EXEMPEL

Exempel 1 – Redovisning av intäkter

En förening uppbär 3 miljoner kr i medlemsavgifter. En medlem som erlägger medlems-avgift får varje kvartal en klubbtidning med information om föreningens verksamhet. Några ytterligare medlemsförmåner ingår inte.

Föreningen, som är inskränkt skattskyldig och således inte är registrerad för mervärdesskatt, bedriver därutöver ett antal verksamheter som föreningen bedömer vara näringsverksamhet enligt definitionen i punkt 3 i det allmänna rådet36. Intäkterna från verksamheterna är följande:

Verksamhet

Intäkt som belöper på

redovisningsperioden och som kommer

föreningen till godo37

Inbetalning som inte utgör intäkt enligt

definitionen i punkt 3 i det allmänna rådet

Bingoverksamhet

300 000 kr

 

Serveringsverksamhet

500 000 kr

 

Bingolottoförsäljning

100 000 kr (provision)

1 000 000 kr (medel som

redovisas vidare till annan

förening)

Försäljning av profilmaterial (tröjor och kepsar med föreningens logotyper)

80 000 kr

 

SUMMA

980 000 kr

(=nettoomsättningen)

1 000 000 kr

Föreningen, som varken erhållit gåvor eller bidrag, redovisar följande intäktsposter i resultaträkningen:

Medlemsavgifter 3 000 000 kr
Nettoomsättning 980 000 kr
Summa intäkter 3 980 000 kr

 

Exempel 2 – Hur kan en förening ta reda på om en intäkt ska redovisas som nettoomsättning?

En förening har intäkter ifrån sponsring, serveringsverksamhet och bingolottoförsäljning. Vidare säljer föreningen dagsverken till kommunen (föreningens medlemmar håller vakt på kommunala arrangemang och föreningen erhåller ersättningen för detta). Föreningen erhåller även olika intäkter vid försäljning av varor och tjänster till sina medlemmar. Under året har föreningen sålt en fastighet (anläggningstillgång) och erhållit en realisationsvinst vid försäljningen.

Fråga uppkommer vilka intäkter som ska redovisas under posten nettoomsättning. Föreningen gör bedömningen utifrån punkten 5 i det allmänna rådet. Vid denna prövning finner föreningen att realisationsvinsten som uppstod vid försäljningen av fastigheten inte ska redovisas som nettoomsättning, eftersom en sådan intäkt inte normalt skulle redovisas som nettoomsättning för företag i allmänhet (se punkt 5 b) i det allmänna rådet). Föreningen redovisar realisationsvinsten under posten Övriga intäkter.

Vad gör föreningen med övriga intäkter som nämns ovan? Avgörande för om en intäkt ska redovisas som nettoomsättning är om den kan anses utgöra näringsverksamhet (definition av näringsverksamhet finns i punkt 3 i det allmänna rådet). Föreningen vet inte vad begreppet näringsverksamhet innefattar. För att förstå begreppet behöver föreningen därför ytterligare vägledning. Sådan vägledning finns i BFNs rapport Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten – en rapport om begreppet näringsverksamhet m.m.38. Föreningen jämför sina intäkter med vad som sägs i rapporten. I bilaga 1 till rapporten finns en lathund som underlättar föreningens bedömningsarbete. Om föreningen efter detta finner att intäkten ska hänföras till näringsverksamhet redovisar den intäkten under posten ”Nettoomsättning”39. I förekommande fall görs därvid avdrag för moms40, andra omsättningsskatter och varurabatter.