Kapitel 14 – Kortfristiga placeringar inklusive kassa och bank

Tillämpning

14.1. Kapitlet behandlar inte andelar i koncernföretag (se kapitel 20).

Grundläggande bestämmelser

Vad är en kortfristig placering?

14.2. En placering som företaget avser avyttra inom 12 månader efter balansdagen

är en kortfristig placering.

Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning (en värdepappersportfölj) ska klassificeras som en kortfristig placering om hela portföljen är avsedd att avyttras inom 12 månader efter balansdagen.

En eller flera kortfristiga placeringar?

14.3. En värdepappersportfölj är en kortfristig placering även om förändringar inom portföljen görs under året.

Egna aktier*

4 kap. 14 § första stycket ÅRL

Egna aktier får inte tas upp som tillgång. Lag (2001:934).

 

*Företag som tillämpar det allmänna rådet kan endast äga egna aktier i de fall som anges i 19 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Värdering

4 kap. 9 § första stycket ÅRL

Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 10 §, 12 §, 13 a §, 14 a §, 14 e § eller 14 f §, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Lag (2004:1173).

 

Ingen värdering till verkligt värde

14.4. Företag som tillämpar detta allmänna råd får inte värdera kortfristiga placeringar till verkligt värde trots att 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det.

Lägsta värdets princip

14.5. En värdepappersportfölj som klassificerats som omsättningstillgång värderas i sin helhet till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Övriga kortfristiga placeringar värderas individuellt enligt lägsta värdets princip.

Kassa- och bankmedel i utländsk valuta

14.6. Kassa- och bankmedel i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs.

 

Anskaffningsvärde för kortfristiga placeringar

4 kap. 9 § andra stycket ÅRL

Med anskaffningsvärde förstås, om inte annat följer av 11 §, utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet tillämpas 3 § andra–fjärde styckena. Lag (2004:1173).

4 kap. 3 § andra stycket ÅRL

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Lag (2010:1515).

 

14.7. Sådana utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet och enligt 4 kap. 3 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska räknas in i anskaffningsvärdet för en kortfristig placering är

a) courtage,

b) omsättningsavgift, och

c) andra liknande utgifter.

Förvaltningsavgifter är inte en sådan utgift som avses i första stycket.

Vid förvärv i utländsk valuta ska valutakursen vid tidpunkten då transaktionen bokfördes användas vid fastställande av anskaffningsvärdet.

14.8. Har en delpost av aktier av samma slag och sort avyttrats ska anskaffningsvärdet beräknas enligt genomsnittsmetoden.

14.9. Har Skatteverket gett ut allmänna råd om anskaffningsutgift för aktie ska anskaffningsvärdet justeras till den av Skatteverket rekommenderade anskaffningsutgiften.

Nettoförsäljningsvärde

4 kap. 9 § tredje stycket ÅRL

Med nettoförsäljningsvärde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Om det finns särskilda skäl, får återanskaffningsvärdet, i förekommande fall med avdrag för inkurans, eller något annat värde som är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§ användas i stället för nettoförsäljningsvärdet. Lag (2004:1173).

 

14.10. Nettoförsäljningsvärdet för en kortfristig placering med noterad kurs är balans-dagens senast noterade betalkurs med avdrag för courtage och andra direkta försäljningskostnader.

14.11. Nettoförsäljningsvärdet för kortfristiga placeringar som saknar noterad kurs

ska beräknas enligt de metoder som används på marknaden för att värdera respektive typ av tillgång.