Exempel till Kapitel 5 – Det förenklade årsbokslutet

5-1 – Arbetsgång

Förutsättningar

En företagare har löpande bokfört affärshändelserna. Avstämningar har skett månadsvis. Förutom det gångna årets bokföring behöver han även föregående års bokslut (de uppgifter han behöver från öregående år finns även på den specifikation som skickas ut tillsammans med deklarationsblanketten). Det förenklade bokslutet upprättas på deklarationsblankettens kopia. Det består av balansräkning och resultaträkning.

Tänk så här

Vid bokslutet sker ett antal bokslutshändelser.

Kontantmetoden

För den som bokfört enligt kontantmetoden måste obetalda fakturor vid årets slut tas med. Detta görs tillsammans med övriga  bokslutshändelser och dokumenteras på ett bokslutsunderlag där också beräkningar av årets intäkter och kostnader sker.

Faktureringsmetoden

Den som bokfört enligt faktureringsmetoden har löpande bokfört fakturor. Vid bokslutet bokförs de övriga bokslutshändelserna.

Gör så här

1. Bokslutsarbetet inleds med att företagaren stämmer av den löpande bokföringen.

2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1–B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.

3. Varulagret inventeras och värderas och förs in i ruta B6 om det

uppgår till mer än 5 000.

4. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.

Kundfordringarna (inkl. moms) vid årets slut skrivs i ruta B7.

Eventuella förskott från kund över 5 000 skrivs i ruta B16.

5. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa utgifter beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.

Leverantörsskulder (inkl. moms) vid årets slut skrivs i ruta B15.

Eventuella förskott till leverantörer över 5 000 skrivs i ruta B8.

6. Låneskulder skrivs in i ruta B13.

7. Skulden för moms samt skuld till Skatteverket som t.ex. avser anställd personal summeras och förs in i ruta B14 (i B9 om det är en fordran).

8. Kassa och bank förs in i ruta B9.

9. Årets bil- och bostadsförmån m.m. skrivs i ruta R3.

10. Årets ränteintäkt skrivs i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet  behöva justeras).

11. Årets kostnad för anställd personal skrivs i ruta R7.

12. Årets räntekostnad skrivs i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet

behöva justeras).

13. Företagets tillgångar (B1–B9) summeras. Företagets skulder (B13– B16) summeras.

14. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i ruta B10.

15. Upplysning lämnas i rutorna U1-U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog o.dyl. vid årets slut.

Årsbokslutet skrivs under och sparas i sju år tillsammans med bokföringen och bokslutsunderlagen.