Bilaga 1 Företagskategorier

I detta allmänna råd använder BFN samma definitioner för mindre och större företag samt mindre och större koncerner som finns i 1 kap. 3 § ÅRL.

 

1 kap. 3 § ÅRL

I denna lag betyder

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en års-
redovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,

3. större företag:

    – företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller

    – företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

     a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

     b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

     c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

4. mindre företag: företag som inte är större företag,

5. större koncerner: koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:

     a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

     b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

     c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

6. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.

Vid tillämpningen av första stycket 5 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.