Kapitel 11 – Finansiella anläggningstillgångar

Tillämpning

11.1. Kapitlet behandlar inte

a) andelar i koncernföretag (se kapitel 20), eller

b) andelar i intresseföretag (se kapitel 20).

Grundläggande bestämmelser

Vad är en finansiell anläggningstillgång?

11.2. En finansiell tillgång som företaget avser inneha längre tid än 12 månader efter balansdagen är en finansiell anläggningstillgång.

Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning (en värdepappersportfölj) ska klassificeras som en finansiell anläggningstillgång om portföljen är avsedd att innehas längre tid än 12 månader efter balansdagen.

11.3. En kapitalförsäkring är en finansiell anläggningstillgång om utbetalningarna ska tillfalla företaget och försäkringen är förenad med återköpsrätt.

Vad får inte redovisas som finansiell anläggningstillgång?

11.4. Ett företag får inte redovisa en långfristig fordran som representerar en reduktion av framtida skatt (uppskjuten skattefordran).

En eller flera finansiella anläggningstillgångar?

11.5. En värdepappersportfölj är en finansiell anläggningstillgång även om förändringar inom portföljen görs under året.

 

Värdering

Ingen värdering till verkligt värde

4 kap. 3 § första stycket ÅRL

Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a, 14 e eller 14 f §. Lag (2010:1515).

 

11.6. Ett företag som tillämpar detta allmänna råd får inte värdera finansiella

anläggningstillgångar till verkligt värde trots att 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det.

Långfristiga fordringar i utländsk valuta

4 kap. 13 § ÅRL

Fordringar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan får omräknas till

redovisningsvalutan enligt växelkursen på balansdagen, om detta står i överens- stämmelse med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2000:34).

 

11.7. En långfristig fordran i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs.

Den del av en fordran i utländsk valuta som är säkrad med ett terminskontrakt ska däremot värderas till terminskursen.

 

Anskaffningsvärde och redovisat värde för finansiella anläggningstillgångar

4 kap. 3 § andra stycket ÅRL

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Lag (2010:1515).

 

11.8. Sådana utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet och enligt 4 kap. 3 §

andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska räknas in i anskaffningsvärdet för en finansiell anläggningstillgång är

a) courtage,

b) omsättningsavgift, och

c) andra liknande utgifter.

Förvaltningsavgift är inte en sådan utgift som avses i första stycket.

Vid förvärv i utländsk valuta ska valutakursen vid tidpunkten då transaktionen bokfördes användas vid fastställande av anskaffningsvärdet.

11.9. Upplupen avkastning som ingår i inköpspriset för en finansiell anläggningstillgång ska minska tillgångens anskaffningsvärde.

Aktieutdelning som ingår i inköpspriset behöver dock inte minska tillgångens anskaffningsvärde.

11.9.A. Erhållen insatsemission ska öka det redovisade värdet på andelen när behörigt organ har fattat beslut om insatsemission. (BFNAR 2009:3).

11.10. Aktieägartillskott som ett företag lämnar ska öka det redovisade värdet på aktierna när utfästelsen lämnas. Lämnas utfästelsen efter räkenskapsårets utgång men innan årsredovisningen avges får tillskottet redovisas på balansdagen.

När behörigt organ har fattat beslut om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott ska det redovisade värdet på aktierna minskas.

11.11. Har en delpost av aktier av samma slag och sort avyttrats ska anskaffningsvärdet beräknas enligt genomsnittsmetoden.

11.12. Har Skatteverket gett ut allmänna råd om anskaffningsutgift för aktie ska

anskaffningsvärdet justeras till den av Skatteverket rekommenderade anskaffningsutgiften.

11.13. Det redovisade värdet för en finansiell anläggningstillgång med en garanterad

avkastning ska successivt förändras med skillnaden mellan anskaffningsvärde

och garanterat inlösenvärde.

 

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

4 kap. 5 § första och andra styckena ÅRL

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer

av 3 § och 4 § första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.

 

Vilket värde ska jämföras med det redovisade värdet?

11.14. Vid en nedskrivningsprövning ska det redovisade värdet på en finansiell anläggningstillgång med noterad kurs jämföras med balansdagens senast noterade betalkurs.

11.15. Vid en nedskrivningsprövning ska det redovisade värdet på en finansiell

anläggningstillgång som saknar noterad kurs jämföras med ett värde beräknat enligt de metoder som används på marknaden för att värdera respektive typ av tillgång.

11.16. Vid en nedskrivningsprövning ska det redovisade värdet på en sådan kapitalförsäkring som anges i punkt 11.3 jämföras med försäkringens återköpsvärde på balansdagen.

När ska nedskrivning ske?

11.17. Är värdet på en finansiell anläggningstillgång noll kronor på balansdagen ska

tillgången alltid skrivas ned till noll kronor. Överstiger värdet noll kronor behöver nedskrivning inte göras om tillgångens värde understiger det redovisade värdet med mindre än det lägsta av 25 000 kronor och 10 procent av det egna kapitalet vid årets ingång.

Nedskrivning ska dock alltid göras om det sammanlagda värdet på företagets

finansiella anläggningstillgångar på balansdagen understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än det lägsta av 25 000 kronor och 10 procent av det egna kapitalet vid årets ingång.

11.18. En finansiell anläggningstillgång ska skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet,

om avtal om avyttring finns på balansdagen och avyttringen kommer att ge upphov till en realisationsförlust.

11.19. En finansiell anläggningstillgång med ett garanterat inlösenvärde, som företaget avser behålla till förfall, behöver endast skrivas ned om det redovisade värdet minskat med eventuell kvarvarande överkurs enligt punkt 11.13 överstiger det garanterade värdet.

Återföring av en nedskrivning

4 kap. 5 § tredje och fjärde styckena ÅRL

En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den.

Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena skall redovisas i resultaträkningen.

 

11.20. En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång ska återföras till den del

värdet på tillgången har ökat jämfört med värdet vid nedskrivningen. Värdet

ska beräknas på samma sätt som vid nedskrivningen.

 

Uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar

4 kap. 6 § ÅRL

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första– tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur

uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp skall efter

uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2004:1173).

 

11.21. Företag som tillämpar detta allmänna råd får inte skriva upp en finansiell anläggningstillgång trots att 4 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det.