BFNAR 2002:9 Uttalande om hur medelantalet anställda m.m. ska redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund

(Med ändringar enligt BFNAR 2006:13)

1. Bokföringsnämnden meddelar följande allmänna råd i anslutning till 5 kap. 18-20 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) och rekommendationen BFN R 4 Uppgift om

    medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar.

2. Detta allmänna råd ska tillämpas av föreningar vid upprättande av årsredovisning.

    Med förening menas ett företag som är bokföringsskyldigt och enligt 6 kap. 1 § bok­föringslagen (1999:1078) är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt årsredovisnings­lagen (1995:1554) och som är

    a) en ideell förening, eller

    b) ett registrerat trossamfund eller en registrerad organisatorisk del av ett sådant
samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund. (BFNAR 2006:13)

3. Vid tillämpningen av detta råd avses med

a) anställd; sådan befattningshavare i en förening som är arbetstagare enligt 1 §
lagen (1982:80) om anställningsskydd,

b) verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare; sådan anställd i en
förening som har samma eller i huvudsak samma befogenheter som en verkställande
direktör i ett aktiebolag, och

c) ersättning; sådan ersättning och förmån som beskattas i inkomstslaget tjänst hos
mottagaren1.

4. En förening ska utforma sin redovisning i enlighet med årsredovisningslagen

(1995:1554) och rekommendationen BFN R 4 med de undantag som följer av detta råd.

5. Beräkning av medelantalet anställda sker i enlighet med punkterna 7-11 i BFNAR 2006:11 Gränsvärde. (BFNAR 2006:13)

6. Anställda som har uppburit högst ett halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring i ersättning under året ska anses ha utfört ideellt arbete för föreningen. (BFNAR 2006:13)

7. En förening, som saknar verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare enligt punkt 3 b), behöver vid redovisningen enligt 5 kap. 20 § årsredovisningslagen (1995:1554) enbart lämna uppgift om räkenskapsårets ersättningar till styrelseleda- möterna.

8. En förening ska i en not eller i förvaltningsberättelsen lämna upplysning om det sammanlagda beloppet av ersättningar som, med stöd av punkt 6, utelämnats vid beräkningen av ersättningar till medelantalet anställda.

9. En förening bör i not eller i förvaltningsberättelsen lämna upplysning om

a) omfattningen av ideellt arbete i föreningen, och

b) i vilken omfattning anställda i föreningen har utfört arbete för annan förenings

    räkning.

10. Detta allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2003. Det ska tillämpas för räkenskaps år som påbörjas den 1 januari 2004 eller senare och får tillämpas för räkenskapsår som påbörjats tidigare.

—–

2006:13 Detta allmänna råd ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2007 eller senare.

Innehåll