Kapitel 7 – Resultaträkningen

Vad ska redovisas som intäkt?

Intäkt vid försäljning av varor eller tjänster

7.1. Intäkt från försäljning av varor eller tjänster är summan av följande:

a) sådana inbetalningar som företaget fått med anledning av försäljningsinkomster,

b) skillnaden mellan företagets fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång på kunder med anledning av att det fakturerat eller utifrån affärs- mässiga skäl borde ha fakturerat försäljningsinkomster, samt

c) skillnaden mellan företagets skulder, exklusive mervärdesskatt, till kunder för förskott enligt punkt 6.72 vid räkenskapsårets ingång och utgång.

Intäkt av offentliga stöd, försäkringsersättning, skadestånd m.m.

7.2. Ett företag ska redovisa offentliga stöd, försäkringsersättning, skadeståndsersättning m.m. som en intäkt när

a) ett beslut har fattats eller en överenskommelse träffats och det finns dokumentation som visar inkomstens storlek, eller – i annat fall –

b) medlen kan disponeras eller företaget på något annat sätt kan förfoga över inkomsten.

Om det är uppenbart att inkomsten avser mer än ett år ska intäkten fördelas på de år den avser. På motsvarande vis får inkomsten redovisas som intäkt det år den avser om a) eller b) inträffar innan det förenklade årsbokslutet enligt lag ska ha upprättats och det är uppenbart att inkomsten hänför sig till det året.

Av punkterna 6.13, 6.25 och 6.36 framgår att stöd som hänför sig till ett förvärv av en tillgång ska minska tillgångens anskaffningsvärde. (BFNAR 2009:2).

Intäkt vid försäljning av anläggningstillgångar

7.3. Intäkt vid försäljning av byggnader, mark och markanläggningar är skillnaden mellan försäljningsinkomsten och det bokförda värdet om försäljningsinkomsten är högre än det bokförda värdet.

7.4. Vid försäljning av maskiner och inventarier samt av förvärvade immateriella tillgångar är intäkten skillnaden mellan värdet vid beskattningen och det bokförda värdet före årets avskrivning om värdet vid beskattningen är högre än det bokförda värdet före årets avskrivning.

Uttag av varor och tjänster i företaget

7.5. En inkomst som kan hänföras till företagarens uttag ska redovisas som intäkt för det år företagaren gjort uttaget av varan eller tjänsten.

Ränteintäkt m. m.

7.6. Ett företag får redovisa ränta samt utdelning från kooperativ förening som intäkt det år som räntan eller utdelningen erhålls eller beloppet hålls tillgängligt för företagets räkning. Om de sammanlagda ej inbetalda räntorna överstiger 5 000 kr ska de dock redovisas som intäkt det år de avser.

Vad ska redovisas som kostnad?

Allmänna kostnader i verksamheten

7.7. Kostnaderna för försäljning av varor eller tjänster är summan av följande:

a) sådana utbetalningar, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, som företaget gjort med anledning av utgifter för inköp,

b) skillnaden mellan företagets skulder, exklusive avdragsgill ingående mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång till leverantörer med anledning av att det erhållit faktura eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha erhållit faktura för utgifter för inköp,

c) skillnaden mellan företagets fordringar på leverantörer för förskott, exklusive avdrags- gill ingående mervärdesskatt, enligt punkt 6.59 vid räkenskapsårets ingång och utgång samt

d) skillnaden mellan varulagrets värde enligt punkterna 6.45-6.55 vid räkenskapsårets ingång och utgång. (BFNAR 2007:5).

Kostnad vid försäljning av anläggningstillgångar

7.8. Kostnad vid försäljning av byggnader, markanläggningar och mark är skillnaden mellan försäljningsinkomsten och det bokförda värdet om försäljningsinkomsten är lägre än det bokförda värdet.

7.9. Vid försäljning av maskiner och inventarier samt av förvärvade immateriella tillgångar är kostnaden skillnaden mellan värdet vid beskattningen och det bokförda värdet före årets avskrivning om värdet vid beskattningen är lägre än det bokförda värdet före årets avskrivning.

Kostnad för skadeståndsersättning m.m.

7.10. Ett företag ska redovisa skadeståndsersättning m.m. som en kostnad när

a) ett beslut har fattats eller en överenskommelse träffats och det finns dokumentation som visar utgiftens storlek, eller – i annat fall –

b) utgiften betalas.

Om det är uppenbart att utgiften avser mer än ett år ska kostnaden fördelas på de år den avser.

Räntekostnad

7.11. Ett företag får redovisa ränteutgifter som kostnad det år som räntan betalas.

Om de sammanlagda ej utbetalda räntorna överstiger 5 000 kr ska de dock redovisas som kostnad det år de avser.

Kostnad för anläggningstillgångar – avskrivningar, nedskrivningar och utrangeringar

7.12. Bestämmelser om avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar finns i punkt 6.3 för immateriella tillgångar, i punkterna 6.14-6.15 respektive 6.17 för byggnader och markanläggningar, i punkt 6.26 respektive 6.28 för mark, i punkterna 6.37-6.40 för maskiner och inventarier och i punkt 6.43 för övriga anläggningstillgångar. Bestämmelser om utrangering av byggnader och markanläggningar finns i punkt 6.16 och i punkt 6.37 för maskiner och inventarier. (BFNAR 2009:2).