Exempel till Kapitel 3 – Vad som ska bokföras i företaget

3-1 – En tillgång som används både i företaget och privat

Förutsättningar En företagare som är byggnadsentreprenör köper en husvagn för 225 000 kronor (exkl. moms) för att använda den under de närmaste 5–10 åren för övernattning vid arbete utanför verksamhetsorten. Företagaren utnyttjar husvagnen privat en vecka per år. Första året betalas en reparation med 2 000 (exkl. moms). Att hyra en husvagn i motsvarande skick (marknadsvärdet) skulle kosta 3 125 kr per vecka. Kostnaden för att utföra tjänsten, d.v.s. beskattningsunderlaget för moms, beräknas till 1 200 kr.
Tänk så här Tillgången ska bokföras antingen helt eller inte alls i företaget (punkt 3.1). Den ska inte i allt väsentligt användas i företaget och den är inte heller någon ”kärntillgång” i verksamheten. Företaget kan därför välja om husvagnen ska bokföras i företaget eller inte (punkt 3.3). Exemplet beskriver hur tillgången bokförs i företaget.

Om företagaren bokför husvagnen i företaget så ska anskaffningsutgiften tas upp som en materiell anläggningstillgång i balansräkningen. Varje år görs avskrivning (punkt 6.37). Övriga löpande utgifter som kan hänföras till husvagnen dras av som kostnad i företaget.

När företagaren använder husvagnen privat, behandlas detta som en uthyrning till utomstående (punkt 3.17). Inkomsten vid ett sådant uttag är marknadsvärdet av uthyrningen minskat med momsen för uttaget.

Bokför så här Inköp (betalas kontant)
Konto

Debet

Kredit

Kassa

281 250

Maskiner och inventarier

225 000

Ingående moms

56 250

Övriga löpande utgifter (betalas kontant)
Konto

Debet

Kredit

Kassa

2 500

Övriga utgifter

2 000

Ingående moms

500

Husvagnen nyttjas privat
Konto

Debet

Kredit

Eget kapital

3 125

Uttagna varor och tjänster

2 825

Utgående moms

300

Redovisa så här i bokslutet Avskrivningen beräknas och skrivs sedan i ruta R10. Värdet på husvagnen efter avskrivning skrivs i ruta B4. Det privata nyttjandet skrivs i ruta R3. Löpande utgifter skrivs i ruta R6. Exempel på liknande transaktioner finns i exempel till kapitel 6.

3-2 – Uttag till företagaren och företagarens make

Förutsättningar En företagare tar ut 15 000 från företagets bankkonto i mars månad. Av dessa får hans hustru 5 000 i ersättning då hon hjälpt till vid en mässa.
Tänk så här Uttaget ska bokföras som en minskning av eget kapital (punkt 3.9). En företagare kan inte få lön av företaget. Eftersom ersättning för arbete som utförs av make inte får dras av i enskild näringsverksamhet (60 kap. 3 § IL) bokförs också det som ett uttag (punkt 3.9).
Bokför så här Uttaget till företagaren och hustrun ska bokföras på följande sätt
Konto

Debet

Kredit

Bank

15 000

Eget kapital

15 000

3-3 – Företagarens uttag av varor ur företaget

Förutsättningar

 

En företagare som driver en radio- och TV-handel tar hem en TV för privat bruk. Inköpspriset är 6 250 (inkl. ingående moms 1 250). Försäljningsvärdet (marknadsvärdet) är 10 000 (inkl. utgående moms 2 000).
Tänk så här Uttaget ska bokföras som en inkomst i företaget (punkt 3.17). Inkomsten vid uttag är lika med marknadsvärdet av det som har tagits ut minskat med momsen för uttaget. Marknadsvärdet är 10 000 och momsen för uttaget är 1 250 (ingående moms vid inköpet). Inkomsten är således 8 750 (10 000 – 1 250). För att momsen ska kunna stämmas av mot försäljningen delas den i två delar, momspliktig försäljning 5 000 och icke momspliktig försäljning 3 750 (8 750– 5 000).
Bokför så här Uttaget ska bokföras på följande sätt.
Konto

Debet

Kredit

Utgående moms

1 250

Momspliktig försäljning

5 000

Uttagna varor (momsfri försäljning)

3 750

Eget kapital

10 000

 

3-4 – Amortering och räntor på lån som delvis används privat

Förutsättningar

 

En företagare tar ett lån på 1 000 000. 15 % av lånet ska användas privat. Företagaren betalar en löpande amortering på 10 000 och räntor på 5 000, dvs. sammanlagt 15 000 från företagets bankkonto.
Tänk så här Den del av lånet (1 000 000 x 85%= 850 000) och den del av amorteringen (10 000 x 85%=8 500) som avser företaget ska bokföras i företaget (punkt 3.14). Räntorna på den del som avser företaget bokförs i företaget (5 000 x 85%= 4 250). Den del som används privat är inte en skuld eller en utgift (punkterna 3.13 och 3.19). Det innebär att den privata delen av lånet (1 000 000 x 15%=150 000) bokförs som egen insättning när lånet tas upp. När den delen av lånet tas ut för att användas privat bokförs det som en minskning av bankkontot och som eget uttag. Den privata delen av amorteringen (10 000 x 15%=1 500) samt räntan (5 000 x 15%=750) bokförs som eget uttag.
Bokför så här När lånet tas upp (hela beloppet sätts in på företagets bankkonto)
Konto

Debet

Kredit

Lån

850 000

Eget kapital

150 000

Bankkonto

1 000 000

När utbetalningen av den privata delen görs
 Konto

Debet

 Kredit
Eget kapital

150 000

Bankkonto

150 000

Amortering och räntor
 Konto

Debet

 Kredit
Lån  8 500
Räntekostnad  4 250
Eget kapital 2 250
Bankkonto

15 000