Kapitel 4 – Löpande bokföring

Kontantmetoden eller faktureringsmetoden

4.1. Ett företag som bokför enligt kontantmetoden ska utöver bestämmelserna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring tillämpa detta kapitel. Företag som tillämpar faktureringsmetoden ska inte tillämpa detta kapitel. (BFNAR 2013:3).

Kontantmetoden

5 kap. 2 § tredje stycket BFL

Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

— Lag (2010:1514).

 

Vad innebär kontantmetoden?

4.2. Kontantmetoden innebär att ett företag löpande under året bokför de affärshändelser som avser

a) inbetalningar till och utbetalningar från företaget (betalningshändelser),

b) insättningar och uttag, samt

c) i samband med bokslutet bokför övriga affärshändelser som är nödvändiga för att bestämma företagets resultat och ställning (bokslutshändelser) i enlighet med punkten 4.8.

 

4.2A Upphävd. (BFNAR 2013:3).

4.3. Upphävd. (BFNAR 2013:3).

4.3A Upphävd. (BFNAR 2013:3).

4.4. Upphävd. (BFNAR 2013:3).

4.5. Upphävd. (BFNAR 2013:3).

4.6. Upphävd. (BFNAR 2013:3).

4.7. Upphävd. (BFNAR 2013:3).

Bokslutshändelser vid årets slut

5 kap. 2 § tredje stycket andra meningen BFL

—Vid räkenskapsårets utgång ska dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

— Lag (2010:1514).

 

5 kap. 3 § BFL

I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras.

 

4.8. Bokslutshändelser i det förenklade årsbokslutet får bokföras genom att förtecknas på ett bokslutsunderlag.