Bilaga 2 – Förenklat årsbokslut

Förenklat årsbokslut Enskilda näringsidkare

Namn
 Person-/Organisationsnummer
Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Bokföringsnämndens regler för

förenklat årsbokslut (BFNAR

2006:1) och broschyr hittar du på

www.bfn.se

Verksamhetens art

Fyll i det förenklade årsbokslutet på  www.skatteverketse

Balansräkning

Anläggningstillgångar                                                                                                    Eget kapital

B1 Immateriella anläggningstillgångar Kronor B 10 Eget kapital Kronor
B2 Byggnader och markanläggningar Obeskattade reserver
B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B11 Obeskattade reserver ingår i eget kapital. Upplysningar lämnar du i rutorna U1-U4
B4 Maskiner och inventarier Avsättningar
B5 Övriga anläggningstillgångar B12 Du får inte göra avsättningar i det förenklade årsbokslutet
Omsättningstillgångar Skulder
B6 Varulager B13 Låneskulder
B7 Kundfordringar B14 Skatteskulder
B8 Övriga fordringar B15 Leverantörsskulder
B9 Kassa och bank B16 Övriga skulder
Summa tillgångar = Summa skulder och eget kapital =
Resultaträkning

Intäkter

Avskrivningar
R1 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter  

+

R9 Av- och nedskrivningar av byggnader och markanläggningar  

R2 Momsfria intäkter + R10 Av- och nedskrivningar av maskiner och inventarier och immateriella tillgångar  

 

R3 Bil- och bostadsförmåner m.m. + Årets resultat
R4 Ränteintäkter m.m. + R11 Bokfört resultat =
Kostnader
R5 Varor, material och tjänster U1 Periodiseringsfonder =
R6 Övriga externa kostnader U2 Expansionsfond =
R7 Anställd personal U3 Ersättningsfond =
R8 Räntekostnader m.m. U4 Insatsmissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog o.dyl.  

 

=

Underskrift

enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens regler för förenklat årsbokslut

Namnteckning

Spara detta årsbokslut i 7 år tillsammans med bokföringen och bokslutsunderlagen.

(BFNAR 2013:3)

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

BFNAR 2006:1  BFNs allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut