Exempel

Inledning

Syftet med dessa exempel är att illustrera hur BFNAR 2003:3 ska tillämpas i olika situationer. Exemplen belyser särskilda aspekter av ett antal transaktioner men utgör ingen heltäckande beskrivning av alla relevanta faktorer som kan påverka intäktsredovisningen. I exemplen antas normalt att:

1. inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

2. det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen   kommer att tillfalla företaget (säljaren), och att

3. de utgifter som företaget ådrar sig eller kommer att ådra sig kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avsikten är inte att exemplen ska ändra eller ersätta innehållet i det allmänna rådet.

Exemplen är avsedda att illustrera vilka intäkter som ska tas in i ett företags bokslut. De behandlar alltså inte vad som gäller för den löpande bokföringen och kan därför heller inte användas för att avgöra t.ex. när skyldigheten att registrera en affärshändelse inträder.

Följande frågeställningar tas upp i exemplen:

Försäljning av varor

1. Vara (av brukskaraktär) som lämnas till köparen vid avtalet

2. Vara som ska levereras till köparen

3. Öppet köp

4. Leverans som innefattar installation och kontroll

5. Försäljning av vara som inte finns i lager

Tjänsteuppdrag

6. Uppdrag på löpande räkning

a) huvudregel

    b) alternativregeln

7. Uppdrag till fast pris

a) huvudregel (successiv vinstavräkning)

b) alternativregeln (färdigställandemetod)

Royalty

8. Royalty

Särskilda frågor

9.   Kommission

10. Provision

11. Tidningsprenumeration

12. Försäljning av måltidskuponger

13. Försäljning av ”gymkort”

14. Serviceavgifter som ingår i produktens pris

15. Entréavgifter

16. Undervisningsavgifter

Försäljning av varor

1. Vara (av brukskaraktär) som lämnas till köparen vid avtalet

Förutsättningar Ett företag säljer en vara av brukskaraktär (t.ex. en tvättmaskin eller en TV). Varan överlämnas till köparen i samband med försäljningen och köparen ska alltså själv ta med sig varan.
Tänk så här En första förutsättning för att ett företag ska kunna redovisa en intäkt från en varuförsäljning är att de väsentliga riskerna och förmånerna ska ha gått över från säljaren till köparen. I ett fall som detta är det ofta rätten att nyttja varan som är den väsentliga förmånen. Om det inte finns några frågetecken när det gäller någon av de övriga förutsättningarna (se punkt 20 och 22) kan intäkten alltså redovisas då varan överlämnats till kunden. Om det finns en risk för att köparen inte kommer att betala, kan detta medföra att intäkten måste redovisas senare.
Redovisa så här i bokslutet Företaget redovisar intäkten från varuförsäljningen i bokslutet närmast efter försäljningen (kontraktet) om det inte ges någon kredit och det finns en mer påtaglig risk för att köparen inte kommer att betala. Om det inte är det säljande företaget utan någon annan som står för kreditrisken redovisar företaget intäkten oavsett kreditrisken.
Referenserv BFNAR 2003:3 punkt 20 a och d.

2. Vara som ska levereras till köparen

Förutsättningar Ett företag säljer en maskin till en köpare som ska använda maskinen i sin fabrik. Avtalet innebär att säljaren ansvarar för att maskinen transporteras till en hamn där den ska lämnas över till ett företag som åtagit sig att transportera den till köparen. Maskinen är att anse som avlämnad i och med att den lämnas i hamnen, vilket t.ex. innebär att det efter denna tidpunkt är köparen som står risken om maskinen förstörs.
Tänk så här Ställ dig följande frågor: Vilka är de väsentliga riskerna och förmånerna och när går de över till köparen?

Risken eller förmånen av prisförändringar går över till köparen i och med avtalet men i en affär som denna är prisfallsrisken knappast den enda väsentliga förmånen eller risken, om den ens är väsentlig.

Rätten att använda maskinen är en väsentlig förmån som kan knytas till tillgången. Denna rätt inträder i och med att maskinen avlämnas till det självständiga fraktföretaget (att köparen i praktiken inte kan använda maskinen förrän den har kommit fram och installerats påverkar inte säljarens redovisning eftersom säljaren inte ansvarar för denna del av transporten).

Om inte någon av de övriga risker eller förmåner som förtecknats i kommentaren till punkt 20 föranleder något annat kan säljaren redovisa intäkten efter det att maskinen lämnats i hamnen.

Redovisa så här i bokslutet Intäktsredovisa i bokslutet närmast efter att maskinen avlämnats till det självständiga fraktföretaget.
Referenser BFNAR 2003:3 punkt 20 a.

3. Öppet köp

Förutsättningar Ett företag säljer en vara. Köparen har enligt avtalet eller enligt de regler som gäller för försäljningsformen (t.ex. vid s.k. hemförsäljning) rätt att inom en viss tid ångra sig (öppet köp) utan att detta ger säljaren någon rätt till ersättning. I vissa fall kan säljaren ha en mycket begränsad rätt till ersättning.
Tänk så här Förutom de risker som normalt kan finnas vid en försäljning tillkommer vid rätt till s.k. öppet köp risken för att köparen utnyttjar möjligheten att ångra sig. Avgörande för frågan om denna risk ska påverka intäktsredovisningen blir hur stor risken är. Inom detaljhandeln säljs många varor som öppet köp. Kontrollen av hur många varor som lämnas tillbaka är god och då kan säljaren normalt redovisa intäkten vid försäljningen trots köparens rätt att ångra sig. I andra fall är säljaren så osäker på om köparen kommer att ångra sig att denna osäkerhet bör påverka redovisningen.
Redovisa så här i bokslutet Detaljhandelsföretag: Redovisa normalt intäkten i bokslutet närmast efter försäljningen även om öppet köp gäller (om inte statistik visar att antalet köpare som ångrar sig är väsentligt). Pröva om en avsättning för returerna är möjlig enligt god redovisningssed.

Övriga företag: Pröva risken för att köparen ångrar sig. Vänta med att

redovisa intäkten om det är svårt att bedöma sannolikheten för att köparen häver köpet eller om sannolikheten för att han gör det är stor.

Referenser BFNAR 2003:3 punkt 22 d.

4. Leverans som innefattar installation och kontroll

Förutsättningar Försäljningsavtalet innehåller villkor som betyder att säljaren är skyldig att leverera varan till köparen, installera den och kontrollera att den fungerar.
Tänk så här Börja med att bestämma om det är fråga om ett avtal som huvudsak gäller försäljning av en vara med ett mindre inslag av tjänst eller om det egentligen är tjänsten som är det väsentliga. Om det är tjänsten som är det väsentliga, ska avtalet bedömas enligt reglerna för tjänsteuppdrag.

Om det väsentligen är frågan om en försäljning av en vara blir frågan hur betydelsefull installationen och kontrollen är i förhållande till själva varuförsäljningen. Normalt bör intäkten inte redovisas förrän varan installerats och kontrollerats. Är såväl installationen som kontrollen rutininsatser av liten omfattning kan bedömningen bli en annan.

Redovisa så här i bokslutet Avvakta med att intäktsredovisa till bokslutet närmast efter det att

varan installerats och kontrollerats, om inte dessa åtgärder är rutininsatser av liten betydelse (t.ex. installation av en fabrikstestad tvättmaskin om installationen endast består i att ansluta el- och vatten).

Referenser BFNAR 2003:3 punkt 22 c.

5. Försäljning av vara som inte finns i lager

Förutsättningar Ett företag säljer en vara till en kund. Varan finns inte i lager utan ska kanske först efter försäljningen köpas in från någon leverantör. I vissa fall har varan inte tillverkats vid försäljningen.
Tänk så här
De väsentliga riskerna och förmånerna kan normalt inte anses ha gått över från säljaren till köparen förrän varan levererats (om säljaren

ansvarar för leverans).

Redovisa så här i bokslutet Intäkten redovisas normalt i bokslutet närmast efter att varan

levererats (avlämnats) till kund.

Referenser BFNAR 2003:3 punkt 20 a.

Tjänsteuppdrag

6. Uppdrag på löpande räkning

Förutsättningar Ett konsultföretag har avtalat med en kund om att utföra ett tjänsteuppdrag. Uppdraget förväntas pågå under perioden 1 juli 2xx1 till 30 juni 2xx2.

Parterna har kommit överens om att konsultföretaget har rätt att fakturera 500 kronor per timme för utfört arbete månadsvis i efterskott. Konsultföretaget ska upprätta bokslut per den 31 december 2xx1. Detta datum har konsultföretaget utfört totalt 50 timmar arbete åt kunden, varav 40 har fakturerats under 2xx1. Återstående 10 timmar avser arbete som utförts under december 2xx1 och som faktureras i januari 2xx2.

Tänk så här (huvudregeln) HUVUDREGELN

Utfört uppdrag per 31/12         25 000 kr

Avgår: fakturerat per 31/12      20 000 kr

Differens (fordran)                       5 000 kr

Sammanställningen visar att konsultföretaget har en fordran på kunden som motsvarar värdet av det arbete som företaget utfört men som inte är fakturerat. Värdet av fordran uppgår till 5 000 kronor (eftersom företaget utfört 10 timmars arbete à 500 kronor som inte fakturerats).

Redovisa så här i bokslutet (huvudregeln) HUVUDREGELN

I resultaträkningen redovisas 25 000 kronor som nettoomsättning. I balans-räkningen redovisas 5 000 kronor som en övrig fordran under rubriken Kortfristiga fordringar (Om företaget väljer att redovisa sådana fordringar på särskild rad i årsredovisningen eller att specificera posten Övriga fordringar i not kan beteckningen ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt” användas). Tilläggsupplysningen om tillämpade redovisningsprinciper kan utformas: ”Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade

faktureringsvärdet av utfört arbete.”

Tänk så här (alternativ-regeln) ALTERNATIVREGELN

Alternativregeln innebär att den faktiska faktureringen ligger till grund för redovisningen av intäkter.

Redovisa så här i bokslutet (alternativ-regeln) ALTERNATIVREGELN

I resultaträkningen redovisas det som faktiskt fakturerats som nettoomsättning. Ingen fordran för utfört men ej fakturerat arbete redovisas i balansräkningen.

Tilläggsupplysningen om tillämpade redovisningsprinciper kan utformas så här: “Bolaget redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som tillgång i balansräkningen.”

Kompletterande tilläggsupplysningar enligt punkt 45 kan ha följande utseende: “Vid utgången av räkenskapsåret uppgår faktureringsvärdet av utförda, på balansdagen ej fakturerade, tjänsteuppdrag till x tkr. Motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång var y tkr.”

För mindre företag gäller i stället punkt 46 både i redovisning för det enskilda bolaget och i koncernredovisningen. Sådana företag behöver bara lämna upplysning om värdet på utförda men icke fakturerade tjänsteuppdrag är avsevärt lägre vid redovisningsperiodens utgång än vid dess ingång. Upplysningen kan utformas så här: “Storleken av utförda men ej fakturerade tjänsteuppdrag har i förhållande till föregående år minskat på ett sätt som avsevärt påverkar företagets ställning och resultat.”

Referenser BFNAR 2003:3 punkt 29, 30, 42, 45 och 46.

7. Uppdrag till fast pris

Förutsättningar Ett tjänsteproducerande företag har kommit överens med en kund att utföra ett visst arbete till ett fast pris av 90 000 kr. Arbetet påbörjas 2xx1 och beräknas vara avslutat 2xx2. Av företagets anställda är det två personer som utför det aktuella arbetet åt kunden. Dessa anställda har en månadslön på 25 000 resp. 18 000 kronor. Säljaren har i sin kalkyl beräknat att de bägge anställda kommer att utföra 100 timmar vardera på det aktuella uppdraget. Vidare beräknas utlägg i form av resekostnader till 15 000 kronor. Därutöver tillkommer det indirekta utgifter som schablonmässigt beräknats till 30 % av lönekostnaden. Företaget beräknar kostnaden för en arbetstimme enligt följande modell:

+ Månadslön / 165 timmar (bedömd normal arbetstid)

+ Sociala avgifter 45 %

= Total lönekostnad per timme

Företagets totalt beräknade utgifter för att utföra uppdraget uppgår enligt följande kalkyl till 64 140 kronor vilket innebär en beräknad vinst på 25 860 kronor.

Anställd A  100 tim à 220 kr

22 000 kr

Anställd B  100 tim à 158 kr

15 800 kr

37 800 kr

Indirekta utgifter, 30 %

11 340 kr

Utgifter för resor

15 000 kr

64 140 kr

Vid utgången av år 2xx1 har nedlagd tid och nedlagda utgifter för resor registrerats på det aktuella uppdraget på följande sätt. Vidare har företaget delfakturerat kunden 60 000 kronor.
Anställd A  40 tim à 220 kr

8 800 kr

Anställd B  70 tim à 158 kr

11 060 kr

19 860 kr

Indirekta utgifter, 30 %

5 958 kr

Utgifter för resor

6 000 kr

31 818 kr

Tänk så här (huvudregeln) HUVUDREGELN (SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING)

Först beräknas färdigställandegraden. Det är i ett fall som detta naturligt att bestämma färdigställandegraden utifrån relationen mellan de utgifter som lagts ned i projektet på balansdagen och de totala projektutgifterna. Färdigställandegraden blir då (31 818/64 140=) 49,6 procent.

Därefter räknar företaget fram vilken nettoomsättning det ska redovisa genom att multiplicera kontraktssumman med färdigställandegraden.

Slutligen räknar företaget fram vilken fordran eller skuld det har till kunden genom att jämföra det belopp som redovisats som nettoomsättning på grund av uppdraget med vad företaget har fakturerat kunden. Skillnaden blir en fordran eller en skuld.

Redovisa så här i bokslutet (huvudregeln) HUVUDREGELN

Företaget redovisar i resultaträkningen 44 640 kronor (90 000 x 49,6) som nettoomsättning. Av de kostnader som redovisas i resultat-

räkningen kan följande hänföras till projektet:

Personalkostnader 19 860 kr (40 tim x 220 samt 70 tim x 158)

Övriga indirekta kostnader 5 958 kr (30 procent x 19 860)

Utgifter för resor  6 000 kr

Den del av rörelseresultatet som kan hänföras till projektet uppgår till (44 640 ./. 19 860./. 5 958 ./. 6 000 =) 12 822 kronor.

I balansräkningen redovisar bolaget en skuld på 15 360 kronor som beräknas så här:

Intäktsfört

44 640 kr

Avgår: fakturerat

60 000 kr

Differens (skuld)

15 360 kr

Skulden redovisas som Övrig skuld under rubriken Kortfristiga skulder. (Om företaget väljer att i årsredovisningen redovisa sådana skulder på särskild rad eller att specificera posten Övriga skulder i not kan

beteckningen ”Fakturerad men ej upparbetad intäkt” användas.)

Tilläggsupplysningen om redovisningsprinciper kan utformas så här:

”Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget.”

Tänk så här (alternativ-regeln) ALTERNATIVREGELN (FÄRDIGSTÄLLANDEMETODEN)

Alternativregeln innebär att företaget vinstavräknar först när uppdraget väsentligen är slutfört. Av förutsättningarna framgår att företaget bara utfört ungefär hälften av sitt uppdrag och det ska därför inte vinst-avräkna.

Fram till det att företaget vinstavräknar ska det redovisa utgifterna i balansräkningen som ”Pågående arbeten för annans räkning” under rubriken Varulager m.m. Det fakturerade beloppet redovisas som Övrig skuld under rubriken Kortfristiga skulder. Företaget kan göra en öppen nettoredovisning av båda posterna, saldot benämns ”Pågående arbeten för annans räkning, netto”.

I en kostnadsslagsindelad resultaträkning ska förändringen i nedlagda kostnader från periodens början redovisas. I vårt exempel uppgår projektkostnaderna till 31 818 kr och ett motsvarande belopp redovisas därför som intäkt. Den intäktspost som redovisas utgör inte netto-

omsättning utan redovisas som ”Förändring av pågående arbete för annans räkning”.

I en funktionsindelad resultaträkning redovisas vare sig intäkter eller kostnader förrän uppdraget vinstavräknas.

Redovisa så här i bokslutet

(alternativ-regeln)

ALTERNATIVREGELN

 

Resultaträkningen (kostnadsslagsindelad)

Nettoomsättning

0 kr

Förändring av pågående arbeten

för annans räkning

31 818 kr

31 818 kr

Personalkostnader

19 860 kr

Övriga indirekta utgifter

5 958 kr

Utgifter för resor

6 000 kr

Rörelseresultat

0 kr

Resultaträkningen (funktionsindelad)
Nettoomsättning

0 kr

Kostnad för personal och varor

0 kr

Bruttoresultat

0 kr

Balansräkningen (här visas s.k. öppen nettoredovisning)
Kortfristiga skulder
Fakturerat

60 000 kr

Nedlagda kostnader

./.31 818 kr

Pågående arbeten för annans räkning, netto

28 182 kr

Tilläggsupplysning om redovisningsprinciper:

“Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen av indirekta utgifter samt med avdrag för fakturerade dellikvider.”

Referenser BFNAR 2003:3 punkt 31–38 (huvudregeln) och punkt 39

(alternativregeln).

Royalty

8. Royalty

Förutsättningar Ett företag har ett patent. Patentet har det upplåtit till ett annat företag. Företaget får ersättning i form av royalty. Royaltyn betalas när avtalet undertecknas (två femtedelar) under avtalstiden (ytterligare två femte-delar) och när avtalet löper ut (den sista femtedelen).
Tänk så här Ett royaltyavtal som innebär att företaget får ett fast belopp för rätten att utnyttja royaltyn är i princip jämförbart med ett hyresavtal redo-visningsmässigt.
Redovisa så här i bokslutet Redovisa i boksluten inkomsten så att det återspeglar att intäkten från avtalet intjänas linjärt under avtalsperioden.
Referenser BFNAR 2003:3 punkt 41 b.

Särskilda frågor

9. Kommission

Förutsättningar Två företag har träffat ett s.k. kommissionsavtal. Avtalet innebär att det ena av företagen (A-bolaget) för det andras (B-bolaget) räkning men i eget namn ska sälja varor. A-bolaget äger aldrig varorna utan dessa tillhör B-bolaget till dess att A-bolaget säljer dem till kund. Kunderna betalar till A-bolaget. A-bolaget redovisar därefter till B-bolaget.
Tänk så här Även vid kommissionsförsäljning är utgångspunkten att en intäkt ska redovisas när de väsentliga riskerna och förmånerna överförts till kunden. B-bolaget redovisar alltså intäkten från försäljningen vid detta tillfälle.

För A-bolaget är det endast den provision det får som är en intäkt. Denna redovisas normalt som intäkt samtidigt som B-bolaget redovisar intäkten från försäljningsavtalet.

Redovisa så här i bokslutet B-bolaget: Intäkten från försäljningsavtalet redovisas i bokslutet närmast efter att risker och förmåner överförts till kund.

A-bolaget: Intäkten (provision) redovisas normalt samtidigt som

B-bolaget redovisar försäljningsintäkten.

Referenser BFNAR 2003:3 punkt 9 och punkt 20

10. Provision

Förutsättningar Ett företag är återförsäljare för en fristående tillverkares produkter. Återförsäljaren får provision som uppgår till 10 procent av varornas försäljningsvärde. Provisionen är villkorad av att beställda varor verkligen levereras till slutkund men inte av att slutkunden betalar de levererade varorna. Under december månad 2xx1 besöker återförsäljaren ett antal presumtiva slutkunder och tecknar då avtal om försäljningar till ett försäljningsvärde av 200 000 kronor. Beställningarna samt listor på provisionsanspråk skickas till tillverkaren samma månad. I februari 2xx2 levereras varorna till slutkund och i juni 2xx2 betalas provisionen,

20 000 kronor, till återförsäljaren.

Tänk så här Villkoren för att återförsäljaren ska få provision är inte uppfyllda

förrän tillverkaren levererat varorna till slutkunden.

Redovisa så här i bokslutet Provisionen ska intäktsredovisas hos återförsäljaren i det bokslut som upprättas närmast efter februari 2xx2. Om återförsäljaren upprättar bokslut per den 30 april 2xx2 redovisas den beräknade provisionen i balansräkningen under rubriken Fordringar. Skulle återförsäljaren upprätta bokslut per den 31 december 2xx1 redovisas ingen intäkt eller fordran för de aktuella affärerna.
Tidigare

normgivning

BFN U 87:2 Redovisning av fordran på provision (upphävt).

11. Tidningsprenumeration

Förutsättningar Ett företag säljer prenumerationer på tidningar eller andra publikationer. Kunden betalar årsvis i förskott.
Tänk så här Företaget ställer sig frågan om tidningarna har samma värde varje period, dvs. om en lika stor del av den totala prestationen utförs varje tidsperiod.
Redovisa så här i bokslutet Har tidningarna samma (eller ungefär samma) värde för varje period redovisas intäkten i bokslutet så att det återspeglar att intäkten intjänas linjärt under den tid kunden prenumererar. Har de inte samma värde, fördelas de i stället på de olika tidsperioderna utifrån en bedömning av hur stor del av den totala prestationen som utförts (värdet av de tidningar som skickats jämförs med det totala värdet av de tidningar som prenumerationen omfattar).

12. Försäljning av måltidskuponger

Förutsättningar Ett företag i restaurangbranschen säljer måltidskuponger som bara kan användas på företagets restaurang. De kuponger som sålts köps inte tillbaka och kunderna får inte några pengar tillbaka om de handlar för ett lägre belopp än det som står på kupongen. Företaget har inte begränsat kupongernas giltighetstid.
Tänk så här Till dess att företaget har fullgjort sin prestation, dvs. serverat maten, är den betalning som företaget fått ett förskott. Först när kunden utnyttjat kupongen, kupongen inte längre går att använda eller företaget med tillförlitlig statistik kan visa att kupongen inte kommer att utnyttjas, kan företaget redovisa en intäkt.
Redovisa så här i bokslutet Företaget redovisar i bokslutet en skuld som motsvarar den betalning det fått för kuponger som fortfarande är giltiga och sannolikt kommer att utnyttjas. Intäkten redovisas i bokslutet utifrån att intäkten intjänats a) när kunden har utnyttjat kupongen, b) när det med statistik kan visas att kupongen sannolikt inte kommer att utnyttjas eller c) när kunden inte längre har rätt att utnyttja kupongen.

13. Försäljning av ”gymkort”

Förutsättningar Ett företag i friskvårdsbranschen säljer årskort som innebär en rätt

för innehavaren av kortet att under 12 månader utnyttja företagets anläggning.

Tänk så här Eftersom säljaren inte har fullgjort någon del av sin prestation i och med försäljningen av årskortet är den mottagna betalningen i utgångsläget att betrakta som en skuld. För säljaren uppkommer intäkten linjärt allteftersom nyttjandetiden löper.
Redovisa så här i bokslutet I bokslutet redovisas en intäkt som motsvarar antal månader som kortet kunnat utnyttjas i förhållande till den totala nyttjandetiden (året).

14. Serviceavgifter som ingår i produktens pris

Förutsättningar Ett företag säljer en vara. I priset ingår rätt till service. Beloppet är väsentligt och går att identifiera.
Tänk så här Eftersom beloppet är väsentligt och går att identifiera ska intäkten från serviceavtalet redovisas skilt från huvudavtalet (försäljningsavtalet). I princip ska serviceavtalet då bedömas som andra tjänsteuppdrag.
Redovisa så här i bokslutet Om det inte är klart att företagets prestationer är olika stora under delar av den tid serviceavtalet löper, så intjänas inkomsten linjärt under avtalstiden. I bokslutet redovisas den del som intjänats. Om större delen av prestationen kommer att utföras under t.ex. slutet av servicetiden anpassas periodiseringen i bokslutet efter detta. Det förutsätts att det belopp som senare redovisas som intäkt täcker de förväntade kostnaderna för servicen enligt avtalet jämte en rimlig vinst på denna service.
Referenser BFNAR 2003:3 punkt 17, 18 och 36.
Äldre

normgivning

BFN U 87:1 Redovisning av intäkter från garantiserviceavtal och BFN U 89:10 Resultatavräkning av flerårigt serviceavtal.

15. Entréavgifter

Förutsättningar Ett företag arrangerar konserter, banketter eller andra evenemang.
Tänk så här Den väsentliga prestationen kan inte anses fullgjord förrän

evenemanget ägt rum.

Redovisa så här i bokslutet Företaget redovisar intäkten i det bokslut som följer närmast efter att evenemanget ägt rum. När ett antal evenemang sålts tillsammans redovisas intäkten i bokslutet utifrån en fördelningsgrund som avspeglar hur stor omfattning av tjänsten som utförts vid varje evenemang.

16. Undervisningsavgifter

Förutsättningar Ett företag säljer undervisningsplatser.
Tänk så här Tjänsten utförs i takt med att kunden får den undervisning den betalat för.
Redovisa så här i bokslutet Intäkten redovisas i bokslutet så att det återspeglar att intäkten intjänas under undervisningsperioden.