BFNAR 2004:4 Uttalande om redovisning vid förvärv av leasad tillgång

1. Detta allmänna råd ska tillämpas av företag som förvärvar en materiell anläggnings- tillgång som det tidigare leasat om avtalet redovisats som ett operationellt leasingavtal (hyra). Det allmänna rådet behandlar hur anskaffningsvärdet ska beräknas om förvärvet sker innan hyrestiden gått ut och leasetagaren vid leasingavtalets ingång erlagt en första förhöjd leasingavgift.

2. Tillgångens anskaffningsvärde är summan av:

a) det belopp som leasetagaren betalar till leasegivaren i köpeskilling för att lösa avtalet och köpa tillgången, samt

    b) de på lösendagen i balansräkningen kvarvarande leasingavgifterna som redovisats som en tillgång. Med lösendagen avses den dag då leasingavtalet löses.

3. Detta allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2005. Det ska tillämpas för räken- skapsår som påbörjas efter den 31 december 2004 och får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas tidigare. Anskaffningsvärden som avser förvärv som skett före ikraft- trädandet behöver inte justeras.

Innehåll