Kapitel 13 – Kortfristiga fordringar

Tillämpning

13.1. Kapitlet behandlar inte upparbetade men ej fakturerade intäkter från tjänste och

entreprenaduppdrag (se kapitel 6).

Kapitlet behandlar inte heller värdering av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (se kapitel 6 och 7).

 

Grundläggande bestämmelser

Vad är kortfristiga fordringar?

13.2. Fordringar som normalt förfaller till betalning inom 12 månader efter balansdagen är kortfristiga.

Vad får inte redovisas som kortfristig fordran?

13.3. Ett företag får inte redovisa en kortfristig fordran som representerar en reduktion av framtida skatt (uppskjuten skattefordran).

 

Värdering

4 kap. 9 § första stycket ÅRL

Omsättningstillgångar skall, om inte annat följer av 10 §, 12 §, 13 a §, 14 a §, 14 e § eller 14 f §, tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Lag (2004:1173).

 

13.4. En kortfristig fordran får inte tas upp till ett högre belopp än vad som beräknas inflyta.

Kortfristiga fordringar i utländsk valuta

4 kap. 13 § ÅRL

Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till

redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i överens- stämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2000:34).

 

13.5. Kortfristiga fordringar i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs.

Den del av en fordran i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot värderas till terminskursen.

Belånade kundfordringar

13.6. Kundfordringar som företaget belånat ska värderas enligt punkt 13.4 och

redovisas i balansräkningen i posten Kundfordringar.