BFNAR 2006:11 Vägledning Gränsvärden

Inledning

Från och med den 1 januari 2007 ska gränsvärden beräknas för vad som är större företag respektive större koncern i svensk redovisningsreglering. Beräkningen ska ske med utgångspunkt i medelantal anställda, balansomslutning och nettoomsättning. Gränsvärdena finns angivna i

• lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

• stiftelselagen (1994:1220)

• årsredovisningslagen (1995:1554)

• bokföringslagen (1999:1078), samt

• aktiebolagslagen (2005:551).

Dessutom finns hänvisningar till gränsvärdena direkt eller indirekt i

• handelsregisterlagen (1974:157),

• lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

• lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

• bostadsrättslagen (1991:614),

• lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

• lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, samt

• revisionslagen (1999:1079).

Gränsvärdena får också betydelse vid tillämpning av Bokföringsnämndens normgivning.

Vissa bokföringsskyldiga, bl.a. ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser, ska från och med den 1 maj 2007 beakta vissa andra intäkter utöver intäkter från sålda varor och utförda tjänster vid tillämpningen av bestämmelser som hänför sig  till nettoomsättningens storlek.

Bokföringsnämnden behandlar i denna vägledning hur medelantalet anställda, balansomslutning och nettoomsättning ska beräknas samt vad som menas med begreppet andra liknande intäkter.

Innehåll