BFNAR 2002:6 Uttalande om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning

 

1. Detta allmänna råd ska tillämpas av den som är bokföringsskyldig enligt

    bokföringslagen (1999:1078).

2. Det ska tydligt framgå om en redovisningshandling är ett årsbokslut.

Beteckningen årsbokslut får bara användas om handlingen uppfyller kraven i

    bokföringslagen (1999:1078) om årsbokslut.

3. Det ska tydligt framgå om en redovisningshandling är en årsredovisning.

Beteckningen årsredovisning får bara användas om handlingen uppfyller kraven i

    årsredovisningslagen (1995:1554) om årsredovisningar.

4. Detta allmänna råd träder ikraft den 1 januari 2003.

Innehåll