BFNAR 2003:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av intäkter

(Med ändringar enligt BFNAR 2006:5)

 

Inledning

Sammanfattning

Bokföringsnämnden (BFN) behandlar i denna vägledning redovisning av intäkter vid upprättande av bokslut. Vägledningen innehåller BFNs allmänna råd om redovisning av intäkter i näringsdrivande icke-noterade företag och koncerner. Det allmänna rådet (BFNAR 2003:3) bygger på Redovisningsrådets rekommendation RR 11 Intäkter. För att underlätta tillämpningen innehåller vägledningen dessutom kommentarer till det allmänna rådet och exempel.

Näringsdrivande icke-noterade företag kan välja att tillämpa RR 11 Intäkter. De företag som väljer att inte tillämpa RR 11 ska i stället tillämpa BFNAR 2003:3.

BFN har i sitt arbete med att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer för näringsdrivande icke-noterade företag delat in dessa företag i två kategorier: mindre och större (se BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden alt 1 kap. 3 § ÅRL).

I punkt 4 och 5 av det allmänna rådet anges vilka punkter som ska tillämpas av företagen i de olika kategorierna och vad de företag som undantas från vissa punkter i stället ska eller får göra.

BFNAR 2003:3 utgår från bestämmelserna i RR 11 Intäkter, men dessa har i vissa fall omarbetats och förtydligats. Där syftet varit att i sak avvika från vad som gäller enligt
RR 11 Intäkter anges detta uttryckligen i bilaga 2.

De viktigaste frågorna inom det område som behandlas i det allmänna rådet är

• vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett företag ska anses ha en
inkomst, och

• när denna inkomst i så fall ska redovisas som en intäkt.

Men i det allmänna rådet finns också vissa punkter som gäller redovisning av

kostnader och redovisning i balansräkningen (se t.ex. punkterna 29–30 och 37–38).

Vid försäljningar av varor är utgångspunkten att en inkomst ska redovisas som en intäkt i resultaträkningen när företaget har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med att äga varorna till köparen.

För tjänsteuppdrag gäller att man ska skilja mellan uppdrag till fast pris och uppdrag på löpande räkning. Vid uppdrag på löpande räkning gäller enligt huvudregeln att ett företag ska intäktsredovisa när det har utfört arbetet. Alternativregeln innebär att företaget intäktsredovisar först när det har utfärdat eller borde ha utfärdat faktura. Inkomster från uppdrag till fast pris vinstavräknas enligt huvudregeln successivt. Alternativt tillämpas den s.k. färdigställandemetoden, som innebär att vinstavräkning sker först då uppdraget i allt väsentligt är utfört.

Mindre företag och koncerner kan välja mellan huvudregeln och alternativregeln för både arbeten på löpande räkning och arbeten till fast pris. Huvudregeln får användas i koncernredovisningen även om alternativregeln tillämpas i redovisningen för den juridiska personen medan däremot alternativregeln bara får användas i koncernredovisningen om den även används i redovisningen för den juridiskapersonen. Även större företag kan välja mellan huvudregeln och alternativregeln i 0den juridiska personen. I större företags koncernredovisning ska huvudreglerna tillämpas. Företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln men inte tvärtom, utom i särskilda fall.

Det allmänna rådet behandlar inte enbart intäkter från försäljning av varor och tjänster utan även intäkter i form av ränta, royalty och utdelning.

Bakgrund

Skatterätt

Det finns inte några allmänna regler om när en inkomst ska redovisas som en intäkt i skattelagstiftningen. I stället är det ofta god redovisningssed som blir avgörande för när en inkomst ska beskattas.

Däremot finns det särskilda regler om när vissa typer av inkomster ska tas upp till beskattning i bl.a. 14 och 17 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det finns också särskilda regler som påverkar beskattningen vid byten.

Annan svensk normgivning

Redovisningsrådet behandlar i RR 11 Intäkter hur redovisningen tidigare skulle ske i sådana företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin storlek har stort allmänt intresse. RR 11 bygger på International Accounting Standards Boards (IASB) rekommendation International Accounting Standard (IAS) 18 Revenue.

Även i andra rekommendationer behandlar Redovisningsrådet frågan om när en inkomst ska redovisas som en intäkt, t.ex. RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag, RR 6 Leasing, RR 26 Händelser efter balansdagen samt dessutom RR 28 Statliga stöd. Bokföringsnämnden har givit ut rekommendationen BFN R 5 Redovisning av statliga stöd och allmänna rådet BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal, som också behandlar frågor om när en inkomst ska redovisas som en intäkt. Se vidare i kommentarerna under rubriken Tillämpning.

Lagregler

 

2 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL

Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska följande iakttas:

– – –

3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen,

– – –

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten för

betalningen.

– – –

6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra.

– – –

2 kap. 4 § andra stycket ÅRL Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvikelse göras från vad som föreskrivs i första stycket. I så fall ska upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets ställning och resultat lämnas i en not.

Innehåll