Kommentarer till Kapitel 2 – Definitioner

(punkterna 2.1-2.4)

I mervärdesskattelagen (1994:200), ML, finns regler om avdrag för och återbetalning av ingående mervärdesskatt. Mer information om mervärdesskatt återfinns i Skatteverkets momsbroschyr (SKV 552) och Handledning för mervärdesskatt.