BFNAR 2007:4 Uttalande om definitioner och begrepp

Uppdaterat 2016-09-22

1. I Bokföringsnämndens allmänna råd med tillhörande vägledningar och uttalanden samt övriga rekommendationer och uttalanden betyder

a) börs: det som utgör en reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller en motsvarande marknad utanför EES,

b) noterade företag: företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES,

c) icke-noterade företag: företag som inte är noterade företag, och

d) noterad kurs: det pris för en aktie eller något annat finansiellt instrument som har betalats i handeln på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. (BFNAR 2016:4)

2. Begreppet auktoriserad marknadsplats utgår.

——————

BFNAR 2007:4

Detta allmänna råd gäller från den 1 november 2007.

BFNAR 2016:4 Detta allmänna råd gäller från och med den 22 september 2016.

 

 

MOTIVERING

Frågan 

Från den 1 november 2007 gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Den innebär bland annat att nya begrepp och termer införts i svensk rätt och att vissa hittills tillämpade begrepp försvunnit. Ett exempel är begreppet noterad som med den nya lagen byts ut mot begreppet upptagen till handel.

Bedömning 

Bokföringsnämnden använder i sin normgivning t.ex. begreppen noterade och icke-noterade företag. Med den nya lagen byts begreppet noterad ut mot begreppet upptagen till handel, vilket medför ett behov av anpassning. Ett sätt är att ändra i alla allmänna råd, uttalanden och vägledningar som innehåller utmönstrade begrepp. Ett annat sätt är att behålla de från lag utmönstrade begreppen och i stället definiera dessa i ett allmänt råd. Bokföringsnämnden bedömer att det sistnämnda alternativet är att föredra. I det nya allmänna rådet definieras sådana begrepp som behålls i Bokföringsnämndens normgivning.

Begreppet auktoriserad marknadsplats utmönstras ur lagstiftningen och utgår därför i den normgivning där det förekommer.

Detta uttalande har i sin nuvarande lydelse beslutats den 22 september 2016 av Bokföringsnämnden i plenum.