Exempel

Ett företag leasar en personbil enligt följande:

    • Leasingperioden är 36 månader, 1 juli 20X0-30 juni 20X3.

    • Leasingavgiften är 5 000 kr per månad (förfallodag den 1:a varje månad).

    • Utöver den månatliga leasingavgiften om 5 000 kr erläggs den 1 juli 20X0 en första förhöjd hyra om 36 000 kr (exklusive mervärdesskatt om 9 000 kr).

Av mervärdesskatten om 9 000 kr medges omedelbart avdrag såsom ingående mervärdes-skatt med hälften av beloppet. Resterande 4 500 kr redovisas tillsammans med den första förhöjda hyran som en förutbetald kostnad om totalt 40 500 kr (36 000 + 4 500). Den förutbetalda kostnaden fördelas över leasingperioden med 1 125 kr per månad

(40 500/36).

 

Vid företagets bokslut den 31 december 20X1 redovisas följande i företagets

balansräkning:

 

Balansräkning, Tillgångar 31 december 20X1

Förutbetalda kostnader   20 250 (40 500 – (18 x 1 125))

Den 2:a januari 20X2 tecknar företaget ett avtal med leasegivaren om att köpa den leasade bilen för 100 000 kr. Bilens anskaffningsvärde beräknas till:

 

Belopp vid lösen av avtal 100 000
Kvarvarande förutbetald kostnad 20 250
Totalt anskaffningsvärde 120 250

Balansräkning, Tillgångar 2:a januari 20X2

Maskiner och inventarier 120 250
Förutbetalda kostnader 0