet beräknat enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Har företaget valt att trygga pensionsåtagandena genom överföring av medel till en pensionsstiftelse ska en avsättning redovisas endast om stiftelsens förmögenhet understiger åtagandet. Avsättningen ska tas upp till det värde som inte täcks av pensionsstiftelsens förmögenhet värderad enligt 3 kap. 3 § stiftelselagen (1994:1220).

16.16. Särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader ska beräknas på pensionsåtagandets redovisade värde och med aktuell skattesats. Företaget ska även göra en avsättning om skyldigheten att betala särskild löneskatt inträder först i samband med att pensionen betalas ut. Avsättningen redovisas i posten Övriga avsättningar, om inte annat framgår av punkt 16.17.

16.17. Omfattar ett pensionsåtagande enligt punkt 16.15 första stycket både pension och särskild löneskatt får summan redovisas i posten Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

16.18. Företaget får endast återföra en avsättning enligt punkt 16.12 om återföringen inte står i strid med 7 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.