Kapitel 10 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Grundläggande bestämmelser

En eller flera immateriella eller materiella anläggningstillgångar?

10.1. Delar av en enhet utgör tillsammans en anläggningstillgång om varje del är

nödvändig för att enheten ska kunna fungera i enlighet med sin grundläggande funktion. Även delar som har ett naturligt inbördes samband och förvärvas för att användas som en enhet utgör en anläggningstillgång.

Immateriell eller materiell anläggningstillgång?

10.2. En anläggningstillgång som består av både immateriella och materiella delar ska anses vara materiell om den materiella delen utgör 50 procent eller mer av det sammanlagda anskaffningsvärdet vid investeringstidpunkten.

Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar

4 kap. 2 § ÅRL

Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill).

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgång. Lag (1999:1112).

 

10.3. En egenupparbetad immateriell anläggningstillgång får inte redovisas som

tillgång trots att 4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det. Utgifter som kan hänföras till en sådan tillgång ska redovisas som kostnad.

Vilka materiella anläggningstillgångar får redovisas som kostnad?

10.4. En materiell anläggningstillgång får redovisas som kostnad, om anskaffningsvärdet beräknat enligt punkterna 10.8–10.10 understiger ett halvt prisbasbelopp med tillägg för mervärdesskatt som inte ska dras av eller återbetalas enligt mervärdesskattelagen (1994:200). (BFNAR 2009:3)

10.5. En materiell anläggningstillgång får redovisas som kostnad, om den kan antas ha en nyttjandeperiod på högst tre år.

Förbättringsutgifter på annans fastighet

10.6. Förbättringsutgifter på annans fastighet ska redovisas som en materiell anläggningstillgång i posten Förbättringsutgifter på annans fastighet, om nyttjanderättshavaren bekostat utgifterna och övriga förutsättningar för aktivering är uppfyllda.

Redovisning av materiella anläggningstillgångar till bestämd mängd och fast värde

4 kap. 12 § ÅRL

Materiella anläggningstillgångar, råvaror och förnödenheter som omsätts och vilkas

sammantagna värde är av underordnad betydelse för företaget, får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, om deras kvantitet, värde och sammansättning inte varierar väsentligt. Lag (1999:1112).

 

10.7. Värdet av en delpost i posten Materiella anläggningstillgångar, som enligt 4 kap. 12 §
årsredovisningslagen (1995:1554) får tas upp till en bestämd mängd och ett fast värde, anses inte variera väsentligt om delpostens värde kan antas ligga i intervallet plus/minus 20 procent av det redovisade värdet.

Anskaffningsvärde för immateriella och materiella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella och materiella anläggningstillgångar

4 kap. 3 § andra stycket ÅRL

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Lag (2010:1515).

 

10.8. Sådana utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet och som enligt 4 kap. 3 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska räknas in i anskaffningsvärdet för en immateriell och materiell anläggningstillgång, kan vara utgifter för

a) frakt,

b) tull och import,

c) lagfart,

d) installation, och

e) konsulttjänster.

Avdrag ska göras för varurabatter, bonus och andra liknande prisavdrag.

Beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats ska inte räknas in i anskaffningsvärdet för en förvärvad anläggningstillgång.

Vid förvärv i utländsk valuta ska valutakursen vid tidpunkten då transaktionen bokfördes användas vid fastställande av anskaffningsvärdet. (BFNAR2009:3)

10.9. Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång som tidigare leasats utgörs av

a) det belopp som leasetagaren betalar till leasegivaren för att lösa tillgången, och

b) de på lösendagen kvarvarande leasingavgifter som redovisats som en tillgång i balansräkningen.

Egentillverkade materiella anläggningstillgångar

4 kap. 3 § första, tredje och fjärde styckena ÅRL

Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a, 14 e eller 14 f §.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet, ska en upplysning om detta lämnas i en not.
Lag (2010:1515).

 

10.10. I anskaffningsvärdet för en egentillverkad materiell anläggningstillgång ska inräknas

a) inköpspriset för material,

b) utgifter för lön till och arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med att tillverka tillgången, och

c) sådana utgifter och avdrag som anges i punkt 10.8.

10.11. I anskaffningsvärdet för en egentillverkad materiell anläggningstillgång får inte räknas in utgifter för

a) ränta,

b) förkastade alternativ,

c) administration,

d) nedmontering, bortforsling och återställning,

e) forskning, eller

f) annan utveckling än sådan som avser produktion av ritningar eller liknande vilka är avsedda att utan vidare bearbetning kunna ligga till grund för tillverkning av tillgången.

10.12. De av årets utgifter som är hänförliga till egentillverkning av anläggningstillgångar ska bruttoredovisas i resultaträkningen.

Tillkommande utgifter för immateriella och materiella anläggningstillgångar

4 kap. 3 § femte stycket ÅRL

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år.
Lag (2010:1515).

 

Byggnader och mark

10.13. Utgifter för tillbyggnad ska tas upp som tillgång.

10.14. Utgifter för ombyggnad ska tas upp som tillgång till den del de kan antas höja

värdet på fastigheten. Utgifter som får dras av direkt enligt inkomstskattelagen (1999:1229) får även kostnadsföras i redovisningen.

Övriga immateriella och materiella anläggningstillgångar

10.15. Tillkommande utgifter som hänförs till andra tillgångar än byggnad och mark

ska läggas till det redovisade värdet, om tillgångens funktion eller prestanda tydligt förbättras i förhållande till vad som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den senare tidpunkt då tillgångens prestanda tydligt förbättrades.

 

Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Gemensamma bestämmelser

4 kap. 4 § ÅRL

Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna period.

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas, skall det i en not lämnas upplysning om detta. I noten skall i så fall också anges skälen för den längre avskrivningstiden.

Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2004:1173).

 

10.16. Nyttjandeperioden är den tid som företaget avser att nyttja tillgången.

Nyttjandeperioden får bestämmas i enlighet med punkterna 10.23, 10.24, 10.26 och 10.27.

10.17. Varje anläggningstillgång ska skrivas av för sig.

10.18. Delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång ska skrivas av gemensamt om inte annat följer av andra eller tredje styckena.

Mark, markanläggning, byggnad, byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa tillgångar utgör separata avskrivningsenheter och ska skrivas av var för sig.

Tillkommande utgifter avseende andra tillgångar än som anges i andra stycket utgör inte en separat avskrivningsenhet.

10.19. Avskrivning ska påbörjas det år tillgången tas i bruk. När det gäller byggnad som förvärvas får avskrivning påbörjas första året företaget redovisar byggnaden i balansräkningen även om den inte tagits i bruk.

Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år oavsett om tillgången varit i bruk endast en del av räkenskapsåret.

Avskrivning behöver inte göras det år tillgången avyttras.

10.20. Avskrivning ska göras även om tillgångens redovisade värde understiger dess

verkliga värde.

10.21. Avskrivning får göras genom att det totala anskaffningsvärdet skrivs av till

dess tillgångens redovisade värde är noll kronor.

Avskrivning får även göras genom att det totala anskaffningsvärdet minskat med ett fastställt restvärde skrivs av till dess tillgångens redovisade värde motsvarar restvärdet. Denna metod ska tillämpas på samtliga delposter av samma slag. Det fastställda restvärdet ska motsvara vad företaget förväntas få för tillgången efter nyttjandeperiodens slut efter avdrag för kostnader i samband med avyttringen. Restvärdet ska fastställas i anskaffningstidpunktens rådande prisnivå.

Andra stycket får inte tillämpas vid avskrivning av byggnader eller om företaget tillämpar punkt 10.23, 10.24 eller 10.26.

10.22. Fastställd avskrivningsplan ska omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen är uppenbart felaktig.

Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar

10.23. Nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar får bestämmas till fem år.

Förbättringsutgifter på annans fastighet

10.24. Nyttjandeperioden för förbättringsutgifter på annans fastighet får bestämmas till

a) 10 år för täckdiken, samt

b) 20 år för annan förbättring.

Byggnader och mark

10.25. Mark får inte skrivas av.

10.26. Nyttjandeperioden för markanläggningar får bestämmas till

a) 10 år för täckdiken och skogsvägar, samt

b) 20 år för övriga markanläggningar.

10.27. Nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad får

bestämmas till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader.

10.28. Uppskrivning av byggnad ska skrivas av under byggnadens återstående

nyttjandeperiod.

Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar

4 kap. 5 § första och fjärde styckena ÅRL

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer

av 3 § och 4 § första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena skall redovisas i resultaträkningen.

 

Gemensamma bestämmelser

10.29. Varje avskrivningsenhet ska nedskrivningsprövas för sig.

10.30. En anläggningstillgång ska skrivas ned till nettoförsäljningsvärdet, om avtal om avyttring finns på balansdagen och avyttringen kommer att ge upphov till en realisationsförlust.

Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar

10.31. Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till högst fem år ska skrivas ned om det är uppenbart att nedskrivning behövs.

10.32. Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till mer än fem år ska skrivas ned om

a) tillgångens nytta för företaget har minskat avsevärt till följd av en inträffad händelse (nedskrivningsindikation) som innebär att tillgångens funktion eller användbarhet i företaget har minskat, och

b) tillgångens nytta för företaget inte kan antas bli återställd senast två år efter det att nedskrivningsindikationen inträffade.

10.33. Vid nedskrivning ska tillgången skrivas ned antingen till det värde tillgången

skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år eller till det verkliga värdet, om det värdet uppenbart är lägre.

Företaget får skriva ned tillgången till ett högre värde än det värde tillgången skulle ha haft om avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år, om företaget kan visa att tillgången har ett högre verkligt värde.

Byggnader och mark

10.34. Är det uppenbart att värdet på en byggnad, markanläggning eller mark på

balansdagen betydligt understiger det redovisade värdet, ska företaget göra en uppskattning av den enskilda tillgångens återstående värde i företaget och skriva ned tillgången till detta värde.

Återföring av en nedskrivning

4 kap. 5 § tredje stycket ÅRL

En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den.

 

10.35. En nedskrivning ska återföras endast om skälet för nedskrivningen inte finns kvar.

10.36. En återföring av en nedskrivning får inte medföra att tillgången får ett högre värde jämfört med om avskrivning skett på det ursprungliga avskrivningsunderlaget.

Uppskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar

4 kap. 6 § första och tredje styckena ÅRL

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första– tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2004:1173).

 

10.37. Företag som tillämpar detta allmänna råd får inte skriva upp andra anläggningstillgångar än byggnad och mark trots att 4 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det.

10.38. Byggnad och mark får skrivas upp till högst taxeringsvärdet.