Kapitel 3 – Vad som ska bokföras i företaget

2 kap. 6 § första stycket BFL

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna.

— Lag (1999:1304)

Tillgångar som hör till företaget i förhållande till privatpersonen

3.1. En tillgång ska bokföras antingen i sin helhet eller inte alls i företaget. Särskilda regler finns i punkterna 3.5-3.8 för bilar, byggnader och mark, vissa tillgångar enligt 13 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) samt kontanta medel. För övriga tillgångar gäller de allmänna bestämmelserna i punkterna 3.2-3.4.

Allmänna bestämmelser

3.2. En tillgång som ägs av företagaren ska bokföras i företaget om den

a) uteslutande eller så gott som uteslutande används i företaget, eller

b) är nödvändig för att företaget i sin huvudsakliga verksamhet ska kunna generera inkomster.

3.3. En tillgång som ägs av företagaren får bokföras i företaget om den kan förväntas tillföra företaget ekonomisk nytta.

3.4. Andra tillgångar än sådana som företagaren ska bokföra enligt punkt 3.2 eller som företagaren väljer att bokföra enligt punkt 3.3 är privata tillgångar, som inte ska bokföras i företaget.

Bilar

3.5. Bilar som ägs av företagaren ska bokföras i företaget om de används i företaget och det privata nyttjandet är av endast ringa omfattning. I annat fall får bilar bokföras i företaget om de kan förväntas tillföra företaget ekonomisk nytta.

Byggnader och mark

3.6. Byggnader och mark som ägs av företagaren och enligt inkomstskattelagen (1999:1229) klassificeras som näringsfastighet ska bokföras i företaget till den del de enligt skattereglerna klassificerats som näringsfastighet. Byggnader och mark som i sin helhet klassificerats som privatbostadsfastighet får inte till någon del bokföras i företaget. Klassificeringen vid föregående års utgång respektive vid förvärvstidpunkten är avgörande för bokföringen. Ändras klassificeringen ska justeringar göras senast i samband med bokslutet.

Vissa tillgångar

3.7. Vissa tillgångar som ägs av företagaren ska bokföras som tillgångar i företaget om de ska räknas som tillgångar i företaget enligt 13 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

3.8. Likvida medel som ägs av företagaren är tillgångar i företaget endast om de ska användas i företagets verksamhet. Andra likvida medel är privata tillgångar och ska inte bokföras i företaget. (BFNAR 2009:2).

Eget kapital

3.9. Företagarens egna uttag av medel ur företaget ska bokföras som minskning av eget kapital, oavsett om det betecknas som lön eller något liknande vid uttagstillfället. Detsamma gäller för ersättningar till make och barn, om företagaren inte får göra skattemässigt avdrag för ersättningen.

3.10. Om företagaren betalat privata utgifter med företagets medel så ska det bokföras som minskning av eget kapital.

3.11. Företagarens egna insättningar av medel i företaget ska bokföras som ökning av eget kapital.

3.12. Om företagaren betalat företagets utgifter med privata medel så ska det bokföras som ökning av eget kapital.

Skulder

3.13. Alla skulder som uppstått i företaget ska bokföras i företaget. Däremot ska företagarens privata skulder inte bokföras i företaget.

3.14. Om pengar som lånats används både i företaget och privat, ska den del av lånet som används i företaget bokföras som skuld i företaget.

Skatter och avgifter

3.15. Skatter som hör till näringsverksamheten, t.ex. mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt för anställda ska bokföras i företaget. Företagarens inkomstskatteskulder är däremot privata skulder som inte ska bokföras i företaget. (BFNAR 2013:3).

Inkomster

3.16. Inkomst är endast det som företaget tar emot för egen räkning. Belopp som tas ut för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte inkomst.

3.17. Följande inkomster ska bokföras i företaget:

Typ av inkomst Inkomst som ska bokföras Inkomsten ska bokföras till
Inkomst vid försäljning

 

Ersättning för varor och tjänster det belopp som står på kvittot eller fakturan
Ersättning för sålda inventarier och andra Tillgångar som bokförts i Företaget det belopp som står på kvittot eller fakturan.
Inkomst av offentliga stöd, skadestånds-ersättningar,

försäkrings-ersättningar m.m.

Andra inkomster som hänför sig till företaget såsom

offentliga stöd, skadestånds-ersättningar, försäkrings-

ersättningar m.m.

det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Uttag

 

Företagarens uttag av tjänster (även nyttjande av en tillgång) av annat än ringa värde samt företagarens uttag av varor marknadsvärdet (punkt 2.3) exklusive mervärdesskatt eller om det finns ett av Skatteverket föreskrivet schablonvärde som ligger till grund för förmånsbeskattning, detta värde.
Ränteinkomster m.m. Avkastning på företagets

övriga tillgångar

det belopp som står på räntebeskedet eller liknande.

Andra inkomster är privata inkomster som inte ska bokföras i företaget.

Utgifter

3.18. Utgift är endast det som företaget ger ut för det som tillkommer företaget. Belopp som ges ut för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte utgift.

3.19. Följande utgifter ska bokföras i företaget:

Typ av utgift Utgift som ska bokföras Utgiften ska bokföras till
Allmänna

utgifter i

verksamheten

Utgifter för att förvärva eller

bibehålla inkomster till den del de avser företaget

det belopp som står på kvittot

eller fakturan.

Utgift för

skadestånds-

ersättningar m.m.

Andra utgifter som hänför sig till företaget såsom skadestånds-

ersättningar m.m.

det belopp som står på

beslutet eller någon

motsvarande handling.

Insättningar Utgifter för företagets nyttjande av en privat tillgång Skälig del av företagarens utgifter för tillgången eller om det finns ett av Skatteverket föreskrivet schablonvärde, detta värde.
Ränteutgifter Ränteutgifter på företagets

låneskulder

det belopp som står på

räntebeskedet eller liknande.

Andra utgifter är privata utgifter som inte ska bokföras i företaget. (BFNAR 2009:2).