Bilaga 2 Jämförelse mellan BFNAR 2003:3 och RR 11 Intäkter

 

I denna bilaga redogör BFN för de skillnader i sak som finns mellan BFNAR 2003:3 och Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter. Av punkt 4 i det allmänna rådet framgår också att alla små och medelstora företag och koncerner samt stora företag inte behöver tillämpa samtliga punkter i BFNAR 2003:3.

 

1) I punkt 12 av det allmänna rådet anges vilken ränta som ska användas som diskonteringsränta vid redovisning med hänsyn tagen till s.k. dold räntekompensation. BFN har i denna punkt valt en något annorlunda reglering än den som finns i RR 11 Intäkter. Utgångspunkten för BFN är att kostnaden för den givna krediten i de fall det finns ett kontantpris alltid ska räknas fram med utgångspunkt i skillnaden mellan kontantpriset och priset med de gällande kreditvillkoren.

2) I punkt 11 anges att då en viss kredit lämnas vid affärer kan intäkten behöva nuvärdeberäknas. En sådan beräkning behöver dock inte göras om kredittiden är högst ett år. RR 11 har ingen motsvarande lättnadsregel.

3) I punkt 23 finns regler som gäller delleveranser. Dessa saknar motsvarighet i RR 11 Intäkter. Reglerna om delleveranser bygger på tidigare praxis. Denna praxis anser BFN vara likformig med RR 11 Intäkter.

4) I BFNAR 2003:3 finns olika regler för tjänsteuppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning. Någon skillnad i sak torde uppdelningen inte ge. Men som en konsekvens av att reglerna delats upp finns det flera punkter som saknar motsvarighet i RR 11 Intäkter.

5) I punkt 45 finns en regel om vilka upplysningar som ska lämnas av den som tillämpat alternativregeln vid redovisning av tjänsteuppdrag på löpande räkning. Regeln innebär att upplysning ska lämnas om storleken på utförda men icke fakturerade tjänsteuppdrag vid redovisningsperiodens början respektive slut. Denna regel skiljer sig från motsvarande regel i RR 11 Intäkter, som i stället kräver att upplysning ska lämnas om skillnadsbeloppet mellan å ena sidan det redovisade resultatet och å andra sidan resultatet om rekommendationen hade tillämpats.

6) RR 11 kräver samma tilläggsupplysningar vid uppdrag till fast pris som vid uppdrag på löpande räkning. Det allmänna rådet kräver emellertid inga tilläggsupplysningar till följd av att alternativregeln används i stället för huvudregeln vid tjänsteuppdrag till fast pris.