BFNAR 2002:8 Uttalande om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund

(Med ändringar enligt BFNAR 2010:6)

Tillämpningsområde och definitioner

1. Detta allmänna råd ska tillämpas av föreningar som är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) vid upprättande av årsredovisning eller årsbokslut. Ideella föreningar och registrerade trossamfund som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut ska inte tillämpa detta allmänna råd.

    Med förening menas

    a) en ideell förening, eller

    b) ett registrerat trossamfund eller en registrerad organisatorisk del av sådant samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund. (BFNAR 2010:6)

2. Detta allmänna råd ska tillämpas beträffande redovisning av gåvor och bidrag enbart i den utsträckning det inte finns särskilda bestämmelser i annan normgivning från Bokföringsnämnden.

3. Med intäkter menas ett inflöde av ekonomiska fördelar som är hänförligt till en

räkenskapsperiod och som föreningen erhåller för egen räkning. Sådana intäkter kan ha uppkommit genom näringsverksamhet, uttag av medlemsavgifter eller på annat sätt.

Med näringsverksamhet avses normalt sådan ekonomisk verksamhet som

a) utgör eller kan anses utgöra näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 §

inkomstskattelagen (1999:1229), eller

b) anses vara utövad av den som är näringsidkare i konsumentköplagens (1990:932)

mening.

    Med medlemsavgift avses sådan avgift som utgör eller kan anses utgöra medlemsavgift enligt 15 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

4. Med kostnader menas ett utflöde av ekonomiska fördelar som är hänförligt till en

räkenskapsperiod och som gjorts för föreningens egen räkning.

Principer för intäktsredovisning

5. En förening ska redovisa intäkter som nettoomsättning enligt 3 kap. 12 §

årsredovisningslagen (1995:1554) om

a) intäkten uppstått i näringsverksamhet som bedrivits av föreningen, och

    b) intäkten skulle ha redovisats som nettoomsättning enligt allmänna principer.

6. Om annat inte följer av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska en

förening i resultaträkningen

a) särredovisa posterna Medlemsavgifter, Gåvor, Bidrag och Nettoomsättning, samt

b) hänföra intäkter som inte ryms i någon av posterna under punkt a) under posten

Övriga intäkter.

Principer vid kostnadsredovisningen

7. En förening, som med stöd av 3 kap. 4 § andra och tredje styckena årsredovisnings- lagen (1995:1554) gör avvikelser i sin årsredovisning avseende kostnadsredovisningen, som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning, ska i not ange

a) motivet för avvikelsen, och

b) en beskrivning av vad som ingår i sådana poster som avviker ifrån uppställnings- formerna enligt bilaga 2 eller 3 till nämnda lag.

En förening, som är skyldig att avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut, behöver inte i årsbokslutet lämna sådana upplysningar som avses i första stycket.

Ikraftträdande

8. Detta allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2003. Det ska tillämpas för räken- skapsår som påbörjas den 1 januari 2004 eller senare och får tillämpas för räkenskapsår som påbörjats tidigare.

—-

BFNAR 2006:17 Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2007 eller senare.

2010:6 Detta allmänna råd tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2011 eller senare.

 

Innehåll