Exempel till Kapitel 7 – Resultaträkningen

7-1a – Intäkt vid försäljning av varor – kontantmetoden

Förutsättningar

År 1

En företagare som bokför enligt kontantmetoden har under sitt första

verksamhetsår fått betalt med 54 000 (43 200 + moms 10 800) för fakturor hon skickat.

Hon har dessutom skickat en faktura på 3 250 (2 600 + moms 650) som hon inte fått betalt för vid årsskiftet, men som hon bedömer att hon kommer få betalt för nästkommande år.

 

Av de betalda fakturorna avser:

a) 9 375 (7 500 + moms 1 875) arbete som hon har påbörjat före årsskiftet.

b) 10 000 (8 000 + moms 2 000) en leverans som kommer att ske nästa år. Inget arbete har påbörjats.

c) 5 000 (4 000 + moms 1 000) också en leverans som kommer att ske nästa år. Inget arbete har påbörjats.

Tänk så här

År 1

Årets intäkt beräknas som (punkt 7.1):
Årets inbetalningar från kunder

43 200

+ Fakturerade kundfordringar vid årets utgång

2 600

– Fakturerade kundfordringar vid årets ingång
– Förskott från kunder vid årets utgång

– 8 000

+ Förskott från kunder vid årets ingång
Årets intäkt

37 800

Fakturan på 3 250 (2 600 + moms 650) som skickats men som inte betalts vid årsskiftet ska ingå i intäkten.

Enligt punkt 6.72 är en inbetalning ett förskott om leverans och tillverkning av vara respektive utförande av tjänst inte har påbörjats.

Förskott över 5 000 (exkl. moms) ska dock inte ingå i årets

försäljning.

a) Beloppet som har erhållits för arbete som har påbörjats är inte ett förskott. Någon justering av årets försäljning ska därför inte göras.

b) 10 000 (8 000 + moms 2 000) avser ett arbete som inte påbörjats och är därför ett förskott. Eftersom beloppet överstiger 5 000 ska det inte ingå i årets försäljning.

c) 5 000 (4 000 + moms 1 000) avser ett arbete som inte påbörjats och är därför ett förskott. Ingen justering av intäkten görs eftersom beloppet exkl. moms understiger 5 000.

Bokför så här

År 1

Inbetalningarna bokförs löpande på följande sätt:
Konto

Debet

Kredit

Bank

54 000

Försäljning

43 200

Utgående moms

10 800

Vid bokslutet beräknas årets försäljning på ett bokslutsunderlag som också utgör bokföring. Även momsen på fakturan som var obetald vid årsskiftet skrivs på bokslutsunderlaget och räknas med i beräkningen av momsskulden.
Redovisa så här i bokslutet

År 1

Balansräkning
B7 Kundfordringar

3 250

B16 Övriga skulder

8 000

Resultaträkning
R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga

momspliktiga intäkter

37 800

Förutsättningar

År 2

År 2 slutför företagaren de uppdrag hon fått betalt för. Dessutom betalar kunden den obetalda fakturan. Hennes vidare uppdrag visas inte i exemplet.
Tänk så här

År 2

Betalning av fakturan på 3 250 (2 600 + moms 650) ska inte påverka detta års försäljning.

Förskottet på 8 000 som räknades bort från det första årets försäljning ska dock påverka det andra årets försäljning. Det sker genom att förskott vid årets ingång tas med vid beräkning av årets intäkt (punkt 7.1).

Bokför så här

År 2

När fakturan på 3 250 betalas ska den bokföras som försäljning på vanligt sätt. En justering sker på bokslutsunderlaget. Även förskottet vid årets ingång (8 000) justeras på bokslutsunderlaget.
Redovisa så här i bokslutet

År 2

Balansräkning
B7 Kundfordringar

0

B16 Övriga skulder

0

Resultaträkning
R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter

8 000

 

 

7-1b – Intäkt vid försäljning av varor – faktureringsmetoden

Förutsättningar

År 1

Om företagaren i exempel 7-1a istället bokfört enligt faktureringsmetoden hade hon under sitt första verksamhetsår bokfört att hon skickat fakturor på sammanlagt 57 250 (45 800 + moms 11 450).

Av fakturorna avser:

a) 9 375 (7 500 + moms 1 875) arbete som hon har påbörjat före årsskiftet och 36 125 (26 300 + moms 6 575) utfört arbete.

b) 10 000 (8 000 + moms 2 000) en leverans som kommer att ske nästa år. Inget arbete har påbörjats.

c) 5 000 (4 000 + moms 1 000) också en leverans som kommer att ske nästa år. Inget arbete har påbörjats.

Tänk så här

År 1

Årets försäljning är 45 800 – 8 000=37 800.

Enligt punkt 6.72 är en inbetalning ett förskott om leverans och

tillverkning av vara respektive utförande av tjänst inte har

påbörjats. Förskott över 5 000 (exkl. moms) ska dock inte ingå i

årets försäljning.

a) Beloppet som har erhållits för arbete som har påbörjats är inte ett förskott. Någon justering av årets försäljning ska därför inte göras.

b) 10 000 (8 000 + moms 2 000) avser ett arbete som inte påbörjats och är därför ett förskott. Eftersom beloppet överstiger 5 000 skadet inte ingå i årets försäljning.

c) 5 000 (4 000 + moms 1 000) avser ett arbete som inte påbörjats och är därför ett förskott. Ingen justering görs av intäkten eftersom beloppet exkl. moms understiger 5 000.

Bokför så här

År 1

Under året

Som försäljning bokförs fakturor för avslutat och påbörjat arbete samt för förskott under 5 000 när de skickas:

Konto

Debet

Kredit

Kundfordringar

47 250

Försäljning (a)

26 300

Utgående moms

6 575

Försäljning (a)

7 500

Utgående moms

1 875

Försäljning (c)

4 000

Utgående moms

1 000

Fakturorna för arbete som kommer att utföras nästa år b)
Konto

Debet

Kredit

Kundfordringar

10 000

Förskott från kund (b)

8 000

Utgående moms

2 000

Samtliga fakturor bokförs på följande sätt när de betalas:
Konto

Debet

Kredit

Kundfordringar

54 000

Bank

54 000

Redovisa så här

i bokslutet

År 1

Balansräkning
B7 Kundfordringar.

3 250

B16 Övriga skulder

8 000

Resultaträkning
R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga inkomster

37 800

Förutsättningar

År 2

År 2 slutför företagaren de uppdrag hon fått betalt för. Dessutom betalar kunden den obetalda fakturan. Hennes vidare uppdrag visas inte i exemplet
Tänk så här

År 2

Förskottet på 8 000 som räknades bort från det första årets försäljning ska påverka det andra årets försäljning. Det sker genom att förskott vid årets ingång tas med vid beräkning av årets intäkt (punkt 7.1).
Bokför så här

År 2

Ingående balans på kontot förskott från kund är 8 000. Det bokförs

om till försäljning när det inte längre är ett förskott.

Konto

Debet

Kredit

Förskott från kund

8 000

Försäljning

8 000

Redovisa så här

i bokslutet

År 2

Balansräkning
B7 Kundfordringar

0

B16 Övriga skulder

0

Resultaträkning
R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga inkomster

8 000

 

7-2 – Intäkter av offentliga stöd, skadeståndsersättningar, försäkrings-
ersättningar m.m.

Förutsättningar En företagare får i november ett beslut om ett gårdsstöd från EU på 25 000. Pengarna kommer att betalas till henne i februari nästa år.
Tänk så här Ett offentligt stöd ska tas upp som intäkt det år beslut fattats (punkt 7.2) och ska därmed påverka resultatet år 1. Stödet ska således inte påverka resultatet det år det betalas ut. Fordran på stödet hamnar i balansräkningen i ruta B8 (Övriga fordringar).
Redovisa så här

i bokslutet

År 1

Balansräkning

B8 Övriga fordringar

25 000

Resultaträkning
R2 Momsfria intäkter

25 000

År 2

Balansräkning

B8 Övriga fordringar

0

Resultaträkning
R2 Momsfria intäkter

0

 

7-3a – Kostnad för försäljning av varor, andra tillgångar eller tjänster
(kontantmetoden)

Förutsättningar En företagare som bokför enligt kontantmetoden har betalt 72 000 (57 600 + moms 14 400) till sina leverantörer. Av betalningarna avser 50 000 varor (40 000 + moms 10 000) och 22 000 övriga utgifter

(17 600 + moms 4 400).

Före årsskiftet har han dessutom mottagit en faktura för varor på

20 000 (16 000 + moms 4 000) som avser räkenskapsåret men som han inte betalat före räkenskapsårets slut. Inga leverantörsskulder fanns vid årets början.

Vid årets slut har han varor till ett värde av 7 000 (exkl. moms) i lager. Vid årets början var lagret värderat till 0.

I utbetalningarna till leverantörerna avser en betalning på 3 000 (2 400 + moms 600) en hyra för januari nästa år.

I februari året efter räkenskapsåret (innan han gjort bokslutet) kommer en telefonräkning avseende år 1 på 10 000 (8 000 + moms 2 000).

Tänk så här Varukostnaden beräknas som (punkt 7.7):
Årets utbetalningar till leverantörer

40 000

+ Leverantörsskulder vid årets utgång

16 000

– Leverantörsskulder vid årets ingång
– Förskott till leverantörer vid årets utgång
+ Förskott till leverantörer vid årets ingång
+ Varulager vid årets ingång
– Varulager vid årets utgång

-7 000

Årets kostnad

49 000

Fakturor som erhållits men som inte betalts vid årsskiftet ska ingå i kostnaden.

De varor som finns i lager vid årets slut ska reducera varukostnaden då värdet uppgår till mer än 5 000.

Kostnaden för övriga externa utgifter beräknas som (punkt 7.7):

Årets utbetalningar till leverantörer

17 600

+ Leverantörsskulder vid årets utgång
– Leverantörsskulder vid årets ingång
– Förskott till leverantörer vid årets utgång
+ Förskott till leverantörer vid årets ingång
Årets kostnad

17 600

Utbetalningen som avser hyra år 2 tas inte upp som ett förskott eftersom beloppet är mindre än 5 000.

Då det endast är betalningar och fakturor som erhållits under räkenskapsåret som utgör kostnad ska ingen justering för telefonräkningen ske.

Bokför så här Utbetalningarna bokförs löpande på följande sätt:
Konto

Debet

Kredit

Bank

72 000

Varuinköp

40 000

Övriga utgifter

17 600

Ingående moms

14 400

Vid bokslutet beräknas årets kostnader på ett bokslutsunderlag som också utgör bokföring. Även den ingående momsen på fakturan som var obetald vid årsskiftet skrivs på bokslutsunderlaget och dras på samma sätt som annan ingående moms av vid beräkningen av momsskulden.
Redovisa så

här i bokslutet

Balansräkning
B6 Varulager

7 000

B15 Leverantörsskulder

20 000

Resultaträkning
R5 Varor, material och tjänster

49 000

R6 Övriga externa kostnader

17 600

7-3b – Kostnad för försäljning av varor, andra tillgångar eller tjänster
(faktureringsmetoden)

Förutsättningar Om företagaren i exempel 7-3a istället hade bokfört enligt faktureringsmetoden hade han bokfört fakturor på 92 000 (73 600 + moms 18 400) från sina leverantörer. Av fakturorna avser 70 000 varor

(56 000 + moms 14 000) och 22 000 övriga utgifter (17 600 + moms

4 400). En faktura på 20 000 är obetald vid årets utgång.

Vid årets slut har han varor till ett värde av 7 000 (exkl. moms) i lager.

I utbetalningarna till leverantörerna avser en betalning på 3 000 (2 400 + moms 600) en hyra för januari nästa år.

I februari året efter räkenskapsåret (innan han gjort bokslutet) kommer en telefonräkning avseende år 1 på 10 000 (8 000 + moms 2 000).

Tänk så här Varukostnaden beräknas som (punkt 7.7)

Kostnaden för varor är bokförda inköp (56 000) minus varor som finns kvar i lager (7 000) dvs. 49 000.

De varor som finns i lager vid årets slut ska reducera varukostnaden om värdet uppgår till mer än 5 000 (punkt 6.47).

 

Kostnaden för övriga externa utgifter beräknas som (punkt 7.7)

Kostnaden för övriga externa utgifter är 17 600 (bokförda inköp).

Utbetalningen som avser hyra år 2 tas inte upp som ett förskott eftersom beloppet är mindre än 5 000 (punkt 6.59). Det är endast fakturor som erhållits eller borde ha erhållits under räkenskapsåret som utgör kostnad (punkt 7.7). Ingen justering ska därför ske för telefonräkningen som kommer i februari året efter räkenskapsåret.

Bokför så här Fakturorna bokförs löpande på följande sätt:
Konto

Debet

Kredit

Leverantörsskuld

92 000

Varuinköp

56 000

Övriga utgifter

17 600

Ingående moms

18 400

Konto

Debet

Kredit

Leverantörsskuld

72 000

Bank

72 000

Vid årets slut bokförs lagret på följande sätt:
Konto

Debet

Kredit

Lager

7 000

Förändring lager

7 000

Redovisa så

här i bokslutet

Balansräkning
B6 Varulager

7 000

B15 Leverantörsskulder

20 000

Resultaträkning
R5 Varor, material och tjänster

49 000

R6 Övriga externa kostnader

17 600

7-4 – Räntekostnad

Förutsättningar En företagare har ett lån i sin enskilda näringsverksamhet. I mars år 2 betalar hon tillbaka lånet och betalar samtidigt en ränta på 24 000. Av det utbetalda beloppet avser 16 000 kronor år 1.
Tänk så här Enligt punkt 7.11 ska ränteutgift redovisas som kostnad den period den avser då den överstiger 5 000. I bokslutet år 1 kommer företagaren ha en skuld på 16 000. Den skrivs i ruta B16 (Övriga skulder).
Redovisa så här i bokslutet År 1

Balansräkning

B16 Övriga skulder

16 000

Resultaträkning
R8 Räntekostnader m.m

16 000

År 2

Balansräkning

B16 Övriga skulder

0

Resultaträkning
R8 Räntekostnader m.m

8 000

7-5 – Kostnad för skadeståndsersättning m.m.

Förutsättningar En företagare döms i december att betala ett skadestånd på 40 000 avseende ett kontraktsbrott i hans enskilda näringsverksamhet. Skadeståndet betalas först efter räkenskapsårets utgång.
Tänk så här Eftersom beslut fattats om skadeståndet ska det belasta räkenskapsårets resultat (punkt 7.11).

I bokslutet år 1 kommer företagaren ha en skuld på 40 000. Den skrivs i ruta B16 (Övriga skulder).

Redovisa så här i

bokslutet

Balansräkning
B16 Övriga skulder

40 000

Resultaträkning
R6 Övriga externa kostnader

40 000